Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury chorwackiej: literatura międzywojenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLCM-31CSDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chorwackiej: literatura międzywojenna
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Prezentacja literatury dwudziestolecia międzywojennego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-04, HLCh-05

Ukazanie związków literatury wybranego kraju słowiańskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-04, HLCh-06, HLCh-07

Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych. HLCh-01, HLCh-03, HLCh-07

Literatura dwudziestolecia międzywojennego w świetle opracowań krytycznoliterackich. HLCh-01, HLCh-02, HLC-03, HLC-04

Analiza i interpretacja tekstów poetyckich, prozatorskich i publicystycznych powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. HLCh-01, HLCh-02, HLCh-03, HLCh-04, HLCh-05, HLCh-06

Literatura:

M. Šicel, Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti, Zagreb 1972.

J. Kornhauser, Od mitu do konkretu. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwackiej, Kraków 1978.

D. Jelčić, Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne, Zagreb 1997.

M. Dąbrowska-Partyka, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999.

C. Milanja, Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma, Zagreb 2000.

B. Czapik-Lityńska, Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

HLCh-01 potrafi omówić i zinterpretować twórczość najważniejszych chorwackich twórców dwudziestolecia międzywojennego (literatura, sztuka, publicystyka, krytyka literacka) K_W02, K_W08, KW_09, KW_07

HLCh-02 potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury chorwackiej okresu dwudziestolecia międzywojennego K_W03, KW_07,

HLCh-03 porównuje zjawiska literackie, formułuje wnioski, wyjaśnia i interpretuje te zjawiska w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym K_W03, K_W08, KW_07, KW_09

HLCh-04 potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim wiedzę K_U04, K_U05, KU_06, KW_07

HLCh-05 posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_U06, K_U11, KU_01, KW_07, KW_09

HLCh-06 umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami literackimi oraz kulturowymi pierwszej połowy dwudziestego wieku w. na gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym K_U06, K_U09, KW_07

HLCh-07 potrafi określić znaczenie epoki dwudziestolecia międzywojennego w szerszym kontekście historycznym i artystycznym K_U06, K_U10, KW_09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury;

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą);

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.