Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok fakultatywny: Lokalne formy pamięci i tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-BFLFPT-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok fakultatywny: Lokalne formy pamięci i tożsamości
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Zarządzanie w administracji lokalnej

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniem lokalnych form pamięci i tożsamości

C2 Uwrażliwienie studentów na formy pamięci i tożsamości obecne w ich lokalnym otoczeniu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności nabyte w szkole średniej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii i geografii.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Główna UAM oraz biblioteka IKE UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Metoda warsztatowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Inne (jakie?) - kwerenda 10


SUMA GODZIN 70

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na jego aspektach eksplanacyjnych, sposobach kultywowania pamięci w środowiskach lokalnych. Przedmiotem uwagi są osoby, obiekty materialne i nie materialne.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: Symbol EU dla zajęć/przedmiotu

Pojęcia pamięci zbiorowej i pamięci lokalnej LFP_1

Pojęcia tożsamości zbiorowej i tożsamości lokalnej LFP_2

Związek pamięci i tożsamości LFP_3

Techniczne środki zapamiętywania (pismo, sztuka, fotografia) LFP_4

Wybrane przykłady form pamięci w wybranych środowiskach lokalnych - regionach, subregionach, miejscowościach.

Literatura:

‒ Golka M. 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa.

‒ Paleczny T. 2008, Socjologia tożsamości, Kraków.

_ Dzieje Gniezna, red. J. Dobosz 2016, Gniezno

_ Karwat J. 2018, Powstanie wielkopolskie na Ziemi Gnieźnieńskiej, Gniezno

Efekty uczenia się:

Symbol EU dla zajęć/przedmiotu Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka: Symbole EK dla kierunku studiów

LFP_1 Wyjaśnia pojęcia pamięci zbiorowej i lokalnej K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_2 Wyjaśnia pojęcia tożsamości zbiorowej i tożsamości lokalnej K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_3 Objaśnia istotę relacji pamięci i tożsamości K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_4 Wymienia i charakteryzuje techniczne środki zapamiętywania oraz wskazuje ich przykłady z lokalnego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_5 Wymienia i charakteryzuje instytucje gromadzące wytwory z przeszłości oraz wskazuje ich przykłady z lokalnego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_6 Charakteryzuje uroczyście obchodzone rocznice jako lokalne formy pamięci i tożsamości oraz wskazuje ich przykłady ze swojego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

Metody i kryteria oceniania:

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja X

Praca z tekstem X

Metoda analizy przypadków X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja X

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Inne (jakie?) -

Sposoby oceniania Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

LFP_1 LFP_2 LFP_3 LFP_4 LFP_5 LFP_6

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

kolokwium ustne

kolokwium ustne, prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0): 6 pkt

dobry plus (+db; 4,5): 5 pkt

dobry (db; 4,0): 4 pkt

dostateczny plus (+dst; 3,5): 3 pkt

dostateczny (dst; 3,0): 2 pkt

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 2 pkt

Na zaliczenie studenci przygotują prezentację multimedialną na temat wybranej przez siebie lokalnej formy pamięci i tożsamości. Ocena składać się będzie z dwóch ocen cząstkowych: za warstwę merytoryczną i estetyczną (skala: 3 pkt – bardzo dobra, 2 pkt – dobra, 1 pkt – zadowalająca, 0 pkt – niezadowalająca). Promowana będzie aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Karwat
Prowadzący grup: Janusz Karwat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)