Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-ANIKUL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja kultury
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z animacją

kulturową,


- rozwinięcie umiejętności analizowania działalności animacyjno-edukacyjnej

jako sposobu uczestnictwa w kulturze i jej tworzenia,


- nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej

i projektowania działań animacyjnych skierowanych do niej,


- nabycie umiejętności pisania i rozliczania wniosków grantowych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Brak możliwości wykorzystania e-learningu.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

a) wymagania wstępne w zakresie wiedzy:


- zna i rozumie metody organizacji i zarządzania wydarzeniami,

- zna i rozumie podstawowe zasady redagowania tekstu,


b) wymagania wstępne w zakresie umiejętności:


- potrafi zorganizować wydarzenie o charakterze niemasowym,

- potrafi redagować różnego rodzaju teksty,


c) wymagania wstępne w zakresie kompetencji społecznych:


- jest gotów/gotowa do podejmowania działań w wymiarze interpersonalnym, grupowym i społecznym, w tym do realizacji zadań indywidualnych

i zespołowych w ramach projektu studenckiego.


Przedstawione wymagania wstępne wynikają z efektów uczenia się osiągniętych wskutek realizacji przedmiotów na pierwszym roku studiów,

m.in. takich jak opracowanie stylistyczne i redakcja tekstu oraz organizacja

i zarządzanie eventami.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Z materiałami do zajęć można zapoznać się w Bibliotece IKE UAM. Treść niniejszego sylabusa jest dostępna w Samodzielnej Sekcji ds. Studenckich.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień,

- dyskusja,

- praca z tekstem,

- metoda warsztatowa,

- metoda projektu,

- metody aktywizujące,

- praca w grupach.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć: 30 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 30 godz.

- przygotowanie projektu: 40 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

- inne (jakie?) – udział w konsultacjach: 10 godz.


Suma: 160 godz.


Punkty ECTS: 6

Skrócony opis:

---

Pełny opis:

Student podczas zajęć zostanie zapoznany z następującymi zagadnieniami:

1. Animacja kultury. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Etapy projektu animacyjnego:

• opracowanie koncepcji i założeń,

• identyfikacja pomysłu z potrzebami społecznymi (diagnoza),

• budowanie zespołu organizacyjnego,

• pozyskiwanie środków i planowanie budżetu,

• pozyskiwanie partnerów do realizacji przedsięwzięcia,

• podział obowiązków i harmonogram działań,

• promocja wydarzenia,

• realizacja działań animacyjnych,

• ewaluacja projektu,

• rozliczenie przedsięwzięcia.

3. Pozyskiwanie środków finansowych na działania animacyjne:

• źródła finansowania (programy grantowe, sponsorzy, crowdfunding),

• projekt jako sposób na zorganizowanie działań o charakterze

animacyjnym,

• budżet wydarzenia,

• wnioski grantowe.

4. Dobre praktyki z zakresu animacji kulturowej:

• cechy dobrego animatora,

• metody pracy,

• rozwiązywanie problemów,

• doświadczenia lokalne i nie tylko.

5. Animacja w praktyce. Realizacja projektu studenckiego

Literatura:

‒ Dworakowska Z., Jackson B., Kurz I. i in., Teraz! Animacja kultury, Warszawa

2008.

‒ Czyżewski K., Czas animacji kultury, „Kultura Współczesna” 2009, nr 4,

s. 7-12.

‒ Grad J., Badanie a diagnozowanie uczestnictwa w kulturze, „Kultura

Współczesna” 2016, nr 5, s. 17-30.

‒ Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce.

Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Poznań 2005.

‒ Inkubator Kultury. Poradnik animatora kultury, Lublin 2012.

‒ Kosińska M., Diagnoza w kulturze i „terenowe” studia kulturowe, „Kultura

Współczesna” 2016, nr 5, s. 63-84.

‒ Litwinowicz-Droździel M., Ożywić animatora kultury, „Kultura Współczesna”

2009, nr 4, s. 13-22.

‒ Rogozińska A., Animacja kultury a zmiana społeczna w kontekście community

arts i community cultural development, Kultura Współczesna” 2009, nr 4,

s. 90-102.

‒ Sikorska K. (red.), Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, Poznań 2016.

‒ Skórzyńska A., Do zastosowania? Teoretyzowanie a diagnozowanie kultury,

„Kultura Współczesna” 2016, nr 5, s. 43-62.

‒ Skórzyńska A., Nieszczewska M., Profesjonalizacja kreatywności. Protokoły

animacji, „Kultura Współczesna” 2009, nr 4, s. 59-74.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia eu student/studentka:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz ujęcia teoretyczne z zakresu animacji

kulturowej,

- zna i rozumie funkcje instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół

w prowadzeniu działalności animacyjnej,

- zna i rozumie metody pracy wykorzystywane w projektach animacyjnych

kierowanych do różnych grup odbiorczych,

- zna źródła finansowania działań kulturalnych o charakterze animacyjnym,

- potrafi przeprowadzić diagnozę środowiska lokalnego,

- potrafi przygotować wnioski grantowe,

- potrafi zrealizować działania animacyjne w środowisku lokalnym,

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z zarządzaniem

projektem animacyjnym,

- potrafi dokonać ewaluacji projektu po jego zakończeniu oraz rozliczyć projekt,

- jest gotów/gotowa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, w tym do

podejmowania działań animacyjnych w środowisku lokalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani za przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach

(w tym za znajomość literatury). Są zobligowani do realizacji projektu animacyjnego o zasięgu lokalnym. Ich wiedza, umiejętności i kompetencje

w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, zostaną zweryfikowane poprzez kolokwium pisemne.

Elementy oceny końcowej:

• przygotowanie do zajęć i aktywność – 20%

• projekt – 50%

• kolokwium – 30%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adamczyk-Kuźmicz
Prowadzący grup: Katarzyna Adamczyk-Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)