Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyczne dziedzictwo Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-ADEC-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyczne dziedzictwo Europy
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z dorobkiem cywilizacyjnym świata antycznego (Grecja, Rzym), z wykazaniem ciągłości kulturowej Europy po czasy współczesne.

Wykształcenie umiejętności kojarzenia i rozumienia wydarzeń politycznych w procesie historycznym oraz uświadomienie, że korzenie współczesnej kultury europejskiej spoczywają w starożytności Grecji oraz Rzymu


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

-

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu historii starożytnej nabyta w trakcie edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Umiejętność wyszukiwania informacji.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

w bibliotece IKE UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

konwersatorium;

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Antyczne dziedzictwo Europy

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta# 25 h – czytanie wskazanej literatury

Praca własna studenta# 10 h – przygotowanie do zajęć,

15 h – przygotowanie do egzaminu

SUMA GODZIN 80 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Spuścizna antycznej myśli politycznej.

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Sztuka i architektura grecko-rzymska inspiracją dawniej i współcześnie.

Największe osiągnięcia grecko-rzymskiej architektury

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Twórczość pisarska świata antycznego i wpływ na późniejszą literaturę. Historiografia grecka i rzymska

„Wolność należy do tych, którzy mają odwagę jej bronić”. Wojskowość czasów antycznych. Grecka falanga. Legiony rzymskie. Recepcja wojskowość antycznej w filmie XX-XXI wieku

„Filozofia jest uprawą ducha”. Zarys filozofii antycznej: początki, sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, Cyceron, Seneka, Plotyn, św. Augustyn, św. Grzegorz z Nyssy.

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Spuścizna antycznej myśli politycznej. Demokracja ateńska a współczesne demokracje. Funkcjonowanie ustroju Republiki Rzymskiej, historyczne i współczesne odniesienia. Starożytność w propagandzie politycznej państw europejskich w XX wieku.(głównie faszyzm, problem starożytnej Germanii w powojennym polsko-niemiecki dialogu politycznym)

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Sztuka i architektura grecko-rzymska inspiracją dawniej i współcześnie.

Największe osiągnięcia grecko-rzymskiej architektury (tolos, świątynia dorycka, świątynia jońska, świątynia koryncka, miejskie założenia hellenistyczne, teatr, ołtarz, grobowiec, grecki-rzymski teatr, amfiteatr, Rzym antyczny, bazylika wczesnochrześcijańska oraz kopułowa) Echa architektury greckiej oraz rzymskiej w budowlach (gnieźnieńskich lub poznańskich ) Rzeźby grecka oraz rzymska. Wpływ antyku na rzeźbę renesansu (tematy mitologiczne, postacie bogów, nimfy, amorki i motywy rzeźby dekoracyjnej)

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

Twórczość pisarska świata antycznego i wpływ na późniejszą literaturę. Historiografia grecka i rzymska na przykładzie Herodota, Tukidydesa, Liwiusza, Swetoniusza, Tacyta, Ammiana Marcellinusa. Grecko-rzymska „Literatura piękna” (eposy: Iliada, Odyseja, Eneida. Tragedia Sofoklesa. Komedia: Arystofanes. Lityka: Horacy) Motywy antyczne w literaturze i filmie (motyw wędrówki (Odyseja, Boskiej komedii Dantego) mit trojański w „Odprawie posłów greckich” Kochanowskiego, motyw prometejski W „Wielkiej Improwizacji” III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

„Wolność należy do tych, którzy mają odwagę jej bronić”. Wojskowość czasów antycznych. Grecka falanga. Legiony rzymskie. Recepcja wojskowość antycznej w filmie XX-XXI wieku na przykładzie: Troja (2004), 300 ( 2006), Aleksander (2004), Upadek Cesarstwa Rzymskiego (1964), Gladiator (2000), Centurion (2010), Dziewiąty legion (2011), Ostatni legion (2006).

Wprowadzenie w problematykę oraz terminologię, analizowanie najważniejszej problematyki:

„Filozofia jest uprawą ducha”. Zarys filozofii antycznej: początki, sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, Cyceron, Seneka, Plotyn, św. Augustyn, św. Grzegorz z Nyssy.

Literatura:

Bender P., Ameryka – Nowy Rzym. Historia równoległa dwóch imperiów, Warszawa 2004

Bieńkowski T., Recepcja antyku w Europie, [w:] idem, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej. Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1976, s. 19-36, s. 120-130.

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2005

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003

Schumacher L., Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej, Poznań 2003

Kolb F., Imperium Romanum: antyczny model globalizacji?,

Kolb F., „Troja”. Mity, polityka, historia i nauka, Poznań 2009

Plezia M., Tysiąclecie kultury antycznej w Polsce, Eos 56, 1966, s. 321-333

Mikołajczak A. W., Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1997

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, wyd. 2, Kraków 1997, s. 9-42

Ziółek P., Idea imperium, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca

Ciesielski M., Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Naruszewicza po czasy współczesne, Gniezno 2011.

Totalitaryzmy XX wieku, red. W. Kozub-Ciembroniewicz , H. Kowalska-Stus , B. Szlachta , M. Kiwior-Filo, Warszawa 2011.

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 2005.

Makowiecka E., Sztuka grecka, Warszawa 2006.

Picard G. C., Sztuka rzymska, Warszawa 1975.

Ligocki A., Sztuka renesansu, Warszawa 1973.

Podbielski H., „Historia przekazu literatury greckiej”, [w:] Literatura starożytnej Grecji, red. H. Podbielski, t. I (Epika — Liryka — Dramat ), Lublin 2005.;

Bravo B., Wipszycka E., „Historiografia antyczna”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001.

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007.

Rychlewska L., Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005.

Efekty uczenia się:

ocenić zakres oddziaływania dorobku Greków i Rzymian na kulturę europejska na przestrzeni wieków

praktycznie wykorzystać terminologię z zakresu kultury w badaniach nad recepcją antyku w epoce nowożytnej oraz współczesnej

poszerzać własne horyzonty poznawcze w zakresie recepcji kultury antycznej w Europie nowożytnej oraz współczesnej

rozpoznać właściwie miejsce cywilizacji grecko-rzymskiej w dziejach Europy

analizować, opisywać i wyjaśniać teksty kultury europejskiej z punktu widzenia wpływu dziedzictwa antyku

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową studenta składają się trzy elementy:

Referat wygłoszony na ocenę na ocenę (3-5).

Recenzja publikacji naukowej na ocenę (3-5).

Zdanie kolokwium końcowego na ocenę (w formie ustnej) (3-5).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.