Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo wobec współczesnych dylematów moralnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-T2-S04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo wobec współczesnych dylematów moralnych I
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Literatura:

Literatura:

M. Machinek, Koncepcja prawa naturalnego jako przestrzeń spotkania wiary i rozumu, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań 2012, s. 317-329

Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. Jucewicz A., Machinek M., Olsztyn 2009

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona (5 maja 1980), II, AAS 72 (1980)

Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Płock 2017

Mroczkowski I. Rodzina, gender i nowy feminizm, Płock 2014

Orzeszyna J., Teologia moralna wobec wyzwań współczesności, „Teologia i Moralność” 14(2019), s. 61-78

Wróbel J., Bioetyka a wiara, I”Rocznik Teologii Katolickiej”, XI/1(2012) s. 149-167.

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie słuchacz:

- zna i rozumie: w pogłębionym stopniu główne osiągnięcia dyscyplin teologicznych z zakresu wybranej specjalizacji; w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk teologicznych oraz powiązanie tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy; w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, etyczne i moralne dylematy współczesnej cywilizacji; w pogłębionym stopniu metody i teorie socjologiczno-teologicznych interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych wybranej dyscypliny teologicznej

- potrafi: wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł oraz poddawać je krytycznej analizie, ocenie i interpretacji; dobrać i zastosować właściwe narzędzia badawcze, zwłaszcza zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; upowszechniać wyniki działalności naukowej, uczestniczyć w dyskursie naukowym oraz popularyzować wiedzę; wykonywać zadania o charakterze badawczym, analizować krytycznie wyniki badań naukowych w wybranej dyscyplinie teologicznej

- jest gotów do: inspirowania działań na rzecz dialogu wewnątrzkościelnego, ekumenicznego i międzyreligijnego; rozwijania dorobku zawodowego oraz rozwijania i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad; wypełniania obowiązków społecznych i uczestniczenia w różnych formach działalności Kościoła lokalnego i powszechnego; uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania chrześcijańskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego; uznawania znaczenia wiedzy z zakresu teologii i innych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jiers
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)