Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-AK-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie do terminologii stosowanej w antropologii kulturowej.

2. Zapoznanie studentów z zakresem badań prowadzonych w ramach antropologii kulturowej.

3. Zapoznanie studentów z podziałem na poddyscyliny antropologii kulturowej.

4. Scharakteryzowanie najważniejszych szkół i metod badawczych w tej dyscyplinie.

5. Analiza wybranych tekstów źródłowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna wiedza z zakresu nauk humanistycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Publikacje dostępne w bibliotece Kolegium.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

2. Dyskusja z moderatorem (prowadzącą zajęcia).

3. Prezentacja i interpretacja materiałów multimedialnych opracowanych przez studentów.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Czytanie wskazanej literatury.

2. Przygotowanie do zajęć.

3. Przygotowanie w grupach prezentacji na wybrane tematy.


Sumaryczna liczba punktów 2

Skrócony opis:

Na zajęciach studentki i studenci będą:

- zapoznawać się z podstawową terminologią antropologii kulturowej

- zapoznawać się specyfiką tematów i badań w antropologii

- poznawać różnorodnośc kulturową świata (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym)

- analizować wybrane zagadnienia z kultury współczesnej.

Pełny opis:

Na zajęciach studentki i studenci będą:

- zapoznawać się z podstawową terminologią antropologii kulturowej

- zapoznawać się specyfiką tematów i badań w antropologii

- poznawać różnorodnośc kulturową świata (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym)

- analizować wybrane zagadnienia z kultury współczesnej.

W tym celu analizowane będą teksty źródłowe, fragmenty wspomnień podróżników, ukazujące problem zetnięcia i opisu z innymi kulturami (np. w okresie wielkich odkryć geograficznych).

Na zajęciach omawiane będą wybrane zagadnienia z kultury ukazujące różnorodność świata (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), ze szczególnym wskazaniem na problemy komunikacyjne wynikające z różnic światopoglądowych, religijnych, stylów życia. Omówione zostaną także wybrane zagadnienia z antropologii współczesnej, np. globalizacja, multikulturalizm.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem rozmaitych pomocy dydaktycznych, np. literatury źródłowej, czy narzędzi multimedialnych. przewiduje się aktywizację studentów na zajęciach, np. poprzez prowadzenie dyskusji i samodzielne przygotowywanie oraz prezentowanie materiałów.

Literatura:

Campbell Joseph, Potęga mitu, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2009

Schipper Mineke, Na początku nie było nikogo. Jak pojawili się ludzie? (księga pierwsza: Pierwsi ludzie, s. 29-160 oraz księga druga: Jak pojawili się ludzie?, s. 161-192), przeł. Robert Pucek, Warszawa 2012

Jameson Fredric, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. Przemysław Czapliński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. Ryszarda Nycza, Wydawnictwo Baran i Suszczyński: Kraków 1998.

Kulikowski Waldemar, Antropologia współczesności: wiele światów, jedno miejsce, Universitas: Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu studenti i studenci będą potrafili:

1. Opisać podstawową terminologię stosowaną w obszarze antropologii kulturowej.

2. Scharakteryzować genezę i specyfikę antropologii kulturowej oraz jej znaczenie we współczesnej humanistyce.

3. Dostrzec specyfikę i trudności związane z antropologicznymi badaniami terenowymi.

4. Dostrzec specyfikę kulturową współczesnego świata.

5. Scharakteryzować najważniejsze szkoły badawcze i metodologię antropologii kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Indywidualna praca studentów.

2. Praca zespołowa.

3. Aktywność na zajęciach - udział w dyskusjach.

4. Przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Studenci by uzyskać pozytywną ocenę powinni znać i poprawnie wykorzystywać terminologię z zakresu antropologii kulturowej. jednoczesnie powinni kreatywnie stosować ją w wielopoziomowym opisie zjawisk kulturowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)