Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Teologia dogmatyczna I

General data

Course ID: 12-TKn04 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Teologia dogmatyczna I
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Full description: (in Polish)

student

pozna desygnaty nazwy teologia

wskazuje źródła chrześcijańskiej nauki o Bogu

zna drogi kształtowania się trynitarnej wiary i doktryny Kościoła

rozróżnia podstawowe błędy trynitarne

wypowiada się zrozumiale i precyzyjnie na temat chrześcijańskiej nauki o Trójjedynym Bogu

wiąże dogmat trynitarny z praktyką życia poszczególnego chrześcijanina i całego Kościoła

rozumie miejsce protologii i charytologii w ramach teologii dogmatycznej

posiada wiedzę o biblijnych podstawach nauki o stworzeniu i łasce

Interpretuje chrystologiczne teksty biblijne, patrystyczne oraz doktrynalne orzeczenia Kościoła

Zna proces kształtowania się wiary w Jezusa Chrystusa oraz chrystologicznej doktryny Kościoła

Zna podstawowe błędy chrystologiczne

tłumaczy pochodzenie, naturę oraz zbawcze skutki sakramentów w życiu Kościoła

objaśnia specyfikę poszczególnych sakramentów, zwłaszcza wtajemniczenia chrześcijańskiego, a także ich wpływ na życie wierzących

tłumaczy genezę i okoliczności powstania refleksji o charakterze eklezjologicznym od starożytności, aż po współczesność

opisuje relację Eklezjologii do innych traktatów teologicznych, zwłaszcza do Chrystologii i Pneumatologii

ma wiedzę z zakresu współczesnych orzeczeń Magisterium Kościoła na temat pneumatologii i mariologii

rozumie zakres i możliwość badań eschatologicznych

Bibliography: (in Polish)

W. Brauning (red), Nauka o Bogu. Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.

W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, Kraków 1998 (tom I Podręcznika teologii dogmatycznej pod red. W. Beinerta).

Breviarium fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1989.

Dokumenty Soborów Powszechnych, Kraków 2002

J. Kijas, Wprowadzenie do myślenia teologicznego, Kraków 2005,

K. Kupiec, Teologia–wiedza zbawienia, Wprowadzenie do teologii i rozwoju dogmatów, Tarnów 1998.

J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2005.

J. Morales, Wprowadzenie do teologii, Kraków 2006.

G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, Wrocław 2015

H. Wagner, Dogmatyka, Kraków 2007

C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I-II, Lublin 2000-2003

Classes in period "Academic year 2019/2020, winter semester" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lecture, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Marcin Kałwik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
lecture - Exam

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lecture, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Marcin Kałwik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.