Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia kulturowa Europy - spec. europejska edukacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GKE-31PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia kulturowa Europy - spec. europejska edukacja kulturowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji europejska edukacja kulturowa dla DL-FilPol i DL-FH
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zapoznanie studentów z głównymi pojęciami i metodami geografii kulturowej

• poszerzenie wiedzy studentów w zakresie historycznej zmienności krajobrazu kulturowego, a także sposobów odczytywania śladów przeszłości zapisach w pejzażu

• przekazanie informacji o stosowanych w krajach europejskich systemach gromadzenie, zabezpieczania i udostępniania obiektów muzealnych

• pogłębienie literaturoznawczych (i interdyscyplinarnych) kompetencji studentów związanych z analizą i interpretacją dzieł sztuki w kontekstach topograficznych

• zapoznanie studentów z cechami, sposobami funkcjonowania i perspektywami rozwoju turystyki kulturowej


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, prezentacja

indywidualna, dyskusja w grupie

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: geopoetyka, geografia kulturowa, geopolityka.

Semantyka stron świata, historyczna zmienność mapy Europy (granice, peryferia, centra, podziały).

Formy i miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym.

Czytania miasta. Miasto w kulturze i kultura miasta. Geneza, sposoby organizacji, estetyka i rola organizmów miejskich.

Szlaki tematyczne. Zasady ich tworzenia, polska i europejska sieć szlaków tematycznych.

Góra, ogród, las, rzeka, wyspa – mapa Europy i jej humanistyczna legenda.

Ciągłość i zmiana skojarzeń związanych z wyróżnionymi miejscami na mapie kontynentu.

Sztuka podróżowania. Media towarzyszące podróżowaniu (przewodniki, strony internetowe, czasopisma etc). Uczestnictwo

w kulturze odwiedzanych miejsc. Rola szlaków tematycznych.

Historyczne i współczesne wersje grand tour. Artystyczne świadectwa podróży.

Literatura:

Atlas literatury, red. M. Bradbury, Warszawa 2002

A. M. von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, 2008

Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. Pollack, Wołowiec 2006

Znikająca Europa, red. K. Raabe, M. Sznajderman, Wołowiec 2006

Przestrzeń w języku i kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, red. J. Adamowski, Lublin 2005

Przestrzeń w naukach współczesnych, red. S. Symiotuk, G. Nowak, Lublin 1998

M. Rang Mike, Cultural Geography, London, New York 1998

E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005

E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury, red. M.P. Markiewicz, Ryszard Nycz, Kraków 2006

K. Kenneth, Atlantica. Wiersze i rozmowy, przeł. Kazimierz Brakoniecki, Olsztyn 2009

Maps: finding the place in the world, ed. J.R. Akerman and R.W. Karrow, London, Chicago 2007

B. Olszewicz, Legendy geograficzne średniowiecza, Poznań 1928

E. Said, Orientalizm, tłum, M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005

U. Eco, Baudolino, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 2001

F. Pessoa, Orędzie, tłum. H. Siewierski, Warszawa 2006 (wybrane fragm.)

J. Żychlińska, Wyspa Dziwnego Żartu, Warszawa 1982

Baśnie tysiąca i jednej nocy – Przygody Sindbada Żeglarza oraz B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza

O. Pamuk, Istambuł, tłum. A. Polat, Warszawa 2008

J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Boże: historia pielgrzymek chrześcijańskich, przeł. E. Sieradzińska, M. Stafiej-Wróblewska, Warszawa 1996

Geografia Unii Europejskiej, pod red. J. Makowskiego, Warszawa 2008

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, przeł. A. Q. Lavique, Kraków 1998

U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot, Kraków 2006

J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 2005

Kultura jako przedmiot badań geograficznych, pod. red. E. Orłowskiej, Wrocław 2002

R. Sennet, Ciało i kamień: Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1995

A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga, Gdańsk 1996

J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Kraków 1995

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- dostrzec związki między badaniami nad kulturą a geografią będące następstwem tzw. zwrotu topograficznego w humanistyce,

- charakteryzować, rozumieć i pielęgnować różnorodność kulturową Europy,

- posługiwać się podstawowymi terminami i teoriami z zakresu geografii kulturowej,

