Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury chorwackiej: literatura międzywojenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLCM-31CSDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chorwackiej: literatura międzywojenna
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii literatury, historii, historii literatury chorwackiej, historii literatury powszechnej,

- rozwijanie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu historii literatury chorwackiej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania i dyskutowania w języku chorwackim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury chorwackiej od średniowiecza po wiek XIX.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- prezentacja literatury dwudziestolecia międzywojennego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości,

- ukazanie związków literatury wybranego kraju słowiańskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania,

- przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych,

- literatura dwudziestolecia międzywojennego w świetle opracowań krytycznoliterackich,

- analiza i interpretacja tekstów poetyckich, prozatorskich i publicystycznych powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Literatura:

Zalecana literatura:

M. Šicel, Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti, Zagreb 1972.

J. Kornhauser, Od mitu do konkretu. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwackiej, Kraków 1978.

D. Jelčić, Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne, Zagreb 1997.

M. Dąbrowska-Partyka, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999.

C. Milanja, Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma, Zagreb 2000.

B. Czapik-Lityńska, Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi omówić i zinterpretować twórczość najważniejszych chorwackich twórców dwudziestolecia międzywojennego (literatura, sztuka, publicystyka, krytyka literacka),

- potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury chorwackiej okresu dwudziestolecia międzywojennego,

- porównuje zjawiska literackie, formułuje wnioski, wyjaśnia i interpretuje te zjawiska w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym,

- potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim wiedzę,

- posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów,

- umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami literackimi oraz kulturowymi pierwszej połowy dwudziestego wieku w. na gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym,

- potrafi określić znaczenie epoki dwudziestolecia międzywojennego w szerszym kontekście historycznym i artystycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Pieniążek-Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)