Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie i rodzime konteksty kultury czeskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-ERK-22FCZDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie i rodzime konteksty kultury czeskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich,

- umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii literatury, historii, historii literatury powszechnej,

- formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa czeskiego,

- umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii kultury i literatury czeskiej oraz zjawisk z zakresu historii powszechnej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda badawcza (dociekania naukowego).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- zaprezentowanie w pogłębionym zakresie kultury czeskiej w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych zjawisk i kierunków rozwoju,

- zaprezentowanie na poziomie zaawansowanym poszczególnych tradycji budujących kulturę czeską; ukazanie najważniejszych elementów tych tradycji,

- przedstawienie na poziomie poszerzonym lokacji kultury czeskiej i jej odniesień wobec wschodniego i zachodniego kręgu cywilizacyjnego,

- ukazanie związków kultury czeskiej z różnych okresów jej rozwoju z analogicznymi okresami kultury europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania,

- przedstawienie omawianych tradycji i kontekstów kulturowych na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych w Europie Środkowej,

- prezentacja omawianych zjawisk i kontekstów kultury czeskiej w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi obszarami kultury i sztuki.

Literatura:

Zalecana literatura:

M. Kula, Wybór tradycji, Warszawa 2003.

Z. Hrbata, Romantismus a Čechy, Praha 1999.

Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře, red. J. Čechvala, E. Poláčková,.

W. Parfianowicz-Vertun, Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016.

A. Kola, Europa w dyskurkie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, Toruń 2011.

Kultura po przejściach, osoby z przeszłością, t.1. Polski dyskurs postzależnościowy – Konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi na poziomie poszerzonym definiować i opisywać podstawowe zjawiska, tradycje i konteksty kultury czeskiej; potrafi je zaprezentować i przedstawić w ujęciu genetycznym i typologicznym,

- potrafi w sposób kompleksowy te zjawiska, tradycje i konteksty powiązać, wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki,

- umie odnajdywać kulturowe odniesienia tekstów literackich i ujmować je za pomocą narzędzi komparatystyki literackiej,

- umie kategoryzować, kontekstualizować, zaklasyfikować określone zjawiska kultury czeskiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach europejskich,

- potrafi budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować zjawiska kultury w odniesieniu do wschodniego i zachodniego kręgu cywilizacyjnego,

- zyskuje umiejętność wyjaśniania i interpretowania zjawisk literackich w kontekście szerokich formacji historycznoliterackich, historycznych, politycznych, kulturowych, ideologicznych,

- potrafi analizować, interpretować i samodzielnie oceniać teksty kultury, korzystając z najnowszych ustaleń slawistyki literaturoznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze (literaturze) srodkowoeuropejskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat kultury i literatury.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze (literaturze) środkowoeuropejskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat kultury i literatury.

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niedostateczny poziom wiedzy w zakresie znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze (literaturze) środkowoeuropejskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kowalska-Nadolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Firlej, Urszula Kowalska-Nadolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skibska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kowalska-Nadolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.