Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium 2.1 : Jakościowe podejście do badań. Od pytania badawczego do raportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 23-KODU-JPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium 2.1 : Jakościowe podejście do badań. Od pytania badawczego do raportu
Jednostka: Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Przedmioty dla 1 semestru kognitywistyki II stopnia
Przedmioty na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Kognitywistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie z podstawowymi właściwościami badawczego podejścia jakościowego, a w szczególności filozofią badań jakościowych, metodami zbierania i analizy danych jakościowych, zasadami łączenia podejścia jakościowego z ilościowym, kontroli jakości badań jakościowych oraz zagadnień etycznych.

Rozwinięcie umiejętności formułowania pytań badawczych i projektowania badania jakościowego.

Rozwinięcie umiejętności doboru próby, zastosowanie wybranej metody zbierania danych, przygotowania ich do analizy oraz przeprowadzenia analizy za pomocą wybranej metody analizy.

Rozwinięcie umiejętności przygotowania raportu z badań jakościowych

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do oceny raportów z badań jakościowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

MSTeams

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

8

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala poznać podstawową wiedzę na temat podejścia jakościowego i mieszanego w badaniach społecznych oraz wykonać projekt badawczy z wykorzystaniem metod jakościowych w obszarze zbierania danych lub/i ich analizy.

Pełny opis:

TREŚCI:

Podstawowe założenia podejścia jakościowego w badaniach społecznych. Cele badań jakościowych i możliwości ich łączenia z baniami ilościowymi (podejście mieszane).

Rola teorii w badaniach jakościowych. Planowanie badań Kryteria jakości w badaniach jakościowych.

Sposoby i zasady doboru próby oraz ich konsekwencje metodologiczne. Przegląd metod zbierania i wywoływania danych jakościowych.

Obserwacja, wywiad, rozmowa naturalna jako źródła danych jakościowych.

Transkrypcja i przygotowywanie danych do analizy. Znaczenie prowadzenia notatek przez badacza.

Przegląd metod analizy danych jakościowych.

Ilościowa i jakościowa analiza treści. Zastosowania metody sędziów kompetentnych.

Tematyczna analiza treści.

Jakościowa analiza treści na przykładzie zastosowania teorii ugruntowanej.

Analiza narracji.

Studium przypadku jako metoda integrująca dane jakościowe.

Wykorzystanie programów komputerowych (na przykładzie NVivo i innych) oraz narzędzi sieciowych w analizie danych jakościowych.

Zasady pisania raportów z badań jakościowych.

Kryteria ewaluacji badań jakościowych.

Refleksyjność badacza jakościowego. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

(1) Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 1)

(1) Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (r. 10)

(1) Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 2, 3, 4, 6), „planowanie”, „dobór próby”, „projektowanie”, „jakość”

(1) Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (r. 3, 85-92) „rola teorii”

(1) Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 8) „dane werbalne””

(1) Kvale, S. (2011). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 3, 5, 6) „etyka”, „prowadzenie”, „rodzaje”

(2) Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 10)

(2) Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (r. 9)

(2) Krejtz, I., Krejtz, K. (2005). Rzetelność w analizie treści. W: K. Stemplewska-Żakowicz, (red.), Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postepowanie badawcze. Warszawa: PTP PTP (s. 217-231)

(2) Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.

(2) Flick, U. (2010). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (fragmenty)

(2) Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (r. 7)

(2) Hsieh, H.-F., Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277-1288

LITERATURA DODATKOWA:

*Frost, N. (2011). Qualitative Research Methods in Psychology. Combining Core Approaches. Berkshire: Open University Press.

* Howitt, D. (2010). Introduction to qualitative methods in psychology. London: Pearson.

*Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie (tom 1), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

*Kohlbacher, F. (2005). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(1), Art. 21. Available at: http://www.qualitative-research.net/fqs- texte/1-06/06-1-21-e.htm [13.03.2015]

*Krippendorff, K. (1980). Content analysis. An Introduction to its Methodology. Beverly Hills: Sage.

*Stake, R. E. (2010). Qualitative research. Studying how things work. London: The Guilford Press.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

zna właściwości podejścia jakościowego i mieszanego w naukach społecznych oraz różne problemy metodologiczne w tym obszarze;

potrafi postawić pytanie badawcze, które może być rozwiązywane w podejściu jakościowym oraz zaprojektować odpowiednie do tego badanie;

potrafi dobrać próbę oraz wybrać metodę zbierania danych do celu badania, a także zebrać tą metodą dane jakościowe;

potrafi zapisać (transkrypcja) i przygotować dane do analizy;

potrafi zanalizować dane jakościowe w oparciu o wybraną metodę analizy;

potrafi wykorzystać wybrany program komputerowy lub narzędzie sieciowe do analizy danych;

potrafi sporządzić raport z przeprowadzonych przez siebie badań;

potrafi dokonać złożonej ewaluacji cudzego raportu z badań jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- 2 kolokwia pisemne (20 pkt)

- wykonanie własnego projektu badawczego (praca pisemna oraz wykonanie określonych prac badawczych) (50 pkt)

- ewaluacja dwóch projektów cudzych (tzn. wszystkie zadania domowe) (20 pkt)

egzamin końcowy (30 pkt)

- egzamin końcowy musi być zdany na minimum 15 punktów, aby naliczyła się pozostała punktacja z innych form aktywności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Soroko
Prowadzący grup: Emilia Soroko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony zdalnie przez MSTeams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Soroko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.