Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) Ukazanie znaczenia prawidłowego posługiwania się narządem głosu

b) Podanie najważniejszych informacji o patologiach narządu mowy

c) Wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem głosu (właściwa higiena aparatu głosowego)

d) Podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania narządu mowy

e) Przekazanie wiedzy związanej z trudnością operowania głosem w pracy nauczyciela

f) Właściwa sprawność aparatu mowy

g) Odpowiednie posługiwanie się narządem głosu w środowisku społecznym

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wykłady:

Narząd głosu w pracy nauczyciela. Podstawowe elementy anatomii i fizjologii aparatu głosowego

Zasady tworzenia głosu. Różnorodność głosów ludzkich. Techniki operowania głosem. Rola podparcia oddechowego. Sposoby i typy oddychania.

Umiejętność właściwej dykcji i artykulacji w konkretnych tekstach mówionych. Właściwe artykułowanie samogłosek i spółgłosek. Umiejętność dynamizowania wypowiedzi poprzez poprawne frazowanie i intonację głosu

Uaktywnienie rezonatorów (piersiowego i głowowego) w procesie fonacji

Patologia głosu ludzkiego. Sposoby zapobiegania złym nawykom w procesie tworzenia głosu. Rodzaje zaburzeń i sposoby leczenia

Ćwiczenia:

Narząd głosu w pracy nauczyciela. Podstawowe elementy anatomii i fizjologii aparatu głosowego

Zasady tworzenia głosu. Różnorodność głosów ludzkich. Techniki operowania głosem. Rola podparcia oddechowego. Sposoby i typy oddychania.

Umiejętność właściwej dykcji i artykulacji w konkretnych tekstach mówionych. Właściwe artykułowanie samogłosek i spółgłosek. Umiejętność dynamizowania wypowiedzi poprzez poprawne frazowanie i intonację głosu

Uaktywnienie rezonatorów (piersiowego i głowowego) w procesie fonacji

Patologia głosu ludzkiego. Sposoby zapobiegania złym nawykom w procesie tworzenia głosu. Rodzaje zaburzeń i sposoby leczenia

Literatura:

Zalecana literatura

Śliwińska-Kowalska M.,Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

Mitrinowicz-Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.

Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1977.

Wojtyński Cz. J., Emisja głosu, Warszawa 1970.

Zielińska H., kształcenie głosu, Lublin 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Usystematyzowana wiedza o funkcjonowaniu narządu głosu. Znajomość podstawowych elementów anatomii aparatu głosowego oraz fizjologii narządu głosu

Znajomość różnorodności głosów ludzkich. Typy i sposoby oddychania w fazie tworzenia głosu. Znajomość technik oddechowych niezbędnych w procesie fonacji

Posiada znajomość mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie głosek. Właściwe umiejscowienie samogłosek w kanale głosowym. Zdobywa poprawne nawyki w procesie tworzenia samogłosek i spółgłosek

Rola rezonatorów w procesie fonacji. Techniki wzmacniające siłę głosu. Umiejętność atakowania dźwięków przy wzmożonej pracy przepony.

Znajomość podstawowych zasad wspomagających ochronę aparatu głosowego. Zapoznanie z najczęściej występującymi wadami wymowy i ogólnie pojętej patologii głosu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sykulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sykulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sykulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sykulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)