Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury chorwackiej: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm/romantyzm, realizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLCW-21CSDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chorwackiej: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm/romantyzm, realizm
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich,

- zapoznanie studentów z historią rozwoju starej literatury chorwackiej (do XVIII w.),

- przygotowanie studentów do interpretacji i analizy materiału literackiego,

- uporządkowanie wiedzy dotyczącej miejsca literatury chorwackiej w szerszym kontekście,

- historyczno-kulturowym, kształtowanie świadomości literackiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza podstawowa na temat historii i kultury europejskiej wyniesiona ze szkoły średniej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- specyfika badań i periodyzacji literatury starochorwackiej,

- przedstawienie średniowiecznej historiografii południowosłowiańskiej,

- prezentacja chorwackiej literatury średniowiecznej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja literatury chorwackiego renesansu w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja chorwackiej literatury barokowej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- prezentacja chorwackiej literatury XVIII wieku (oświecenie, klasycyzm) w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- ukazanie związków literatury chorwackiej wszystkich wymienionych okresów, kierunków i nurtów z analogicznymi okresami i prądami w literaturach europejskich, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania,

- przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych na Bałkanach z uwzględnieniem kontekstu europejskiego,

- prezentacja omawianych zjawisk literackich z zakresu literatury chorwackiej w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi obszarami kultury i sztuki.

Literatura:

Zalecana literatura:

J. Rapacka, Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów, Warszawa 1993.

J. Rapacka, Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa 1997.

J. Rapacka, Śródziemnomorze, Europa, Bałkany: studia z literatur południowosłowiańskich, Kraków 2002.

D. Jelčić, Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne, Zagreb 1997.

S. Prosperov Novak, Povijest hrvatske književnosti. Raspeta domovina. Svezak I, Split 2004.

S. Prosperov Novak, Povijest hrvatske književnosti.Izmedju Pešte, Beča i Beograda.

Svezak II, Split 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi definiować i opisywać podstawowe kierunki, nurty i zjawiska literatury chorwackiej omawianych epok literackich; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym (w porządku periodyzacyjnym) i przedstawić w ujęciu typologicznym,

- potrafi te kierunki i nurty powiązać, wyjaśnić i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich najważniejszych przedstawicieli,

H- posiada umiejętność wstępnego budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników kierunków i nurtów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań ogólnych przykładami z twórczości poszczególnych autorów,

- potrafi kategoryzować, kontekstualizować, klasyfikować zjawiska literackie z poszczególnych epok literatury chorwackiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych literaturach europejskich,

- potrafi kompilować zdobytą na wykładach i konwersatorium wiedzę, budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować przebieg procesu historycznoliterackiego w literaturze chorwackiej,

- zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznoliterackich, historycznych, politycznych, kulturowych, ideologicznych,

- potrafi analizować, interpretować i samodzielnie oceniać teksty literackie oraz naukowe dotyczące literatury chorwackiej w ramach objętych programem epok ustnie i pisemnie.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych podczas zajęć głównych epok i prądów literackich, kierunków, ich rozwoju, przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów historycznoliterackich.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat literatury.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość omawianych epok literackich i ich przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury.

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dziadul, Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Ewa Szperlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)