Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła operowego. Arcydzieła literatury pięknej w teatrze operowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-ADO Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła operowego. Arcydzieła literatury pięknej w teatrze operowym
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia polska

Cele kształcenia:

C1 - zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami operowymi wraz z umiejętnością odniesienia ich do ogólnego kontekstu przemian historycznych i kulturowych w teatrze operowym XVII, XVIII, XIX i XX wieku


C2 - opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych, które pozwolą im dotrzeć do warstwy sensów omawianych dzieł operowych, uchwycić ich wymiary estetyczne oraz ułatwią ustalenie ich rangi w obrębie historii opery i teatru operowego, co z kolei umożliwi dalsze samodzielne poszukiwania interpretacyjne


C3 - kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych na temat dzieł operowych (z możliwością przygotowania prezentacji, również multimedialnej, na wybrany i zgodny z programem zajęć temat)


C4 - kształtowanie świadomości komparatystycznej oraz interdyscyplinarnej, umożliwiającej połączenie historii opery i teatru operowego z historią innych sztuk (np. historii literatury pięknej, teatru dramatycznego, literatury, malarstwa)


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

-

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

-

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

-

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- ocena aktywności w trakcie zajęć


- zaliczenie ustne


Pełny opis:

Konwersatorium dedykowane jest osobom zainteresowanym nie tylko literaturą piękną, ale również muzyką i teatrem operowym. Przedmiotem zajęć będzie wieloaspektowa analiza i interpretacja utworów dramatyczno-muzycznych inspirowanych arcydziełami literatury europejskiej, między innymi dramatami Szekspira ("Hamlet" Ambroise’a Thomasa, "Otello" i "Makbet" Giuseppe Verdiego, "Romeo i Julia" Charles’a Gounoda, "Burza" Thomasa Adesa, "Sen nocy letniej" Benjamina Brittena), wybitnymi dziełami z epoki preromantyzmu i romantyzmu ("Faust" Ferruccia Busoniego, "Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego, "Ernani" Giuseppe Verdiego) oraz utworami podejmującymi problematykę wywodzącą się z europejskich –¬ antycznych i nowożytnych – mitologii ("Elektra" Richarda Straussa, "Tragedia florencka" Alexandra Zemlinsky'ego). Analiza, dokonywana z trojakiej perspektywy – literackiej (libretto), muzycznej (partytura) i teatralnej (inscenizacja) – pozwoli uwypuklić wielorakie i szerokie konteksty: filozoficzne, estetyczne i kulturowe, w których można interpretować dzieło operowe. Zajęcia będą prowadzone przez literaturoznawcę i muzykologa, dzięki czemu ogląd wybranych utworów dramatyczno-muzycznych będzie uwzględniał ich wielopłaszczyznową przynależność zarówno do historii literatury, jak i historii teatru i muzyki.

Literatura:

A. Borkowska-Rychlewska, Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania

E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997.

B. Horowicz, Teatr operowy. Historia opery. Realizacje sceniczne. Perspektywy, Warszawa 1963.

P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, t. 1-2, Kraków 2008.

K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznań 2006.

Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty, red. Jarosław Mianowski, Ryszard Daniel Golianek, Toruń 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać arcydzieła operowe i omówić ich tematykę oraz kształt estetyczny z użyciem terminologii z zakresu badań nad literaturą, teatrem operowym i formami dramatyczno-muzycznymi

- analizować i interpretować reprezentatywne dla historii opery dzieła dramatyczno-muzyczne, wykorzystując do tego znajomość kontekstu literackiego, historycznego i kulturowego oraz wiedzę o wybranych metodologiach badań nad operą i teatrem operowym

- rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne kształtujące operę i teatr operowy

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące opery i teatru operowego oraz stosować umiejętności badawcze i praktyczne (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników)

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie historii i teorii teatru operowego

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- sprawność analityczno-interpretacyjna

- umiejętność zaprezentowania podczas ustnego zaliczenia wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Marcin Gmys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Marcin Gmys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.