Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejska tradycja literacka Wschodu (XX i XXI w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-ETLWXXiXXIw-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska tradycja literacka Wschodu (XX i XXI w.)
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu historii literatury Europy Wschodniej XX i XXI wieku oraz na temat związku literatury z uwarunkowaniami społecznymi, historycznymi i politycznymi tego okresu.

Wskazanie, jakie elementy dziedzictwa literackiego Europy Wschodniej XX i XXI wieku stanowią ważny składnik europejskiej tradycji kulturowej.

Zapoznanie studentów z elementami metod komparatystyki literackiej (zestawienie dzieł tradycji Wschodu z wybranymi utworami pisarzy tradycji zachodniej) oraz podstawami wybranych metodologii literaturoznawczych (zwł socjologia literatury, studia postkolonialne).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość materiału z przedmiotu „Europejska tradycja literacka Wschodu XIX wieku”.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

W bibliotece IKE UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody formacyjne (dyskusja w trakcie wykładu) oraz podsumowujące (egzamin).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 punkty.

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury Europy Wschodniej XX i początków XXI wieku. Szczególny nacisk położony zostaje na fenomeny wykraczające poza literatury narodowe, pozwalające wskazywać na pewne cechy kultury Europy Wschodniej jako obszaru pewnej wspólnoty kulturowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury Europy Wschodniej XX i początków XXI wieku. Szczególny nacisk położony zostaje na fenomeny wykraczające poza literatury narodowe, pozwalające wskazywać na pewne cechy kultury Europy Wschodniej jako obszaru pewnej wspólnoty kulturowej.

1. Literatura i historia (polityka). Między historią a estetyką.

2. Socrealizm i drugi obieg.

3. Literatura łagrowa.

4. Literatura emigracyjna i topos emigranta w literaturze i kulturze Wschodu.

5. Literatura i język: nieprzeźroczystość języka jako temat literatur zniewolonych.

6. Postkolonialne zaszłości w literaturze Wschodu.

7. Europa Środkowa i mała ojczyzna (Stasiuk, Andruchowycz)

Literatura:

Bakuła B., Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000.

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997 (fragmenty).

Thompson E., Trubadurzy imperium: literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000.

Teksty literackie:

Cz. Miłosz, Zniewolony umysł

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza

J. Wittin, Blaski i nędze wygnania

H. Mueller, Król kłania się i zabija (wybrane eseje)

A. Stasiuk, J. Andruchowycz, Moja Europa

Wiersze: S. Barańczak, W. Majakowski, Cz. Miłosz, T. Venclova.

Efekty uczenia się:

Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu historii literatury Europy Wschodniej XX i XXI wieku oraz na temat związku literatury z uwarunkowaniami społecznymi, historycznymi i politycznymi tego okresu.

Wskazanie, jakie elementy dziedzictwa literackiego Europy Wschodniej XX i XXI wieku stanowią ważny składnik europejskiej tradycji kulturowej.

Zapoznanie studentów z elementami metod komparatystyki literackiej (zestawienie dzieł tradycji Wschodu z wybranymi utworami pisarzy tradycji zachodniej) oraz podstawami wybranych metodologii literaturoznawczych (zwł socjologia literatury, studia postkolonialne).

K_U08

K_U11, K_K02

Potrafi omówić takie zjawiska szczegółowe jak: emigracja literacka, dwa obiegi literatury, cenzura i inne związane ze społecznym funkcjonowaniem omawianej literatury.

Zdaje sobie sprawę ze związków literatury z uwarunkowaniami społecznymi, historycznymi i politycznymi tego okresu - aż do chwili obecnej.

Zdaje sobie sprawę ze znacznia omawianej tradycji literackiej dla kultury europejskiej XX i XXI wieku.

Jest zdolny do refleksji na temat zagadnień takich jak: wolność słowa, wolność ekspresji artystycznej, ograniczenia i wybory artysty w ustroju totalitarnym.

Zna podstawowe elementy wybranych metod literaturoznawczych (zwł. socjologia literatury, postkolonializm).

K_W01

K_W04

K_W08

K_U05

K_U08

K_U11

K_U16, K_K02

Zdaje sobie sprawę ze związków literatury z uwarunkowaniami społecznymi, historycznymi i politycznymi tego okresu - aż do chwili obecnej.

Zdaje sobie sprawę ze znacznia omawianej tradycji literackiej dla kultury europejskiej XX i XXI wieku.

K_W01

K_W04

K_W08

K_U05

K_U08

K_U16

K_U11

K_K02

Zdaje sobie sprawę ze znacznia omawianej tradycji literackiej dla kultury europejskiej XX i XXI wieku.

K_W01

K_W04

K_W08

K_U05

K_U08

K_U11

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny,

dwa pytania dotyczące tematyki wykładu oraz lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szewczyk-Haake
Prowadzący grup: Katarzyna Szewczyk-Haake
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kod ECTS:

16-ETLWXXiXXIw-11

Skrócony opis:

Tematyka zajęć:

Dwudziestowieczne dylematy literatury Europy Wschodniej: między sztuką a historią

Literatura w ustroju totalitarnym: między zniewoleniem a wolnością. Dwa obiegi literatury.

Literatura emigracyjna – przestrzeń wolności?

Pisarze wobec języka

Literatura łagrowa

Dyskurs narodowy w literaturach Europy Wschodniej po 1989 roku

Perspektywa postkolonialna w badaniach nad literaturą Europy Wschodniej XX i XXI wieku: szanse i ograniczenia

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Dwudziestowieczne dylematy literatury Europy Wschodniej: między sztuką a historią

Literatura w ustroju totalitarnym: między zniewoleniem a wolnością. Dwa obiegi literatury.

Literatura emigracyjna – przestrzeń wolności?

Pisarze wobec języka

Literatura łagrowa

Dyskurs narodowy w literaturach Europy Wschodniej po 1989 roku

Perspektywa postkolonialna w badaniach nad literaturą Europy Wschodniej XX i XXI wieku: szanse i ograniczenia

Literatura:

Bakuła B., Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000.

Thompson E., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tłum. A. Sierszulska, Kraków 2000 (tu: pierwszy i drugi rozdział).

Hasło Obiegi społeczne literatury w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 2000 (lub inne wydanie).

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997 (fragmenty dotyczące twórców dzieł omawianych na wykładach).

Teksty literackie – w roku akademickim 2019/20 obowiązują:

Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 2009 (lub inne wydanie)

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (dowolny przekład)

A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza, przeł. W. Dąbrowski, I. Lewandowska, Warszawa 1989 (lub inne wydanie).

J. Wittin, Blaski i nędze wygnania, w: tegoż, Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2000.

H. Müller, Każdy język ma inne oczy, w: tejże, Król kłania się i zabija, przeł. K. Leszczyńska, Wołowiec 2005.

W. Kudyba. Nazywam się Majdan, Kraków 2016.

Wiersze (omawiane na zajęciach): S. Barańczak, W. Majakowski, Cz. Miłosz, T. Venclova, J. Polkowski, M. Świetlicki, J. Kaczmarski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.