Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Obligatory Choice Module I "Roots of Culture" (2): Western Architecture and Art – Tradition and Innovation

General data

Course ID: 16-MODWKOKUU2-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Obligatory Choice Module I "Roots of Culture" (2): Western Architecture and Art – Tradition and Innovation
Name in Polish: Moduł obowiązkowy do wyboru I "Korzenie kultury" (2): Architektura i sztuka Zachodu- tradycja i innowacja
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Major:

(in Polish) Komunikacja europejska

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) - prezentacja wybranych zagadnień z zakresu historii architektury i sztuki, mających znaczenie dla procesu kształtowania się europejskiej kultury i tożsamości


- ukazanie wpływu na obraz współczesnej kultury i europejskiego krajobrazu kulturowego konkretnych postaci architektów i artystów, grup społecznych (np. fundatorów i mecenasów kultury), idei artystycznych oraz rozgrywających się w przeszłości wydarzeń o charakterze artystycznym


- nakreślenie obrazu żywotności tradycji antycznej w kulturze artystycznej Zachodu i jej ewolucji w ramach różnych koncepcji stylistycznych


- prezentacja przemian w obrazowaniu postaci człowieka w kontekście skrajnych postaw wobec jego cielesności – afirmacji i negacji


- wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny różnorodnych faktów z zakresu historii sztuki, procesów i zjawisk w kulturze artystycznej oraz wykształcenie postawy krytycznej, pozwalającej na prawidłowe analizowanie zjawisk kulturowych

Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) nie dotyczy

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) - znajomość podstaw historii i historii sztuki oraz tradycji kulturowej Zachodu


- w przypadku studentek i studentów obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie B2


Information on where to find course materials:

(in Polish) - obszerne prezentacje do poszczególnych wykładów będą dostępne dla studentek i studentów biorących udział w wykładzie na platformie TEAMS


- wskazana literatura dostępna jest w Bibliotece IKE oraz w Bibliotece Uniwersyteckie, w Poznaniu, Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu oraz w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) - wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień


- wykład konwersatoryjny


- możliwość dyskusji w trakcie wykładu

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) 15 godzin zajęć z wykładowcą

10 godzin - czytanie wskazanej literatury

5 godzin - przygotowanie do zaliczenia

____________________________________________

1 punkt ECTS

Short description: (in Polish)

Wykład obejmie siedem wybranych przez prowadzącego kurs problemów:

01. Antyczne źródła architektury i sztuki chrześcijańskiego Zachodu.

02. Antyczne modele kształtowania przestrzeni w architekturze Zachodu (ich trwałość i ewolucja).

03. Drzwi Gnieźnieńskie – dzieło sztuki jako wielowarstwowy komunikat.

04. Gotyk – Światłość i światło zamknięte w kamieniu.

05. Postać człowieka i jego ciało w sztuce – między negacją a afirmacją.

06. Jezus z Nazaretu – od wizerunku żywego człowieka do wyspekulowanego obrazu Boga.

07. Renesans – droga do nowoczesność w architekturze i sztuce.

Bibliography: (in Polish)

Umberto Eco, Historia piękna, Poznań 2005

Umberto Eco, Historia brzydoty, Poznań 2018

Elżbieta Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008

Piotr Skubiszewski, Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

Wielka historia sztuki t. 1-10, Warszawa 2005-2012

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu i udziału w wykładach student/ka:

- ma podstawową wiedzę na temat antycznych źródeł podstawowych form architektury sakralnej na Zachodzie oraz wykształcenia się podstaw chrześcijańskiej ikonografii

- ma podstawową wiedzę na temat procesu stylistycznej ewolucji, wywodzących się z tradycji antycznej form architektonicznych na przestrzeni VI-XX w.

- ma świadomość, iż poza funkcjami czysto estetycznymi, dzieła sztuki spełniają również role komunikatów kulturowych i społecznych (na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich)

- ma podstawową wiedzę na temat okoliczności i ideowo-teologicznej przyczyny wykształcenia się na północy Europy stylu gotyckiego, będącego formalnym odrzuceniem tradycji antycznych w architekturze Zachodu

- ma podstawową wiedzę na temat przemian w wyobrażaniu postaci kobiety i mężczyzny w sztuce Zachodu, procesu, który przebiegał pomiędzy negacją a afirmacją ludzkiego ciała

- ma podstawową wiedzę na temat ewolucji wizerunku Jezus z Nazaretu w sztuce i bezpośredniego oddziaływania na jej przebieg kształtującej się doktryny oraz spekulacji teologicznych

- ma podstawową wiedzę na temat znaczenia dla dziejów architektury i sztuki Zachodu, refleksji o charakterze teoretycznym i wydarzeń artystycznych, rozgrywających się na przestrzeni XIX-XV-XVI w. w Italii i Niderlandach

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kolokwium zaliczeniowe - ustne, z materiału zaprezentowanego podczas kursu wykładu

Oceny:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
lecture, 15 hours more information
Coordinators: Leszek Wetesko
Group instructors: Leszek Wetesko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
lecture - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)