Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o komunikowaniu 14-DPN1OWOK11
Wykład (WYK) Rok akademicki 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Goodman N. (2000), Wstęp do socjologii. Warszawa: Zysk i S-ka.

Griffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Pisarek W. (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Kraków: Wyd. UJ.

McQuail D (2007), Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.

Głodowski W. (1999), Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych. Warszawa: Hansa Communication.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o mediach, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych obszarów wiedzy

2.ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego oraz zasady jego funkcjonowania, a także będącym przedmiotem jego oddziaływania

3. ma wiedzę o determinantach efektywności procesu komunikowania społecznego, zmianach na rynku środków społecznego przekazu oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

umiejętności:

1. potrafi określić i ocenić przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) mających wpływ na efektywność systemu komunikowania społecznego

2. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego

3. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w pracy zawodowej i działalności publicznej

kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez całe życie

2. jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie komunikowania społecznego

3. potrafi wskazać metody i sposoby realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w zakresie komunikowania społecznego

Metody i kryteria oceniania:

1. pisemna recenzja wybranej publikacji dotyczącej komunikowania społecznego

2. kontrola obecności na zajęciach

3. ocena aktywności na zajęciach

4. egzamin opisowo-problemowy

Zakres tematów:

1. Nauka o komunikowaniu jako dyscyplina naukowa

2. Tradycje badawcze w komunikowaniu

3. Komunikowanie jako proces

4. Modele komunikacji

5. Etapy rozwoju komunikowania ludzkiego

6. Komunikowanie interpersonalne

7. Komunikowanie grupowe

8. Komunikowanie w organizacji

9. Komunikowanie publiczne i masowe

Metody dydaktyczne:

metody podające, problemowe, aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Piontek 131/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.