Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i literatura - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GL-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i literatura - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaprezentowanie koncepcji „literatury światowej” – idee i etapy rozwoju;

- zaznajomienie studentów z podstawowymi teoriami globalizacji;

- zaprezentowanie możliwych kierunków rozwoju refleksji o literaturze w kontekście procesu globalizacji;

- kształtowanie świadomości transkulturowej;

- doskonalenie umiejętności czytania dzieł literackich i koncepcji literaturoznawczych z uwzględnieniem kwestii władzy, hegemonii kulturowej i globalizacji.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; Biblioteka PTPN; zasoby i źródła internetowe; materiały dostarczone przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, rekonstrukcja tez wybranych tekstów naukowych, indywidualna i zespołowa krytyczna analiza tekstu, prezentacja samodzielne przygotowanych interpretacji (ustnie lub/i pisemnie), praca zespołowa w trakcie zajęć, dyskusja, debata

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

82 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są podstawowym teoriom globalizacji oraz koncepcji „literatury światowej” – cykl skupia się na prezentacji możliwych kierunków rozwoju refleksji o literaturze w kontekście procesu globalizacji.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są podstawowym teoriom globalizacji (Marks/ Engels, Bauman, Gray, Fukuyama, Huntington, Braudel, Wallerstein, Klein) oraz koncepcji „literatury światowej” (Goethe, Casanova, Said, Spivak, Moretti, Damrosch). Cykl skupia się na określaniu konsekwencji globalizacji dla literatury światowej. Ćwiczenia służą prezentacji możliwych kierunków rozwoju refleksji o literaturze w kontekście procesu globalizacji. Istotną częścią zajęć jest interpretowanie dzieł literatury obcej w kontekście kolonializmu i dekolonizacji oraz w kontekście nowych reguł rozprzestrzeniania się literatury (Verne, Conrad, Borges, Marquez, Coetzee, Desai) oraz czytanie dzieł literackich z uwzględnieniem kwestii władzy, hegemonii kulturowej i globalizacji.

Tematyka cyklu:

- Globalizacja i „literatura światowa” – podstawowe koncepcje, teorie, definicje

- Komparatystyka jako metodologia oraz jako praktyka czytania; wybrane teorie przekładu

- Postkolonializm jako metodologia oraz jako praktyka czytania

- Arcydzieła literatury obcej w kontekstach teoretycznych (globalizacja, postkolonialnizm).

Literatura:

J.P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, tłum. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, Warszawa 1960, t. I [tu: rok 1827].

Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

J. Gray, Czym globalizacja nie jest. W tegoż: Fałszywy świt. Urojenia globalnego kapitalizmu. Przełożył M. Kotowski. Posłowiem opatrzył D. Leszczyński, Wrocław 2014, s. 66-85.

P. Casanova, Światowa przestrzeń literacka. Przeł. J. Misun. „Teksty Drugie” 2014, z. 6.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Przeł. H Jankowska. Warszawa 1999.

E. Said, Kreacyjna geografia i jej przedstawienia: orientalizowanie ludzi Orientu; Styl, wiedza specjalistyczna, wizje: globalność orientalizmu, w tegoż: Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 90-120 oraz s. 316-353.

I. Buruma, Okcydentalizm. Kraków 2004.

G. Ch. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. E. Majewska, „Krytyka Polityczna” 2011, nr 24-25, s. 196-239.

D. Kołodziejczyk, Globalizacja a literatura światowa, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/kolodziejczykt.pdf.

F. Braudel, Czas świata, w tegoż: Dynamika kapitalizmu. Przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 99-130.

F. Fukuyama, Koniec historii? [dowolne wydanie].

J. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. Tłum. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A. Jelonek, K. Tyszka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

A. Jarmuszkiewicz, Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury światowej oraz pamięci kulturowej. W zbiorze: Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze. Pod red. A. Jastrzębskiej. Wyd. LIBRON, Kraków 2014, s. 15-32.

F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej oraz Więcej przypuszczeń. Przeł. P. Czapliński „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

N. Klein, Doktryna szoku, przekł. zespołowy, wyd. Muza, Warszawa 2014.

Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Antologia. red. T. Bilczewski, Kraków 2010 [wybrane teksty].

A. Schiffrin, The Business of Books: How the International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read, London and New York 2000.

D. Thoresby, Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa 2011.

D. Damrosch, How to Read World Literature (How to Study Literature)

S.S. Prawer, Karl Marx and World Literature, Oxford University Press, 1976

G. Ch. Spivak, Death of a Discipline. Columbia University Press 2005.

M. Bradbury, Atlas literatury, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. Red. Mike Featherston, Sage 1990.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- definiuje, porównuje i wiąże ze sobą pojęcia z zakresu metodologii badań literackich i poetyki, historii, socjologii, antropologii, ekonomii; stosując terminologię poprawnie (mając świadomość specyfiki metodologicznej);

- rekonstruuje podstawowe koncepcje globalizacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;

- zna, rozumie i stosuje zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi komparatystycznych;

- w oparciu o zdobytą wiedzę na temat globalizacji potrafi zbudować syntezę historycznoliteracką;

- potrafi, krytycznie ewaluując ich wartość i znaczenie, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać wiedzę dotyczącą literatury światowej dla celów zawodowych;

- wykazuje dużą, warunkowaną pogłębioną znajomością gatunków, konwencji oraz stylów, inwencję w zakresie twórczego pisania, szczególnie w kontekście zawodowym; potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę na temat globalizacji w trakcie tworzenia własnego tekstu interpretacyjnego;

- potrafi samodzielnie przygotować prezentację stanowiska; w dyskusji rozumie i potrafi wykorzystać dla celów zawodowych relacje zachodzące między kulturą (jej instytucjami oraz mediami) a polityką i władzą w różnych jej wymiarach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

- obecność na zajęciach oraz aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia w trakcie zajęć;

- ocena indywidualnej pracy zaliczeniowej studenta.

Skala ocen

5.0 – bardzo dobra znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; bardzo dobra znajomość wybranych koncepcji globalizacji; wysoka świadomość powiązań zachodzących pomiędzy rozwojem literatury i sztuki nowoczesnej a uwarunkowaniami socjologicznymi i antropologicznymi (globalizacja, kolonializm); bardzo dobra znajomość metodologii badań literackich i teorii literatury w zakresie powiązanym z perspektywą komparatystyczną; bardzo dobra umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej; umiejętność kompilowania zdobytej wiedzy; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4.5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4.0 – jak wyżej, możliwy szerszy zakres braków w zakresie świadomości powiązań zachodzących pomiędzy rozwojem literatury i sztuki nowoczesnej a uwarunkowaniami socjologicznymi i antropologicznymi; konieczna dobra znajomość wybranych koncepcji globalizacji i „literatury światowej”; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3.5 – zadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; zadowalająca umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3.0 – jak wyżej, z dopuszczalnymi większymi brakami w zakresie umiejętności krytycznej analizy tekstów.

2.0 – niezadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; nieznajomość wybranych koncepcji globalizacji; nieumiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; nieumiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej i/lub niedotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.