Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS02war
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele zajęć/przedmiotu:

Przekazanie w stopniu rozszerzonym wiedzy o naturze moralności, etyce filozoficznej, naukach o moralności, głównych szkołach w etyce europejskiej oraz najważniejszych problemach etyki normatywnej

Rozwinięcie pogłębionych umiejętności związanych z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej

Zapoznanie w stopniu rozszerzonym z wiedzą dotyczącą różnych sposobów podejścia do zagadnień moralnych w wybranych tradycjach etycznych, z terminologią wypracowaną w etyce oraz z refleksją metaetyczną

Wyrobienie umiejętności interpretacji tekstów etycznych i doboru literatury przedmiotu

Rozwinięcie zdolności argumentacji etycznej i obrony prezentowanego przez siebie stanowiska

Ukształtowanie pozytywnej postawy wobec etyki i jej doniosłości we współczesnym świecie

Zapoznanie z głównymi pojęciami etyki

Zapoznanie z problemem granic etyki

Przedstawienie zasad i elementów, oceny i krytyki etycznej

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wstępne przybliżenia i definicje deiktyczne moralności, analiza datum morale

Doświadczenia międzykulturowe Greków i pytania o moralność, o uzasadnienie norm etycznych

Etyka eudajmonistyczna, hedonistyczna, prawa naturalnego, formalizm kantowski, utylitaryzm, etyka wartości, etyka cnót, etyka postmodernistyczna

Eudajmonizm Platona i Arystotelesa a myśl św. Augustyna i św. Tomasza, personalizm etyczny chrześcijaństwa

Problem dylematów moralnych i dróg ich rozwiązywania w etyce

Zagadnienia związane ze współczesnym rozwojem etyk szczegółowych i zawodowych

Analiza wybranych wartości moralnych (wierność, odpowiedzialność, sprawiedliwość) i kategorii etycznych (sumienie, wina)

Metaetyka i jej główne teorie: naturalizm, intuicjonizm i emotywizm

Problem podstawowych pojęć etyki

Zagadnienie ocen i krytyki etycznej

Podstawowe doświadczenia ludzkie o znaczeniu etycznym

Kwestia granic etyki

Literatura:

Zalecana literatura:

Andrzejuk A., Filozofia moralna. Tomasz z Akwinu, Warszawa 1999.

Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008.

Bourke V. J., Historia etyki, tłum. A. Białek, Warszawa 1994.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Filek J., Etyka. Reinterpretacja, Kraków 2014.

Galarowicz J., Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Kęty 2005.

Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993.

Jaroszyński P., Etyka – dramat życia moralnego, Warszawa 1993.

Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, tłum. J. Merecki, Lublin 2001.

Oesterle J.A., Etyka, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1965.

Siemianowski A., Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995.

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, tłum. J. Merecki, Lublin 2000.

Stachewicz K., Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006.

Stachewicz K., W poszukiwaniu podstaw moralności, Kraków 2001.

Stachewicz K., Człowiek i jego ethos, Poznań 2011.

Stachewicz K., Żyć i rozumieć, Poznań2013.

Stachewicz K., Myśleć prawdę i dobro, Poznań 2016.

Styczeń T., Etyka niezależna?, Lublin 1980.

Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.

Szutta N., Współczesna etyka cnót, Gdańsk 2007.

Ślipko T., Historia etyki w zarysie, Kraków 2010.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1984.

Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, w: tenże, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 11-128.

Opracowania i podręczniki do etyki szczegółowej i zawodowej

Anzenbacher A., Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, tłum. L. Łysień, Kraków 2010.

Baggini J., Fosl P. S., Przybornik Etyka. Kompedium metod i pojęć etycznych, tłum. P. Borkowski, PAX 2010.

Bołoz W., Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997.

Dunn H. P., Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, tłum. B. Opolska-Kokoszowa, M. Namysłowska, Tarnów 1997.

Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa 1997.

Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2001.

Fenigsen R., Eutanazja – śmierć z wyboru?, Poznań 1994.

Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.

Marcol A., Etyka życia seksualnego, Opole 1995.

Podrez E., Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.

Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1998.

Ślipko T., 9 dylematów etycznych, Kraków 2010.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1-2, Kraków 1982.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Zna w stopniu rozszerzonym wiedzę o naturze moralności, etyce filozoficznej, naukach o moralności, głównych szkołach w etyce europejskiej oraz najważniejszych problemach etyki normatywnej

Posiada umiejętności związane z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej

Orientuje się w stopniu rozszerzonym w różnych sposobach podejścia do zagadnień moralnych w wybranych tradycjach etycznych, w terminologii wypracowanej w etyce oraz w refleksji metaetycznej

Jest uwrażliwiony na te kierunki refleksji etycznej, które wpłynęły na ukształtowanie się etyki chrześcijańskiej i na główne idee moralne chrześcijaństwa

Posiada umiejętności interpretacji tekstów etycznych i doboru literatury przedmiotu

Ma rozwiniętą zdolność argumentacji etycznej i obrony prezentowanego przez siebie stanowiska

Posiada pozytywną postawę wobec etyki i jej doniosłości we współczesnym świecie

Zna główne pojęcia etyki

Zna i stosuje zasady oceny i krytyki etycznej

Rozpoznaje podstawowe doświadczenia ludzkie, które mają odniesienie etyczne

Orientuje się w problemie granic etyki

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Stachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Stachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)