Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog międzykulturowy w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-DMWE-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog międzykulturowy w Europie
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Na podstawie analizy różnych społeczności etnicznych w Polsce, odzwierciedlających różnorodność etniczną europejską, student uzyska wiedzę o: 1. pojęciu kultury w literaturze przedmiotu; 2. genezie ludów europejskich; 3. historycznych aspektach przetrwania; 4. tworzeniu się narodów; 5. kulturze krajów europejskich; 6. różnicach i podobieństwach; 7. zwyczajach i obyczajach; 8. psychologicznych uwarunkowaniach narodów wobec sąsiadów; 9. trwaniu stereotypów, ich genezie i stosunku do obcych; 10. o roli jednostek w kulturze; 11. zachowań religijnych; 12. podejmowaniu dialogu – kwestie językowe; 13. tolerancji i zrozumienia; 14. polskiej kulturze i jej znaczeniu w Europie; 15. roli mediów w procesie dialogu międzykulturowego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę z zakresu studiów I stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka naukowa Instytutu Kultury Europejskiej oraz Biblioteka Główna UAM.Ponadto wykładowca przesyła studentom materiały z zajęć drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład oraz ćwiczenia, polegające na prezentowaniu wybranych kwestii i referowaniu ich na forum grupy.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 2

Obciążenie pracą studenta

- Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

- Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć – 30 h

Napisanie i przygotowanie wirtualne zagadnienia – 6 h

SUMA GODZIN 66 h


Skrócony opis:

Opis treści kształcenia - główne problemy

1. Teoretyczne aspekty pojęcia dialogu i kultury

2. Teoria a rzeczywistość europejska

3. Jedność w różnorodności na przykładzie społeczności etnicznych w Polsce

4. Dialog jako poznanie

5. Jednostka a kultura

6. Polska kultura i jej znaczenie w Europie

Pełny opis:

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W EUROPIE – propozycje

1. Wyprawy, podróże i podboje jako formy dialogu międzykulturowego

2. Problemy budowania społeczeństwa wielokulturowego we współczesnej Europie („Kultury świata w dialogu” red. A Czajka, s. 227 – 240)

3. Kultura wybranego kraju europejskiego

4. Różnice i podobieństwa między narodami

5. Zwyczaje i obyczaje narodów i grup etnicznych (wybrany kraj)

6. Stosunek do obcych (uchodźców, grup etnicznych)

7. Stereotypy na temat innych narodów (np. co w Europie sądzą o Polakach, Rosjanach, Francuzach itd.)

8. Rola jednostek w kulturze wybranego kraju i Europy

9. Rola religii w dialogu międzykulturowym

10. Język w dialogu międzykulturowym

11. Przykłady nietolerancji i tolerancji w dialogu

12. Polska kultura w Europie: znaczenie, formy upowszechniania

13. Media w dialogu międzykulturowym

14. Mniejszości narodowe, etniczne, religijne, językowe w Polsce (charakterystyka, aspekty kulturowe)

15. Żydowski obraz Polski (lub innego kraju). Polski obraz Żyda

16. Romowie w Polsce i w Europie

17. Stosunek Polaków (innych narodów – Brytyjczyków, Niemców) do uchodźców (wizerunek)

18. Adaptacja, asymilacja, izolacja Wietnamczyków w Polsce („Tolerancja i wielokulturowość”, red. A. Borowiak, s. 127 – 145)

19. Miasta wielokulturowe w Polsce i Europie (np. Warszawa, Cieszyn, Lwów, Paryż)

20. Wielokulturowość brytyjska (francuska i inna) „Tolerancja i wielokulturowość”, s. 80 – 91).

Literatura:

Zalecana literatura:

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej, Warszawa 2012; Bartosz A., Poznajmy historię Romów, Szczecinek 1008; Bauman Z., Europa: niedokończona przygoda, Kraków 2005; Benedict R., Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa1966; Bojar H., Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III RP, Wrocław 2000; Buber M., Ja i Ty, Warszawa 1992; Być Polakiem w Niemczech, praca zbiorowa pod red. Anny Wolff – Powęskiej i Eberharda Schulza, Poznań 2000 – wyd. IZ; Cynarski W. J., Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003; Cynarski W. J., Proces globalizacji: dialog kultur czy konflikt wartości?, Rzeszów 2002; Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001; Globalizacja - naród - jednostka: zagadnienia tożsamości kulturowej, pod red. T. Kuczura i A. Błachnio, Toruń 2009; Golka M., Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999; Hill Richard My Europejczycy, Warszawa 2004; Jedność różnorodność. Kultura vs. kultura, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2010; Kapuściński R., Ten Inny, Warszawa 2006; Kłoczowski J. A., Filozofia dialogu, Poznań 2005; Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa 1985; Komunikowanie międzykulturowe: szansę i wyzwania, pod red. J. Isańskiego, Poznań 2009; Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, pod red. E. Borkowskiej i A. Łydy, Katowice 2004; My i oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, red. H. Mamzer, Poznań 2010; Kultury świata w dialogu, red. Anna Czajka, Warszawa 2012; Kusio Urszula, Dialog w komunikacji międzykulturowej, Lublin 2011; Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001; O potrzebie dialogu kultur i ludzi, pod red. T. Pilcha, Warszawa 2000; Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007; Pietrzak J., Jak we współczesnej Europie budować dialog między kulturami, Płock 2009; Radłowski Z. Wojtczak J., Jak narody widzą siebie nawzajem: o Polakach w Europie, Poznań 2000; Społeczne problemy globalizacji, pod red. Z. Bloka, Poznań 2001; Tischner J., Etyka Solidarności, Kraków 1982; Toffler A., Zmiana władzy: wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, tłum. P. Kwiatkowski, Poznań 2003; Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, pod red. A. Borowiak i P. Szaroty, Warszawa 2004; Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, pod red. A. Barskiej i M. Korzeniowskiego, Opole 2007.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia są: 1. uzyskanie wiedzy historycznej o narodach europejskich; 2. pozycji poszczególnych narodów w Europie; 3. budowanie wzajemnego poznania i zrozumienia przez: a/ dostrzeżenie inności; b/ próby zrozumienia innego lub obcego; c/ akceptacje odmienności; d/ dialog z innym. 4. propagowanie polskiej kultury jako jednego z elementów wspólnej Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci pracują w grupach, przygotowując wystąpienia dotyczące kultur poszczególnych grup etnicznych w Polsce i Europie. Z uwagi na wymieszanie kulturowe Europejczyków, a także z innych kontynentów muszą korzystać z literatury nadobowiązkowej, niejednokrotnie obcojęzycznej.

`Na ocenę 2 student zupełnie nie radzi sobie z przygotowanie prezentacji o kulturze społeczności etnicznej Na ocenę 3 student zgromadził potrzebne materiały do prezentacji etniczno-kulturowej, ale przedstawił to w sposób niekompletny i chaotyczny. Na ocenę 4 student w miarę poprawnie przygotował prezentację, ale nie uwzględnił wszystkich aspektów zagadnienia. Na ocenę 5 student samodzielnie przygotował prezentację z uwzgl. wszystkich aspektów życia kulturowego społeczności etnicznej i wskazał na możliwe formy dialogu z tą grupą.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)