Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-HIKU-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Projektowanie kultury, I stopień

Cele kształcenia:

- prezentacja wybranych zagadnień, mających znaczenie dla procesu kształtowania się europejskiej kultury


- ukazanie wpływu na obraz współczesnej kultury konkretnych postaci historycznych, grup społecznych, idei oraz rozgrywających się w przeszłości wydarzeń


- wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny różnorodnych faktów historycznych, procesów i zjawisk w kulturze oraz wykształcenie postawy krytycznej, pozwalającej na prawidłowe analizowanie zjawisk kulturowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- znajomość podstaw historii i historii kultury Zachodu

- w przypadku studentek i studentów obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie B2


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka IKE UAM, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda ćwiczeniowa

udział w zajęciach zaproszonych gości

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 30 h

Czytanie wskazanej literatury - 30 h

________________________________________________


2 punkty ECTS

Skrócony opis:

01. Wstęp – prezentacja problematyki cyklu wykładów i omówienie zasad uzyskania zaliczenia

02. Ewolucja europejskiej tożsamości (centrum i peryferie)

03. Tożsamość lokalna, tożsamość globalna – swój i obcy w kulturze Europy

04. Kultura pisma – od antycznego rotulusa do współczesnego tabletu

05. Edukacja – pomiędzy poznawaniem świata a indoktrynacją

06. Przekraczanie horyzontu – podróż i poznawanie świata

07. Sacrum i profanum w przestrzeni publicznej i życiu Europejczyka

08. Życie po życiu - święci i ich miejsce w przestrzeni kulturowej i społecznej Europy

09. Kontestatorki i kontestatorzy zastanej rzeczywistości

10. Tolerancja i nietolerancja w Europie

11. Kobieta – trudna droga do podmiotowości

12. Fenomen europejskiego miasta

13. Industrializacja - krajobraz, społeczeństwo, kultura

14. Kultura i globalizacja

15. Jaka Europa? – podsumowanie cyklu ćwiczeń

Literatura:

Zalecana literatura:

Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa 1999

Flis A., Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2003

Pomian K., Europa i jej narody, Gdańska 2004

Pott H.-G., Krótka historia kultury europejskiej, Wrocław 2007

Roetbergen P., Europa. Dzieje kultury , Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009.

Streeter M; Śródziemnomorska kolebka kultury europejskiej, Warszawa 2007

Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980

Gajewska A., Feminizm, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

Studentka/student:

1. rozumie znaczenie roli centrów kulturowych w procesie kształtowania się europejskiej tożsamości; ma świadomość dynamiki procesu zmian geografii kulturowej Europy

2. ma świadomość ewolucji pojęć „swój” i „obcy”, oraz płynności granic przynależności do pierwszej bądź drugiej grupy

3. ma świadomość znaczenia kultury pisma dla przebiegu procesów kulturotwórczych i kształtowania europejskiej tożsamości

4. ma świadomość wielkiej wagi wykształcenia jako czynnika kształtowania elit i w efekcie ewolucji europejskiej tożsamości oraz postępu cywilizacyjnego

5. ma świadomość znaczenia podróży dla kształtowania się otwartych postaw wobec „obcego” i „inności”

6. ma świadomość znaczenia religii oraz konfliktu pomiędzy sacrum i profanum dla kształtowania się krajobrazu kulturowego i tożsamości europejskiej

7. rozumie przyczyny ewolucji pojęcia świętości w chrześcijaństwie, ma świadomość niebezpieczeństwa jego instrumentalizacji przez przywódców Kościoła oraz ludzi polityki

8. rozumie znaczenie dla rozwoju kulturowego środowisk i osób podważających zastany porządek kulturowy, religijny, polityczny i społeczny

9. dostrzega znaczenie postawy tolerancji wobec inności oraz jak tragiczne skutki niósł jej brak i próby uniformizacji społeczeństwa i kultury

10. ma świadomość istnienia ciągle aktualnego w niektórych krajach europejskich problemu nierównego traktowania płci, potrafi wskazać przyczyny tego zjawiska oraz zna historię emancypacji kobiet

11. zna historię ewolucji europejskiego miasta i społeczności miejskich oraz potrafi wskazać przyczyny przemian kulturowych, które doprowadziły do zdominowania przez europejski model miast świata

