Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Stylistyka praktyczna

General data

Course ID: 16-SP-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Stylistyka praktyczna
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

elective

Major:

(in Polish) komunikacja europejska

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) • Doskonalenie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie różnymi odmianami stylistycznymi polszczyzny.

• Podnoszenie kompetencji w zakresie różnicowania stylowego wypowiedzi.

• Kształtowanie umiejętności ekonomicznego i efektywnego redagowania przekazu.


Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) nie dotyczy

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) brak

Information on where to find course materials:

(in Polish) Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM


Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Pokaz i obserwacja

Praca w grupach

Konsultacje indywidualne

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Przygotowanie do zajęć

10

Czytanie wskazanej literatury

10

Przygotowanie projektu

15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

20

Zajęcia 30

SUMA GODZIN

85

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

3


Short description: (in Polish)

Zajęcia warsztatowe, na których studenci nauczą się redagować zróżnicowane funkcjonalnie, stylistycznie i stylowo teksty.

Full description: (in Polish)

Zajęcia warsztatowe, na których studenci nauczą się redagować zróżnicowane funkcjonalnie, stylistycznie i stylowo teksty.

Ponadto poznają

-zasady elektronicznej i tradycyjnej korekty redakcyjnej,

-kryteria poprawności językowej,

-wpływ kontekstu komunikacyjnego na stylu wypowiedzi

Bibliography: (in Polish)

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U Żydek-Bednarczuk. Kraków 2013.


R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne, przeł. J. Gondowicz, Warszawa 2011.


Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska i in., Warszawa 2003.

E.Sękowska, Konteksty stylistyki. Od orędzia do mowy noblowskiej, Warszawa 2017.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, E. Wierzbicka, A. Wolański, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa , 2008.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu modułu 
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Potrafi redagować teksty mówione i oralne zróżnicowane stylowo i stylistycznie

Dostrzega moc sprawczą komunikacji interpersonalnej i efektywnie ją wykorzystuje

Zna kryteria pragmatyczne i etyczne komunikacji i z ich perspektywy właściwie dobiera formę przekazu

Poprawnie komunikuje się w ramach zróżnicowanych gatunkowo wypowiedzi

Koryguje i redaguje teksty innych autorów

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metoda

kolokwium ustne połączone z zadaniami praktycznymi

Kryteria

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu
4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu
4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu
3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu
3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu
2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)