Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza rynku politycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2PARP11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku politycznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 2 sem., specj. marketing polit. i dor. w polit.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Politologia studia ogólnoakademickie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 - Poznanie podstaw funkcjonowania rynku politycznego.

C2 - Zdobycie wiedzy na temat procesów zachodzących na rynku politycznym.

C3 - Uzyskanie wiedzy na temat badania i diagnozowania rozwoju rynku politycznego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student który rozpoczyna zajęcia:

- ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania społeczeństwa, państwa i prawa

- rozumie potrzebę analizy mechanizmów polityki w ujęciu marketingowym

- ma potrzebę poszerzania wiedzy o czynnikach kształtujących preferencje polityczne

- rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia z elementami warsztatu. Tryb bezpośredni lub zdalny w zależności od sytuacji epidemicznej.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Godziny zajęć z wykładowcą - 60: (30h wykładu + 30h ćwiczeń).

2. Przygotowanie do zajęć - 15 godzin

3. Przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

4. Suma godzin: 90

5. Punkty ECTS - 3

Pełny opis:

TK_01 Pojęcie i charakterystyka rynku politycznego (P_W01, P_U01, P_K01)

TK_02 Rodzaje rynku politycznego (P_W01, P_U01, P_K01)

TK_03 Czynniki kształtujące rynek polityczny - obszary badania rynku politycznego (P_W02, P_U01, P_K01)

TK_04 Wyborca na rynku politycznym (P_W02, P_U02, P_K02)

TK_05 Wizerunek polityczny jako produkt (P_W02, P_U02, P_K02)

TK_06 Kwestionariuszowe metody badania rynku politycznego (P_W02, P_U01, P_K01)

TK_07 Opposition research - analiza konkurencji (P_W01, P_U01, P_K02)

TK_08 Sondaże w badaniu rynku politycznego (P_W02, P_U01, P_K01)

TK_09 Segmentacja - targeting - pozycjonowanie (P_W02, P_U01, P_U02, P_K02)

TK_10 Analiza materiału źródłowego i debata wyborcza (P_W02, P_U01, P_U02, P_K02)

TK_11 Repetytorium (P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01), P_K02)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002

W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.

M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze, Warszawa 2002.

M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 2004.

Literatura dodatkowa:

M. Cichosz, Autokreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.

P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczne. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, Poznań 2007.

M. Jeziński (red.), Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2005.

A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000, Poznań 2004.

W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

P_W01 - ma wiedzę na temat marketingowych mechanizmów życia politycznego (K_W06, K_W08).

P_W02 - ma wiedzę na temat czynników kształtujących preferencje polityczne w systemie demokratycznym (K_W02, K_W05).

P_U01 - potrafi analizować w ujęciu marketingowym zjawiska i procesy zachodzące w obszarze rynku politycznego (K_U02, K_U03).

P_U02 - potrafi, w oparciu o posiadana wiedzę teoretyczną i wyniki badań empirycznych, prognozować zmiany w obszarze rynku politycznego (K_U02, K_U04).

P_K01 jest przygotowany do do pracy w grupach analizujących funkcjonowanie rynku politycznego (K_K02, K_K03).

P_K02 jest przygotowany do pracy w sztabach wyborczych politycznych kandydatów oraz komentowania zjawisk zachodzących na rynku politycznym (K_K03, K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca - ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusja podczas zajęć konwersatoryjnych.

Ocena podsumowująca - egzamin problemowy, pisemny, tryb bezpośredni lub zdalny.

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadowalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społecz

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pawełczyk
Prowadzący grup: Jakub Jakubowski, Piotr Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)