Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-E-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Estetyka - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy o następowaniu po sobie i współwystępowaniu różnych kierunków estetycznych

- pozyskanie wiedzy o podstawowej terminologii właściwej różnym teoriom i szkołom estetycznym

- pozyskanie wiedzy o związkach i zależnościach koncepcji estetycznych oraz praktyk artystycznych

- kształtowanie umiejętności merytorycznego argumentowania własnych przekonań estetycznych z wykorzystaniem terminologii właściwej dziedzinie, oraz formułowania na tej podstawie wniosków

- kształtowanie umiejętności wykorzystania teorii estetycznych do interpretacji dzieł sztuki

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotekach wydziałowych UAM, w tym w bibliotece WFPiK), materiały dostarczone przez prowadzącą.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z elementami dyskusji

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym koncepcjom estetycznym XX wieku, wskazujący na związki i zależności koncepcji i praktyk artystycznych oraz na ich współwystępowanie i następowanie po sobie.

Pełny opis:

Wykład poświęcony wybranym koncepcjom estetycznym XX wieku, wskazujący na związki i zależności koncepcji i praktyk artystycznych oraz na ich współwystępowanie i następowanie po sobie. Celem wykładu jest kształtowanie umiejętności wykorzystania teorii estetycznych do interpretacji dzieł sztuki, zwłaszcza literatury.

Treści wykładów:

- Fenomenologiczna estetyka Romana Ingardena (dzieło sztuki jako przedmiot intencjonalny, przedmiot artystyczny – przedmiot estetyczny, wartości artystyczne a wartości estetyczne)

- Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej – perspektywa Waltera Benjamina

- Sztuka jako doświadczenie – według Johna Deweya

- Program Estetyczny S. I. Witkiewicza i jego praktyczna realizacja w dramatach Witkacego

- Sztuka modernistyczna – filozofia postmodernistyczna wg W. Welscha.

- Dominanty powieści modernistycznej i postmodernistycznej według B. McHalle’go

- Pomiędzy reprezentacją a symulacją – hiperrzeczywistość Jeana Baudrilllarda

- „Etyka estetyczna” – koncepcja Richarda Rortyego i jej krytyka/ rozszerzenie R. Shustermana

- Ponowoczesne wzorce osobowe w charakterystyce Zygmunta Baumana

Literatura:

W. Dilthey, Własności nauk humanistycznych, w: Z. Kuderowicz Dilthey. Warszawa 1987.

R. Ingarden Wartość estetyczna i zagadnienie jej obiektywnego ugruntowania oraz Wartości artystyczne i wartości estetyczne, w: Studia z estetyki. Warszawa 1970, t.3.

W. Benjamin Dzieło sztuki w dobie reprodukcji techniczej, w: Anioł historii, eseje , szkice, fragmenty. Red. H. Orłowski, Poznań 1996

J. Dewey Sztuka jako doświadczenie. Wrocław 1975 (fragm.) lub K. Wilkoszewska Sztuka w: Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya. Kraków 2003.

R. Shusterman Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką. Wrocław 1998. (fragmenty – gł. rozdz. 2 Sztuka i teoria. Między doświadczeniem a praktyką i rozdz. 8. Sztuka życia a etyka postmodernistyczna)

S.I. Witkiewicz O Czystej Formie, w: O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Warszawa 1976.

M. Soin Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (rozdz. Estetyka) lub: K. Puzyna: Pojęcie Czystej Formy, w zbiorze: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego. Wrocław 1972.

W. Welsch Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, W: Odkrywanie modernizmu. Pod red. R. Nycza. Kraków 1998.

W. Welsch Estetyka i anestetyka, w: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz, Kraków 1998.

J. Baudrillard Precesja symulakrów, w: Symulakry i symulacja. Warszawa 2005.

Gra resztkami (wywiad z Jeanem Baurillardem), w: Postmodernizm a filozofia. Pod red. S. Czerniaka i A. Szahaja, Warszawa 1996.

B. McHale Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, w: Postmodernizm. Antologia przekładów. Pod red. R. Nycza, Kraków 1998.

J. F. Lyotard Wzniosłość i awangarda, „Teksty Drugie” 1996 z.2/3.

J-F. Lyotard Odpowiedź na pytanie: co to jest postmoderna? (tłum. M. Gołębiowska) W: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Pod red. S. Czerniaka i A. Szahaja, Warszawa 1996 lub (w tłum. M.P. Markowskiego) w: Postmodernizm. Antologia przekładów. Pod red. R. Nycza, Kraków 1998.

Z. Bauman Ponowoczesne wzorce osobowe, w: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- scharakteryzować poglądy wybranych autorów koncepcji estetycznych;

- określić ich wzajemne wpływy i relacje;

- umiejętnie stosować wiedzę z zakresu teorii estetyki dla kształtowania własnych przekonań estetycznych i etycznych oraz ich argumentowania;

- dostrzec związki między teoriami estetycznymi a dominującymi tendencjami w praktykach artystycznych (w tym literackich);

- stosować wiedzę z zakresu teorii estetyki do interpretacji dzieł sztuki (w tym-literatury);

- świadomie wykorzystywać terminy i pojęcia wypracowane na gruncie różnych szkół estetycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończony egzaminem. Ocenie podlegać będą: wiedza i umiejętności zaprezentowane na egzaminie oraz aktywność w dyskusji na zajęciach.

Skala ocen

5,0 – bardzo dobra znajomość omawianych na wykładzie kierunków estetycznych; bardzo dobra umiejętność definiowania pojęć i terminów estetycznych oraz wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi szkołami estetycznymi; wysoki poziom wiedzy na temat wpływu nurtów estetyki na praktyki artystyczne

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami i nieścisłościami

4,0 – dobra znajomość omawianych na wykładzie kierunków estetycznych, średnia umiejętność definiowania pojęć i terminów estetycznych oraz wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi szkołami estetycznymi; średni poziom wiedzy na temat wpływu nurtów estetyki na praktyki artystyczne

3,5 – zadowalająca znajomość omawianych na wykładzie kierunków estetycznych, zadowalająca umiejętność definiowania pojęć i terminów estetycznych oraz wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi szkołami estetycznymi; zadowalający poziom wiedzy na temat wpływu nurtów estetyki na praktyki artystyczne

3,0 – podstawowa znajomość omawianych na wykładzie kierunków estetycznych, podstawowa umiejętność definiowania pojęć i terminów estetycznych oraz wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi szkołami estetycznymi, podstawowy poziom wiedzy na temat wpływu nurtów estetyki na praktyki artystyczne

2,0 - niezadowalająca znajomość omawianych na wykładzie kierunków estetycznych, niezadowalająca umiejętność definiowania pojęć i terminów estetycznych oraz wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi szkołami estetycznymi, niezadowalający poziom wiedzy na temat wpływu nurtów estetyki na praktyki artystyczne

Praktyki zawodowe:

- brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.