Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Organization of Public Entertainment Events

General data

Course ID: 16-OIIWI-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Organization of Public Entertainment Events
Name in Polish: Organizacja imprezy i widowiska
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Projektowanie kultury

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) Cel ogólny:


- przekazanie studentkom i studentom wiedzy oraz rozwój ich umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie planowania oraz organizacji imprezy i widowiska.


Cele szczegółowe:


- przekazanie studentkom i studentom wiedzy na temat:

• podstaw prawnych organizacji imprezy i widowiska w Polsce,

• roli, zadań i obowiązków organizatora imprezy i widowiska,

• metod i narzędzi przeprowadzania diagnozy potrzeb,

• metod wypracowywania koncepcji wydarzeń,

• sposobów wyznaczania celów i rezultatów,

• budowania zespołu organizacyjnego,

• źródeł finansowania imprezy i widowiska,

• opracowywania planu promocyjnego imprezy i widowiska,


- rozwój umiejętności i kompetencji społecznych studentek i studentów w zakresie:

• przeprowadzania identyfikacji pomysłu z potrzebami społecznymi,

• określania i scharakteryzowania grupy docelowej imprezy i widowiska,

• opracowywania harmonogramu działań, które należy podjąć, aby prawidłowo zorganizować imprezę i widowisko,

• wypełniania wniosku o dofinansowanie imprezy i widowiska,

• opracowywania budżetu imprezy i widowiska,

• promowania wydarzenia w mediach tradycyjnych (analogowych) i cyfrowych,

• pracy w grupie poprzez realizację projektu studenckiego.Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nie

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Brak

Information on where to find course materials:

(in Polish) Literatura jest dostępna w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Internecie.


Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) - Dyskusja

- Praca z tekstem

- Metoda analizy przypadków

- Metoda warsztatowa

- Metoda projektu

- Demonstracje dźwiękowe i/kub video

- Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

- Praca w grupach

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 h


Praca własna:


- Przygotowanie do zajęć: 15 h

- Czytanie wskazanej literatury: 15

- Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.: 30

- Przygotowanie projektu: 30


SUMA GODZIN: 120


Punkty ECTS: 4

Short description: (in Polish)

---

Full description: (in Polish)

Podczas zajęć student/ka będzie miał/a okazję zdobyć wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zakres tematyczny przedmiotu przedstawia się następująco:

1. Impreza i widowisko. Definicje, klasyfikacja, podstawy prawne

2. Organizator imprezy i widowiska. Zadania i obowiązki

3. Diagnoza potrzeb

4. Koncepcja wydarzenia

5. Cele i rezultaty

6. Budowanie zespołu organizacyjnego, podział obowiązków, harmonogram

7. Źródła finansowania, budżet

8. Promocja wydarzenia

9. Projekt jako forma organizacji imprezy i widowiska

Bibliography: (in Polish)

‒ M. Maziarka, G. Wiatr, P. Florjanowicz i in., Projekty kulturalne - krok po kroku, Warszawa 2005.

‒ S. Parszowski, A. Kruczyński, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Warszawa 2015.

‒ A. Płachtij, Z. Kaczmarek, K. Wasilkiewicz (red.), Niezbędnik projektanta kultury, Poznań 2018.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu treści kształcenia,

- zna i rozumie podstawy prawne organizacji imprezy i widowiska

w Polsce,

- zna i rozumie rolę, zadania oraz obowiązki organizatora imprezy

i widowiska,

- zna i rozumie poszczególne etapy organizacji imprezy i widowiska oraz metody i narzędzia pracy stosowane podczas ich realizacji,

- potrafi przeprowadzić identyfikację pomysłu z potrzebami społecznymi,

- potrafi określić i scharakteryzować grupę docelową imprezy i widowiska,

- potrafi opracować harmonogram imprezy i widowiska,

- potrafi wypełnić wniosek o dofinansowanie imprezy i widowiska,

- potrafi opracować budżet imprezy i widowiska,

- potrafi promować wydarzenie w mediach tradycyjnych i cyfrowych (w zakresie podstawowym),

- potrafi zrealizować wydarzenie na skalę lokalną,

- jest gotów/gotowa do przyjmowania postawy krytycznej wobec przyswajanej wiedzy, rozumie potrzebę ustawicznego rozwoju osobistego i zawodowego,

- jest gotów/gotowa do podejmowania pracy w grupie przy organizacji imprezy i widowiska.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Studentki i studenci są oceniane/i za przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Są zobligowane/i do realizacji projektu. Ocenie będzie również podlegać przygotowana przez nie/nich prezentacja oraz wniosek grantowy.

Elementy oceny końcowej:

• przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%

• prezentacja – 10%

• wniosek grantowy – 30%

• projekt – 50%

Practical placement: (in Polish)

---

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (past)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
workshop, 30 hours more information
Coordinators: Kamil Wasilkiewicz
Group instructors: Kamil Wasilkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
workshop - Graded credit
Module type:

compulsory

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant):

(in Polish) Brak

Number of hours:

30

Module learning aims:

(in Polish) Cel ogólny:


- przekazanie studentkom i studentom wiedzy oraz rozwój ich umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie planowania oraz organizacji imprezy i widowiska.


Cele szczegółowe:


- przekazanie studentkom i studentom wiedzy na temat:

• podstaw prawnych organizacji imprezy i widowiska w Polsce,

• roli, zadań i obowiązków organizatora imprezy i widowiska,

• metod i narzędzi przeprowadzania diagnozy potrzeb,

• metod wypracowywania koncepcji wydarzeń,

• sposobów wyznaczania celów i rezultatów,

• budowania zespołu organizacyjnego,

• źródeł finansowania imprezy i widowiska,

• opracowywania planu promocyjnego imprezy i widowiska,


- rozwój umiejętności i kompetencji społecznych studentek i studentów w zakresie:

• przeprowadzania identyfikacji pomysłu z potrzebami społecznymi,

• określania i scharakteryzowania grupy docelowej imprezy i widowiska,

• opracowywania harmonogramu działań, które należy podjąć, aby prawidłowo zorganizować imprezę i widowisko,

• wypełniania wniosku o dofinansowanie imprezy i widowiska,

• opracowywania budżetu imprezy i widowiska,

• promowania wydarzenia w mediach tradycyjnych (analogowych) i cyfrowych,

• pracy w grupie poprzez realizację projektu studenckiego.Short description: (in Polish)

---

Full description: (in Polish)

Podczas zajęć student/ka będzie miał/a okazję zdobyć wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zakres tematyczny przedmiotu przedstawia się następująco:

1. Impreza i widowisko. Definicje, klasyfikacja, podstawy prawne

2. Organizator imprezy i widowiska. Zadania i obowiązki

3. Diagnoza potrzeb

4. Koncepcja wydarzenia

5. Cele i rezultaty

6. Budowanie zespołu organizacyjnego, podział obowiązków, harmonogram

7. Źródła finansowania, budżet

8. Promocja wydarzenia

9. Projekt jako forma organizacji imprezy i widowiska

Bibliography: (in Polish)

‒ M. Maziarka, G. Wiatr, P. Florjanowicz i in., Projekty kulturalne - krok po kroku, Warszawa 2005.

‒ S. Parszowski, A. Kruczyński, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Warszawa 2015.

‒ A. Płachtij, Z. Kaczmarek, K. Wasilkiewicz (red.), Niezbędnik projektanta kultury, Poznań 2018.

Notes: (in Polish)

---

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)