Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Miejsce liturgii w życiu Kościoła

General data

Course ID: 12-T2-P02
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Miejsce liturgii w życiu Kościoła
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Blachnicki F., Kościół jako wspólnota, wyd. 2, Lublin 1994

Blachnicki F., Liturgia a wspólnota, Kraków 2015

Jungmann J.A., Liturgia pierwotnego Kościoła, tł. T. Lubowiecka, Tyniec 2013

Kwiatkowski D., Liturgia miejscem urzeczywistniania się Kościoła domowego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24 (2015) s. 125-137

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983

Nadolski B., Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II, Poznań 1981

Pałęcki W., Rok liturgiczny paschą Chrystusa, Sandomierz 2006

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończonym kursie słuchacz:

- zna i rozumie: w pogłębionym stopniu główne osiągnięcia dyscyplin teologicznych z zakresu wybranej specjalizacji; w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk teologicznych oraz powiązanie tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy; w pogłębionym stopniu metody i teorie socjologiczno-teologicznych interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych wybranej dyscypliny teologicznej

- potrafi: wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł oraz poddawać je krytycznej analizie, ocenie i interpretacji; dobrać i zastosować właściwe narzędzia badawcze, zwłaszcza zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; podejmować autonomiczne działania w zakresie planowania własnego rozwoju oraz inspirowania rozwoju innych; upowszechniać wyniki działalności naukowej, uczestniczyć w dyskursie naukowym oraz popularyzować wiedzę; wykonywać zadania o charakterze badawczym, analizować krytycznie wyniki badań naukowych w wybranej dyscyplinie teologicznej

- jest gotów do: inspirowania działań na rzecz dialogu wewnątrzkościelnego, ekumenicznego i międzyreligijnego; rozwijania dorobku zawodowego oraz rozwijania i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad; wypełniania obowiązków społecznych i uczestniczenia w różnych formach działalności Kościoła lokalnego i powszechnego; uznawania znaczenia wiedzy z zakresu teologii i innych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
discussion seminar, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Jakub Dębiec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
discussion seminar, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Dariusz Kwiatkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)