Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury serbskiej: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm/romantyzm, realizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLSW-21SCDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury serbskiej: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm/romantyzm, realizm
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z historią rozwoju starej literatury serbskiej (do XVIII w.),

- uporządkowanie wiedzy dotyczącej miejsca tej literatury w szerszym kontekście historyczno-kulturowym,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami literaturoznawczymi i kulturowo-religijnymi związanymi z dziejami tej literatury,

- przygotowanie studentów do interpretacji i analizy materiału literackiego,

- kształtowanie świadomości literackiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza podstawowa na temat historii i kultury europejskiej wyniesiona ze szkoły średniej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- specyfika badań i periodyzacja literatury staroserbskiej,

- przedstawienie średniowiecznej historiografii południowosłowiańskiej,

- prezentacja hagiografii i hymnografii staroserbskiej,

- rola apokryfów w starej literaturze serbskiej,

- tradycja hesychastyczna w literaturze staroserbskiej (analiza i interpretacja utworów związanych ze szkołą tyrnowską),

- prezentacja serbskich utworów okresu pokosowskiego,

- przedstawienie ostatniego okresu starej literatury serbskiej,

- rola tradycji barokowej w literaturze serbskiej,

- oświecenie w literaturze serbskiej.

Literatura:

Zalecana literatura:

J. Rapacka, Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów, Warszawa 1993.

Д. Богдановић, Историја српске књижевности, I: Стара српска књижевност, Београд 1991.

Стара српска књижевност. Хрестоматија, прир. и прев. Т. Јовановић, Београд-Крагујевац 2000.

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, wyb. i oprac. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006.

Dar Słowa. Ze starej literatury serbskiej, oprac. A. Naumow, przeł. A. Naumow, T. Wątor-Naumow, T. Kotwiczowa, Łódź 1983.

Inskrypcja na srebrnej sukience. Antologia serbskiej poezji XVIII i XIX wieku, przeł. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2007.

Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност. Основе, Београд 1994.

М. Павић, Историја српске књижевности барокног доба (XVII и XVIII век), Београд 1970.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi definiować i opisywać podstawowe kierunki, nurty i zjawiska literatury serbskiej omawianych epok literackich; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym (w porządku periodyzacyjnym) i przedstawić w ujęciu typologicznym,

- potrafi te kierunki i nurty powiązać, wyjaśnić i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich najważniejszych przedstawicieli,

- posiada umiejętność wstępnego budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników kierunków i nurtów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań ogólnych przykładami z twórczości poszczególnych autorów,

- potrafi kategoryzować, kontekstualizować, klasyfikować zjawiska literackie z poszczególnych epok literatury serbskiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych literaturach europejskich,

- potrafi kompilować zdobytą na wykładach i konwersatorium wiedzę, budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować przebieg procesu historycznoliterackiego w literaturze serbskiej,

- zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznoliterackich, historycznych, politycznych, kulturowych, ideologicznych,

- potrafi analizować, interpretować i samodzielnie oceniać teksty literackie oraz naukowe dotyczące literatury serbskiej w ramach objętych programem epok ustnie i pisemnie.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych podczas zajęć głównych epok i prądów literackich, kierunków, ich rozwoju, przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów historycznoliterackich.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat literatury.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość omawianych epok literackich i ich przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury.

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch, Izabela Lis-Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)