Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-EGL-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• kształtowanie prawidłowych czynności ruchowych związanych z tworzeniem głosu;

• kształtowanie kontroli kinetyczno-czuciowo-słuchowej procesu głosotwórczego;

• nabycie umiejętności prawidłowego oddychania, fonacji i artykulacji w toku mówienia;

• udoskonalenie jakości konkretnych parametrów głosu;

• sprawdzenie umiejętności dykcyjnych i komunikacyjnych;

• praktyczne wykorzystanie podstawowej wiedzy z zakresu technik mówienia w sytuacjach wystąpień publicznych;

• przekazanie informacji o chorobach narządu głosowego (przyczyny, lokalizacja, objawy, leczenie) oraz elementarnych zasadach higieny i profilaktyki głosu.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Część kursu wraz z ćwiczeniami, zadaniami i testami zamieszczona jest na wydziałowej platformie edukacyjnej Moodle – stanowi uzupełnienie kursu podstawowego, stacjonarnego.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z Fonetyki i fonologii języka polskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Co to jest emisja głosu? Emisja głosu w mowie i w śpiewie. Cechy prawidłowej emisji głosu.

• Budowa i funkcjonowanie układu respiracyjnego, fonacyjnego, artykulacyjnego i słuchu. Metody badania głosu i słuchu.

• Teorie powstawania głosu. Rodzaje głosu ludzkiego. Cechy głosu ludzkiego. Różne możliwości głosowe osób zawodowo pracujących głosem.

• Zaburzenia narządu głosu i choroby zawodowe głosu. Regulacje prawne – ustawa dotycząca chorób zawodowych głosu.

• Higiena i profilaktyka głosu. Prezentacja wybranych publicznych wystąpień osób związanych z mediami – pozytywne i negatywne przykłady pracy głosem.

• Praktyczna metoda pracy nad głosem. Prawidłowa i nieprawidłowa postawa w pozycji siedzącej i stojącej. Prawidłowy i patologicznych wdech oraz wydech. Podparcie oddechowe. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne. Ćwiczenia w celu uzyskania rezonansu i wyrównania rejestrów – ćwiczenia wykonywane indywidualnie, w parach, w grupach.

• Elementy fonetyki segmentalnej: prawidłowa wymowa samogłosek, spółgłosek sonornych i właściwych.

• Elementy fonetyki suprasegmentalnej: podstawowe zasady posługiwania się głosem i elementami prozodycznymi mowy – intonacja, akcent. Najczęściej występujące błędy wymowy i trudności artykulacyjne. Wpływ użytego rejestru oraz barwy głosu na ekspresję i ładunek emocjonalny tekstu.

• Ćwiczenia dykcyjne: ćwiczenia wyrazów, fraz, fragmentów i pełnych utworów literackich – indywidualnie, w parach, w grupach. Indywidualne publiczne wystąpienie - przygotowanie prezentacji tekstu cudzego lub własnego.

Literatura:

• Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, red. A. Obrębowski, Poznań 2008.

• M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

• M. Oczkoś, Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2010.

• B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.

• B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, wyd. 2, Gdańsk 2003.

• B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

• M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• posługiwać się podstawową terminologią z zakresu emisji głosu; posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu;

• odróżniać właściwy sposób wydobywania głosu od nieprawidłowego; ma świadomość ważności jakości głosu w swojej pracy; zna proces tworzenia głosu i rodzaje głosu;

• dobrać odpowiednie ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne do możliwości głosowych swoich oraz dzieci i dorosłych z zaburzeniami głosowymi;

• scharakteryzować podstawowe zasady higieny i profilaktyki głosu, potrafi zastosować je w praktyce; potrafi wymienić i opisać choroby zawodowe narządu głosowego;

• doskonalić jakość konkretnych parametrów swojego głosu, wie jak mówić, aby uniknąć efektu męczliwości głosu; zna i potrafi wykorzystać różne techniki mówienia;

• pracować indywidualnie, w parach, w zespole i realizować wspólny cel.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• test ze znajomości pojęć i terminów z zakresu emisji głosu – pytania jednokrotnego wyboru; pytania wielokrotnego wyboru; pytania opisowe,

• test ze znajomości pojęć i terminów z zakresu chorób narządu głosu oraz higieny i profilaktyki głosu – pytania jednokrotnego wyboru; pytania wielokrotnego wyboru; pytania opisowe,

• ocena poziomu aktywności na zajęciach i ocena poprawności wykonywanych na zajęciach ćwiczeń i zadań,

• ocena (wzajemna) dokonywana przez samych studentów podczas prezentowania wyników zadań,

• ocena końcowego wystąpienia publicznego,

• obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się 1 godzinę nieusprawiedliwioną bez konieczności uzupełnienia zajęć w ramach konsultacji z prowadzącym).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.