Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Dydaktyka nauczania religii w szkole ponadpodstawowej

General data

Course ID: 12-TKn25 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Dydaktyka nauczania religii w szkole ponadpodstawowej
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Full description: (in Polish)

student

zna i rozumie miejsce nauczania religii w systemie edukacji w przedszkolu i szkole podstawowej oraz w koncepcji katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

zna obowiązująca „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” pod kątem realizacji zadań edukacji religijnej w przedszkolu i w szkole podstawowej

zna i potrafi rozwijać w sobie cechy osobowości oraz kompetencje psychologiczno-dydaktyczne nauczyciela religii w przedszkolu i w szkole podstawowej

samodzielnie konstruuje konspekt i scenariusz lekcji religii, uwzględniając treści, cele i efekty kształcenia, oraz dostrzegając powiązania zaplanowanych celów lekcji z przyjętymi metodami i środkami dydaktycznymi

potrafi podejmować współpracę w zakresie edukacji religijnej z rodzicami lub opiekunami uczniów oraz środowiskiem pozaszkolnym (parafie, grupy religijne)

zna i interpretuje „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” pod kątem celów i osiągnięć nauczania religii w szkole ponadpodstawowej

potrafi stosować źródła wiedzy teologicznej, w tym źródła i materiały wizualne na lekcjach religii w szkole ponadpodstawowej

zna i rozumie zasady diagnozy, kontroli i oceny osiągnięć ucznia w nauczaniu religii w szkole ponadpodstawowej, w tym ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne, powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności

Bibliography: (in Polish)

Mathson P., Bóg, świat i my, Katecheza dla dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, Poznań 2001.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Długosz A., Jak przygotować i oceniać katechezę, Częstochowa 1997.

Majewski M. (red.), Katechizacja różnymi metodami, Kraków 1994.

Niehl F. W., Thommes A., 212 metod do zastosowania na lekcjach religii, Kielce 2006

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Stala J. (red.), Dydaktyka katechezy, cz. 1 i 2, Tarnów 2004.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Jackowiak. D., Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996.

Szpet J, Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole, Poznań 2002.

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 16 hours more information
lecture, 14 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Iwona Ciesiółka, Joanna Staniś-Rzepka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (in progress)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 16 hours more information
lecture, 14 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Iwona Ciesiółka, Joanna Staniś-Rzepka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.