Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 09-FILOZHISP-11
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

1. Leszek Kołakowski, Funkcjonalne i zakresowe rozumienie filozofii, w: Kultura i fetysze, Warszawa 1967, ss. 9-41.

2. Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977, ss. 77-108, 145-159.

3. Lucien Levy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992, ss. 55-93.

4. Richard Rorty, Relatywizm: Odkrywanie i tworzenie, w: Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, Toruń 2013, ss. 31-50.

5. Michel Foucault, Seksualność i władza, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, red. D. Leszczyński, L. Rasiński, ss. 201-218.

6. Wojciech Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008, ss. 17-26, 135-182.

7. Rae Langton, Seksualny solipsyzm, w: „Analiza i Egzystencja” 30/2015, ss. 5-18 (od początku tekstu, do sekcji "Interludium") oraz ss. 48-58 (cała sekcja "IV. Związki").

8. John Searle, Umysły, mózgi i programy, w: Filozofia umysłu, red. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1995, ss. 301-324.

9. Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013, ss. 55-75, 145-184.

10. Jurgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Warszawa 2003, ss.23-81.

11. Sidey Myoo, Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii), w: „Przegląd Filozoficzny”, nr 2/2012 (82), ss. 363-376.

12. Colin Turnbull, Ikowie, ludzie gór, Warszawa 1980, ss. 216-240.

13. Michael Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze?, Warszawa 2012 (fragmenty).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność

a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.

b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.

c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.

d) Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną (email) lub poprzez system USOS na adres prowadzącego w ciągu tygodnia, licząc od dnia, w którym nastąpiło powiadomienie o konieczności sporządzenia streszczenia. Każdy tydzień opóźnienia – niezależnie od tego czy jest to tydzień, w którym odbywają się zajęcia, czy też trwa np. przerwa świąteczna – skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę (jeśli tydzień upływa np. we wtorek, to od środy objętość tekstu wzrasta do 2,5 strony, jeśli w kolejny wtorek streszczenie nie zostaje przesłane, objętość wzrasta do 3,5 strony itd.).

e) Powód nieobecności nie ma znaczenia: proszę nie przynosić zwolnień lekarskich, usprawiedliwień od rodziców, biletów autobusowych itp.

2. Przygotowanie do zajęć

Osoby w sposób ewidentny nieprzygotowane do zajęć – tj. nie posiadające tekstu i/lub nie potrafiące odpowiedzieć na pytania tekstu dotyczące – zobowiązane są do napisania streszczenia tekstu, którego dotyczy nieprzygotowanie. Streszczenie należy sporządzić zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

3. Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu ma charakter pisemny i odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze. Zaliczenie poprawkowe ma charakter ustny i odbywa się w terminie ustalonym przez prowadzącego. Podejście do zaliczenia możliwe jest tylko po uprzednim zaliczeniu nieobecności.

Każda osoba przystępująca do zaliczenia otrzyma dwa pytania wymagające odpowiedzi opisowych. Oba pytania mają charakter ogólny i dotyczą omówienia najważniejszych zagadnień zawartych w tekstach przerabianych podczas zajęć. By uzyskać zaliczenie należy odpowiedzieć na oba pytania w stopniu co najmniej dostatecznym, to znaczy: wykazując ogólną orientację i przytaczając przynajmniej połowę informacji podanych podczas zajęć na temat, którego dotyczy pytanie.

Odpowiedzi udzielamy pełnymi zdaniami i poprawną polszczyzną formułując spójny wywód (nie wymieniamy od myślników, nie wypisujemy chaotycznie informacji bez wskazania na związek pomiędzy nimi). Prace składające się z niewynikających z siebie równoważników zdań lub fraz wymienianych od myślników zostaną ocenione negatywnie.

Wszelkie niejednoznaczne lub typowo filozoficzne sformułowania pojawiające się w pracy zaliczeniowej wymagają objaśnienia. Np. nie wystarczy napisać, że Sokrates powiedział „wiem, że nic nie wiem”, ale należy wyjaśnić znaczenie tej frazy; nie wystarczy też napisać, że filozofia Kanta ma charakter transcendentalny – należy objaśnić czym jest transcendentalizm.

4. Zwolnienie z zaliczenia

Osoby, które aktywnie i regularnie uczestniczą w dyskusjach podczas zajęć w sposób, który pozwala stwierdzić, że opanowały przerabiany materiał – i jednocześnie posiadają uregulowaną sytuację w zakresie nieobecności – otrzymają ocenę pozytywną bez konieczności podchodzenia do zaliczenia. Osoby zwolnione z zaliczenia zostaną o tym fakcie powiadomione na przedostatnich zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 513
Maciej Musiał 32/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Novum bl. A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.