Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy teorii zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS62m
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii zarządzania
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

cele) modułu kształcenia

a) przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacjami, omówienia różnych typów organizacji, form organizacyjnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi

b) zapoznanie studentów z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i motywacji, metodami organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w organizacjach

c) Zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodycznymi doskonalenia współczesnego menedżera

d) mUkazanie praktycznych sposobów doskonalenia menedżera jako lidera,

e) personalistyczne aspekty w zarządzaniu: kultura przedsiębiorstwa/organizacji, motywacja pracowników, zarządzanie wiedzą, komunikacja interpersonalna, praca zespołowa oraz zarządzanie według modelu doskonałości EFQM, etyka biznesu.

Pełny opis:

Wykłady:

Opis treści kształcenia

Podstawowe pojęcia w zarządzaniu: definicje zarządzania, pojęcia związane z zarządzaniem, istota zarządzania, cechy zarządzania i wymiar czasu

Nowe warunki działania organizacji/firm w dobie kryzysu czyli zasady europejskiego stylu zarządzania jako opartego na władzy jakości i inteligencji

Zarządzanie w stronę etyki – umiejętności, sztuka… czy służba?

Ćwiczenia:

Opis treści kształcenia

Optymalne zasady współdziałania – siła zespołu i atuty lidera

Kreowanie motywacji sukcesu własnego i powierzonych zespołów

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych mądrego menedżera – LIDERA jako człowieka dialogu (zrozumienie innych, otwartość i szacunek)

Diagnoza kultury organizacyjnej zespołu i ról w zespole

Ocena zasobów – sprawiedliwy podział pracy i stanowisk?

Technika win-win w negocjacjach i zarządzaniu

Doskonalenie kompetencji przywódczych, koncepcyjnych i organizacyjnych współczesnego menedżera – lidera

Model EFQM czyli zarządzanie poprzez jakość

Budowanie własnej marki czyli reputacja – personalizm drogą do dojrzałego podejścia w zarządzaniu

Mierzenie poziomu własnej motywacji i nastawienia do zasobów ludzkich jako podstawa otwartości lidera dialogu

Literatura:

Zalecana literatura

M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, przeł. G. Skoczylas, Poznań 2007;

L. Adamczuk, Konsekwencje braku kompetencji dla organizacji i menedżera, „Business Coaching” nr 1/2009.

M. Juchnowicz, Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa 2010;

B. R. Kuc, M. Żemigła, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Gliwice 2010;

K. H. Peschke, Gospodarka z chrześcijańskiego punktu widzenia, http://www.ordosocialis.de/pdf/kpeschke/Wirtsch%20christl%20Sicht/wacspola4neu.pdf

Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Kraków 2002;

Peszko, Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wydanie czwarte, Kraków, 2002;

J. Penc, Kreatywne kierowanie, Warszawa 2007;

R. Stocki, Współczesne techniki zarządzania. Podręcznik dla organizacji służebnych, Kraków 1995;

R. Stocki, Zarządzanie dobrami, Kraków 2003

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz rolę menedżera jako lidera i scharakteryzować jego pracę w organizacji z punktu widzenia specjalisty ds. Dialogu społecznego z uwzględnieniem szerokiego kontekstu etycznego, filozoficznego, kulturowego

umie nazwać i zdefiniować kompetencje współczesnego menedżera oraz wyjaśnić istotę i sposób doskonalenia przywództwa przez jakość, oraz etycyzację np. w zakresie komunikacji, motywacji, odpowiedzialności, wzrostu etycznych praktyk w organizacji przeciwdziałających zagrożeniom (np. mobbing)

ma umiejętność dobierania instrumentów zarządzania do analizowanej sytuacji i uzasadniania ich zastosowania (zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich)

umie diagnozować czynniki wpływające na konieczność doskonalenia się współczesnego menedżera, klasyfikować potrzeby kompetencyjne współczesnej organizacji

potrafi dostrzegać konieczność wzrostu świadomości społecznej w sferze etyki i CSR, praktyk inteligentnego zarządzania i wykorzystywania potencjału osób

potrafi stosować podstawowe metody usprawniające komunikację interpersonalną, rozpoznaje i przeciwdziała zakłóceniom komunikacyjnym

umie etycznie i kreatywnie podchodzić do problemów, trafnie definiować braki kompetencyjne w zespole, potrafi motywować siebie i innych

stosuje zasady obiektywnej i krytycznej oceny sposobów doskonalenia pracy zespołu kierowanego przez lidera we współczesnych organizacjach

jest gotowy krzewić kulturę organizacyjną wykorzystując swoje kompetencje, szczególnie predyspozycje etyczne, personalistyczne i umiejętności dialogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

W jaki sposób można lepiej zmotywować osoby w organizacji do pracy (motywacja pieniężna nie wchodzi w grę)

Wymień podstawowe pola kompetencji menedżera

Kryteria oceniania

w semestrze zimowym

wykłady: pisemny egzamin

ćwiczenia: przygotowanie i zaangażowanie podczas ćwiczeń oraz wiedza sprawdzona na egzaminie pisemnym

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Adam Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Adam Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Adam Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Hajder, Sławomir Kubat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)