Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury bułgarskiej: literatura międzywojenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLBM-31BDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury bułgarskiej: literatura międzywojenna
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Cel (cele) modułu kształcenia

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z literatury i kultury bułgarskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym; doskonalenie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach, prądów i epokach literatury bułgarskiej; doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i interdyscyplinarnych; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa bułgarystycznego; umiejętność zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania problematyki literackiej i kulturowej, wiedza ogólna w dziedzinie literatury, kultury, historii Europy; wiedza podstawowa z zakresu historii literatury i kultury bułgarskiej; umiejętność interpretowania i modyfikowania na poziomie podstawowym zjawisk literackich oraz artefaktów obcej literatury w kontekście własnej lub europejskiej; wiedza podstawowa z teorii literatury oraz krytyki literackiej; wiedzą na temat kanonu literatury bułgarskiej omawianego okresu;umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, w języku bułgarskim – na poziomie odpowiednim do etapu studiów;

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy i indywidualnej prezentacji opinii, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów, kreatywność.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury, kultury, historii bułgarskiej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

HWK_01 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK_02 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK03 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK_04 TK_05 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK_05 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK_06 TK_06, TK_07 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin

HWK_07 TK_07 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć,

zaliczenie

egzamin


Pełny opis:

Opis treści kształcenia

TK_01 Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej literatury po Wyzwoleniu do początkowego okresu Moderny w ujęciu chronologicznym i typologicznym ze szczególnym uwzględnieniem prądów pozytywistycznych: literatura krytycznego realizmu, narodnickiej oraz historyzmu romantycznego; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości LWK_01, LWK_02, LWK_03, LWK_05

TK_02 Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej literatury okresu modernizmu i symbolizmu w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości LWK_01, LWK_02, LWK_03, LWK_05

TK_03 Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej literatury okresu awangardy, poszczególnych prądów awangardowych oraz zjawisk literackich lat 30-40 XX wieku w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości LWK_01, LWK_02, LWK_03, LWK_05

TK_04 Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej literatury po roku 1945 i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem socrealizmu, zjawisk neoawangardowych lat 60. oraz postmodernizmu w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości LWK_01, LWK_02, LWK_03, LWK_05

TK_05 Ukazanie na poziomie podstawowym związków literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych okresów i prądów z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania LWK_04, LWK_05

TK_06 Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych LWK_05, LWK_06

TK_07 Prezentacja omawianych zjawisk literackich w interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki LWK_06, LWK_07

Literatura:

• Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010.

• Б. Ганчева, Ж. Иванов, Българската литература от Освобождението на Първата световна война, Пловдив 1989.

• Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998.

• Т. Жечев, Въведение в Новата българска литература, София 1990.

• Цв. Атанасова, Кръгът „Мисъл”. Литературни изследвания, София 1991.

• Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988.

• Р. Ликова, Портрети на българските символисти, София 1987.

• Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София 1979.

• Ив. Сарандев, Българска литература, т. I (1918-1945), т. II (1930-1945), Пловдив 2005.

• Ат. Славов, Българска литература на размразяването, прев. Б. Драгомирска, София 1994.

• Речник по Нова българска литература – 1878-1992, под ред. на М. Шишкова, София 1994.

• М. Василев, Съвременният български роман, София 1994.

• Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011.

• Dinekow, O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską, Warszawa 1977.

• E. Możejko, Iwan Wazow, Warszawa 1967.

• E. Możejko, Sztuka pisarska Jordana Jowkowa, Wrocław 1973.

• W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

LWK_01 Potrafi na poziomie podstawowym definiować i opisywać najważniejsze prądy, nurty i zjawiska literatury bułgarskiej omawianego okresu; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym K_W02, K_W03, K_U04, K_U07, K_U09

LWK_02 Potrafi te prądy powiązać, wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich najważniejszych przedstawicieli K_W03, K_W09, K_W12, K_U12, K_U09, K_W20, K_U04, K_U07, K_U14

LWK03 Posiada podstawową umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań ogólniejszych przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_W07, K_W11, K_W18, K_U06, K_U12, K_U09, K_W19, K_U04, K_U07, K_U14, K_W09

LWK_04 Potrafi na poziomie podstawowym zaklasyfikować zjawiska literatury bułgarskiej omawianego okresu i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w literaturze europejskiej K_W07, K_W08, K_W19, K_W24, K_U09, K_K03, K_K05, K_W05, K_W09

LWK_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, wyjaśniać i rekonstruować przebieg procesu historycznoliterackiego omawianego okresu w literaturze bułgarskiej. Zna podstawowy kanon literatury bułgarskiej omawianego okresu K_W07, K_W09, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13

LWK_06 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w szerszym kontekście historycznym, politycznym, kulturowym, socjologicznym K_W05, K_W07, K_W09, K_W19, K_U19, K_U20, K_U12

LWK_07 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w ujęciu interdyscyplinarnym i intersemiotycznym K_W02, K_W04, K_W18, K_W22, K_U05, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na

podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji);

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.