Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy reklamy 14-DPS2RPOR11
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

Albin K., Reklama w telewizji, PWN, Warszawa 2002.

Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa 2002.

Budzyński W., Reklama techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.

Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001.

Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000

Nowacki R., Reklama. Podręcznik, Diffin, 2005.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego oraz zasady jego funkcjonowania, a także będącym przedmiotem jego oddziaływania

2. ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego, a także pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji i organizacji społecznych oraz gospodarczych

3. ma wiedzę o środkach społecznego komunikowania, poglądach na temat ich roli w życiu społeczeństwa, rodzajach więzi społecznych w takich środkach i ich otoczeniu oraz historycznej ewolucji sposobów komunikowania

umiejętności:

1. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego

2. posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów i działań promocyjno-reklamowych

3. posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w środkach społecznego przekazu, w działaniach promocyjno-reklamowych oraz zarządzaniu procesem komunikowania zgodnie ze studiowaną specjalnością

kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez całe życie

2. potrafi pracować w grupie i ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla realizacji celów w pracy zawodowej i działalności publicznej

Metody i kryteria oceniania:

1. kontrola obecności na zajęciach

2. ocena aktywności na zajęciach

3. ocena projektu

4. kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

1. reklama – zarys historyczny

2. reklama jako element marketingu; zintegrowana komunikacja marketingowa

3. cele reklamy

4. kulturotwórcze funkcje reklamy

5. reklama jako proces komunikowania masowego

6. polityka reklamy

7. fazy cyklu życiowego i cele polityki marketingowej i reklamowej

8. media reklamowe: ATL i BTL; właściwości, zalety i wady; planowanie mediów

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe, aktywizujące, projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Piontek 38/53 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.