Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizjologii i anatomii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS36r
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy fizjologii i anatomii człowieka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Sylabus od 2015/16

Cele modułu kształcenia

a) Dostarczenie podstawowej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka.

b) Wykształcenie umiejętności posługiwania się mianownictwem anatomicznym i rozmowy o fizjologicznych aspektach funkcjonowania człowieka.

c) Stworzenie podstaw dla uczenia się o patologiach dotyczących rozwoju i funkcjonowania.

Sylabus w 2014/2015

Cel modułu kształcenia

a) Dostarczenie podstawowej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Stworzenie podstaw dla uczenia się o patologiach dotyczących rozwoju i funkcjonowania

Pełny opis:

Sylabus od 2015/16

Opis treści kształcenia

Organizm jako całość. Embriogeneza.

Organizacja tkanek i narządów.

Układy integracyjne organizmu.

Układ krążenia i oddechowy. Budowa układu krążenia.

Budowa układu oddechowego.

Krew – skład i zasadnicze funkcje.

Układ pokarmowy - budowa i funkcjonowanie. Trawienie – podstawowe procesy metaboliczne.

Układ moczowo-płciowy. Procesy wydalania, regulacja gospodarki wodnej organizmu. Funkcje układu płciowego.

Układ nerwowy – budowa i funkcjonowanie. Układ wegetatywny – funkcje.

Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Przekaźnictwo nerwowe.

Ból – pochodzenie, regulacja. Zmysły – odbieranie i przetwarzanie bodźców.

Układ ruchu – budowa, funkcjonowanie. Równowaga, lokomocja, zmiany wiekowe w układzie ruchu.

Układ endokrynowy – budowa i funkcjonowanie. Podstawowe osie regulacyjne układu endokrynowego.

Układ immunologiczny – zasadnicze pojęcia odporności, funkcje układu odpornościowego.

Płeć – warunkowanie, powstawanie. Podstawowe różnice wynikające z płci.

Sylabus w 2014/2015

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK1 Organizm jako całość. Embriogeneza.

TK2 Organizacja tkanek i narządów.

TK3 Układy integracyjne organizmu.

TK3 Układ krążenia i oddechowy. Budowa układu krążenia.

TK5 Budowa układu oddechowego.

TK6 Krew – skład i zasadnicze funkcje.

TK7 Układ pokarmowy - budowa i funkcjonowanie. Trawienie – podstawowe procesy metaboliczne.

TK8 Układ moczowo-płciowy. Procesy wydalania, regulacja gospodarki wodnej organizmu. Funkcje układu płciowego.

TK9 Układ nerwowy – budowa i funkcjonowanie. Układ wegetatywny – funkcje.

TK10 Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Przekaźnictwo nerwowe.

TK11 Ból – pochodzenie, regulacja. Zmysły – odbieranie i przetwarzanie bodźców.

TK12 Układ ruchu – budowa, funkcjonowanie. Równowaga, lokomocja, zmiany wiekowe w układzie ruchu.

TK13 Układ endokrynowy – budowa i funkcjonowanie. Podstawowe osie regulacyjne układu endokrynowego.

TK14 Układ immunologiczny – zasadnicze pojęcia odporności, funkcje układu odpornościowego.

TK15 Płeć – warunkowanie, powstawanie. Podstawowe różnice wynikające z płci.

Literatura:

Sylabus od 2015/16

Podstawowy podręcznik: Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Elsevier, Urban &Partner, Wrocław, 2012; uzupełniająco: ćwiczenia do tego podręcznika.

Pozycje uzupełniające:

− Czerwiński Florian, Krechowiecki Adam: Zarys anatomii człowieka. PZWL, 2009.

− Gołąb Bogusław K.: Podstawy anatomii człowieka., PZWL, 2008,

− Bochenek Adam, Reicher Michał: Anatomia człowieka. PZWL , 2009.

− ,Janusz Skrzat, Jerzy Walocha: Anatomia człowieka z elementami fizjologii. Dla studentów CM UJ. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

− Traczyk Władysław Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL , 2010.

− McLaughlin D., Stamford J., White David: Krótkie wykłady. Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009.

− Ganong William: Fizjologia. PZWL, 2009.