12. potrafi przedstawić przyczyny i przebieg procesu industrializacji Europy w XIX i XX wieku oraz skomentować jego społeczne i kulturowe skutki

13. ma świadomość istnienia interakcji kulturowych, zachodzących w wyniku nawiązywanych relacji z innymi kręgami cywilizacyjnymi, które stają się źródłem zmian w kulturze i tożsamości mieszkańców Europy

14. potrafi formułować własne opinie na tematy związane z historią europejskiej kultury i tożsamości Zachodu

Metody i kryteria oceniania:

I termin zaliczenia: 14 czerwca 2022 r., od godziny 13.00

Kolokwium ustne po zakończeniu kursu zajęć:

PROBLEMATYKA DO ZALICZENIA:

1. Problematyka tożsamości kulturowej - wymień trzy zasadnicze typy tzw. tradycji wymyślonych, wskaż konkretne ich przykłady.

2. Jaki charakter miała tożsamość antycznych Greków i Rzymian, omów różnice i wskaż ich przyczyny.

3. Omów pokrótce proces kształtowanie się chrześcijańskiej tożsamości Zachodu.

4. Wskaż religijne i prawne źródła idei europejskiego kolonializmu i rasizmu.

5. Omów znaczenie epoki Oświecenia i Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 r. dla ukształtowania się nowej, świeckiej tożsamości europejskiej.

6. Opisz podstawowe różnice zachodzące pomiędzy kulturą słowa mówionego (oralną) a kulturą pisma.

7. Kiedy w historii europejskiej kultury pojawiają się pierwsze książki i biblioteki? – podaj przykłady tych ostatnich.

8. Wymień przykłady refom karolińskich w sferze kultury pisma i omów je pokrótce.

9. Omów kulturowe skutki wynalezienia druku?

10. Jaki wpływ miał na kulturę pisma proces industrializacji Zachodu w XIX i na początku XX wieku?

11. Opisz model edukacji w starożytnej Grecji.

12. Edukacja wczesnego chrześcijaństwa wobec pogańskich tradycji edukacyjnych Grecji i Rzymu.

13. Omów proces edukacji katolickiej w okresie nowożytnym na przykładzie szkolnictwa jezuickiego.

14. Jakie zmiany w edukacji wprowadziło państwo pruskie – omów podstawowe aspekty modelu edukacyjnego w XIX stuleciu.

15. Handel i podboje militarne w starożytnej Grecji i Rzymie jako droga do poznawania świata – podaj konkretne przykłady tego typu działań.

16. Jakie rodzaje podróży w okresie schyłkowego antyku i wczesnego średniowiecza odcisnęły swoje niezatarte piętno na kulturowym, politycznym i religijnym kształcie Europy?

17. Czym była GRAND TOUR i jakie cele jej przyświecały?

18. Omów miejsce religii w sferze kultury politycznej i społecznej starożytnego Rzymu.

19. Omów stosunek wczesnego chrześcijaństwa i instytucjonalnego Kościoła do świata i człowieka.

20. Kiedy nastąpiło prawne rozdzielenie państwa od Kościoła – omów proces zmian.

21. Dlaczego chrześcijanie przykładali tak wielką wagę do relikwii męczenników?

22. Jaką rolę odgrywały relikwie świętych w sferze kulturowej, religijnej i społecznej?

23. Omów przykłady postaw kontestacyjnych w starożytnym chrześcijaństwie.

24. Marcin Luter i Reformacja jako kontestacja systemowego i moralnego zepsucia w instytucjonalnym Kościele katolickim.

25. Uczeni i wielcy podróżnicy jako kontestatorzy zastanej wizji świata – omów na przykładach.

26. Kontestatorzy w sferze sztuki XIX w. – artyści na drodze do wyzwolenia z rygoryzmu akademickiego.

27. Kontestatorki zastanej rzeczywistości – kobiety w walce o podmiotowość prawną.

28. Zakładanie miast w Europie – omów skutki społeczne, ekonomiczne i kulturowe.

29. Omów wpływ nowych technik i technologii (XIX-XX-XXI w.) na sferę kultury. Podaj konkretne przykłady.

30. Co to jest tzw. płeć kulturowa i jakie czynniki decydują o niej.

31. Omów podstawowe cele działania ruchów feministycznych w Europie (polityczne, kulturowe i społeczne)

kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wetesko
Prowadzący grup: Leszek Wetesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)