- wyszukiwać, analizować, opracowywać i przekazywać informacje (z zakresu m.in. przepisów prawa, lokalnych zwyczajów,

kluczowych opowieści i miejsc danego regionu) potrzebne w przygotowaniu i przeprowadzeniu podróży edukacyjnej,

- wykazać się poszerzoną wiedzą o najważniejszych szlakach tematycznych Europy oraz programach realizowanych w oparciu o nie,

- analizować i interpretować teksty literackie (i inne dzieła sztuki) ze zwróceniem uwagi na zawarte w nich figury semantyczne związane z przestrzenią geograficzną,

- wskazać przykłady wykorzystania lokalnych walorów krajobrazów oraz zasobów kulturowych dla rozwoju danej okolicy,

- ocenić potencjał kulturowy danego miejsca i wykorzystać go w prowadzonej przez siebie działalności społecznej lub zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• aktywność w trakcie zajęć i sprawność analityczno-interpretacyjna (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

• wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

• umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy;

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość terminologii z zakresu geografii kulturowej; pogłębiona wiedza o historycznej zmienności granic zasięgu kultury europejskiej, jej miejsc centralnych, uniwersalizmie i różnorodności; znakomicie rozwinięte umiejętności analizy tekstów literackich i innych dzieł sztuki w kontekście metaforyzacji i konceptualizacji przestrzeni; bardzo dobrze oponowana umiejętność lektury miasta, rozpoznawania jego założeń oraz obecnych w teraźniejszości śladów przeszłości; bardzo dobrze opanowana umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia podróży edukacyjnej (m.in. w oparciu o szlaki tematyczne); wysoko rozwinięta umiejętność oceny kapitału kulturowego danej okolicy i formułowania propozycji jego wykorzystania; znakomita umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy.

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie zdobytej w ramach zajęć wiedzy i umiejętności ich prezentacji.

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniej dokładna znajomość terminologii, słabsza umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy.

3,5 – zadowalająca wiedza w zakresie geografii kulturowej, historycznej zmienności granic zasięgu kultury europejskiej, jej miejsc centralnych, uniwersalizmu i różnorodności; posiadanie w stopniu zadowalającym umiejętności analizy tekstów literackich i innych dzieł sztuki w kontekście metaforyzacji i konceptualizacji przestrzeni; rozwinięta w stopniu zadowalającym umiejętność lektury miasta, rozpoznawania jego założeń i obecnych w teraźniejszości śladów przeszłości; zadowalająca umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia podróży edukacyjnej (m.in. w oparciu o szlaki tematyczne); zadowalająca umiejętność oceny kapitału kulturowego danej okolicy i formułowania propozycji jego wykorzystania; zadowalająca umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy

3,0 - podstawowa wiedza w zakresie geografii kulturowej, o historii granic zasięgu kultury europejskiej, jej miejsc centralnych, uniwersalizmie i różnorodności; posiadanie w stopniu podstawowym umiejętności analizy tekstów literackich i innych dzieł sztuki w kontekście metaforyzacji i konceptualizacji przestrzeni; rozwinięta w stopniu podstawowym umiejętność lektury miasta, rozpoznawania jego założeń i obecnych w teraźniejszości śladów przeszłości; opanowana w stopniu podstawowym umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia podróży edukacyjnej (m.in. w oparciu o szlaki tematyczne); rozwinięta w stopniu podstawowym umiejętność oceny kapitału kulturowego danej okolicy i formułowania propozycji jego wykorzystania; podstawowe umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy

2,0 - niezadowalająca wiedza w zakresie geografii kulturowej, historii granic zasięgu kultury europejskiej, jej miejsc centralnych, uniwersalizmu i różnorodności; nieposiadanie podstawowych umiejętności analizy tekstów literackich i innych dzieł sztuki w kontekście metaforyzacji i konceptualizacji przestrzeni; brak umiejętności lektury miasta, rozpoznawania jego założeń i obecnych w teraźniejszości śladów przeszłości; nieopanowana umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia podróży edukacyjnej (m.in. w oparciu o szlaki tematyczne); brak umiejętności oceny kapitału kulturowego danej okolicy i formułowania propozycji jego wykorzystania; niedostateczne umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.