Sylabus w 2014/2015

Zalecana literatura

Podstawowy podręcznik: Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Elsevier, Urban &Partner, Wrocław, 2012; uzupełniająco: ćwiczenia do tego podręcznika.

Pozycje uzupełniające:

− Zarys anatomii człowieka. Czerwiński Florian, Krechowiecki Adam, 2009, PZWL

− Podstawy anatomii człowieka. Gołąb Bogusław K., 2008, PZWL

− Anatomia człowieka. Bochenek Adam, Reicher Michał, 2009, PZWL

− Anatomia człowieka z elementami fizjologii. Dla studentów CM UJ. red. Janusz Skrzat, red. Jerzy Walocha, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

− Fizjologia człowieka. 2010, PZWL.

− Fizjologia człowieka w zarysie. Traczyk Władysław Z., 2010, PZWL

− Fizjologa człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

− 2009, PZWL.

− Krótkie wykłady. Fizjologia człowieka. McLaughlin D., Stamford J., White David, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN

− Fizjologia. Ganong William, 2009, PZWL

Efekty uczenia się:

Sylabus od 2015/16

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie organizację organizmu, poszczególnych tkanek, organów i narządów

Zna zasady mianownictwa anatomicznego

Rozumie podstawowe procesy fizjologiczne

Zna sposób funkcjonowania poszczególnych układów i organizmu jako całości

Potrafi poprawnie używać słownictwa medycznego, dotyczącego anatomii i fizjologii

Umie wyjaśnić zasady funkcjonowania organizmu i wskazać odstępstwa od prawidłowości

Potrafi wskazać sposób oceny funkcji poszczególnych układów organizmu

Potrafi powiązać badania pracowniane z oceną funkcjonowania organizmu

Ma umiejętność rozmawiania o zagadnieniach anatomii i fizjologii człowieka

Szanuje godność osoby ludzkiej, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Rozumie pojęcia zdrowia, dobrostanu, jakości życia i potrafi odwołać się do opinii Magisterium Kościoła

Sylabus w 2014/2015

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie organizację organizmu, poszczególnych tkanek, organów i narządów

Zna zasady mianownictwa anatomicznego

Rozumie podstawowe procesy fizjologiczne

Zna sposób funkcjonowania poszczególnych układów i organizmu jako całości

Potrafi poprawnie używać słownictwa medycznego, dotyczącego anatomii i fizjologii

Umie wyjaśnić zasady funkcjonowania organizmu i wskazać odstępstwa od prawidłowości

Potrafi wskazać sposób oceny funkcji poszczególnych układów organizmu

Potrafi powiązać badania pracowniane z oceną funkcjonowania organizmu

Ma umiejętność rozmawiania o zagadnieniach anatomii i fizjologii człowieka

Szanuje godność osoby ludzkiej, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Rozumie pojęcia zdrowia, dobrostanu, jakości życia i potrafi odwołać się do opinii Magisterium Kościoła

Metody i kryteria oceniania:

Sylabus od 2015/16

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

.. Który zestaw zjawisk zwiększa częstość skurczów serca?

adrenalina, brak wysiłku fizycznego, spadek ciśnienia krwi

stymulacja przywspółczulna, wzrost ciśnienia krwi, uwalnianie tyroksyny

spadek ciśnienia krwi, adrenalina, sen

aktywacja współczulna, wysiłek fizyczny, strach

.. Na odczuwanie aromatu potraw składa się:

czucie smaku w jamie nosowej i czucie zapachu w ustach

czucie zapachu w jamie nosowej i czucie smaku w ustach

czucie smaku w jamie nosowej i czucie zapachu w żołądku

czucie smaku w żołądku i czucie zapachu w dwunastnicy

czucie zapachu w jamie nosowej i czucie smaku w przełyku

Kryteria oceniania

kolokwia cząstkowe na wykładach, zaliczenie 60% całości stanowi dopuszczenie do egzaminu. Egzamin w formie pisemnej (test wyboru), próg zaliczenia 60% punktów .

Skala ocen:

60 - 67% dst

68 - 75% ddb

76 - 83% db

84 - 91% pdb

92 -100% bdb

− 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

− 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

− 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

− 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

− 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Sylabus w 2014/2015

Kryteria oceniania

wykłady: egzamin w formie pisemnej (test wyboru), próg zaliczenia 60% punktów

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Sobieska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)