Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia dialogu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS-MOG12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia dialogu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia (przedmiotu):

a) wyjaśnienie pojęcia filozofia (w aspekcie etymologicznym, historycznym i merytorycznym);

b) wyjaśnienie podstawowych pojęć filozoficznych;

c) wstępne omówienie metod i nurtów współczesnej filozofii;

d) rozgraniczenie podstawowych dyscyplin filozoficznych

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Główne założenia filozofii dialogu i jej prekursorzy

Główni przedstawiciele filozofii dialogu i ich doktryny (m.in. Hermann Cohen, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, Martin Buber Eugen Rosenstock-Huessy, Dietrich Bonhoeffer, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Józef Tischner)

Filozofia dialogu a personalizm Karola Wojtyły i teologia Hansa Ursa von Balthasara, Personalizm dialogowy

Literatura:

alecana literatura

1. T. Gadacz, Filozofia dialogu, w: tenże, Historia filozofii XX wieku. Nurty, Kraków 2009, t. 2. s. 503-638.

2. Filozofia dialogu, oprac. B. Baran, Kraków 1991.

3. J. A. Kłoczowski OP, Filozofia dialogu, Poznań 2005.

4. F. Ebner, Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorulski, Warszawa 2006.

5. F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998.

6. M. Buber, Ja i Ty, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.

7. G. Marcel, Dziennik metafizyczny, tłum. E. Wende, Warszawa 1987.

8. G. Marcel, Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1962.

9. E. Levinas, Całość i nieskończoność, tłum,. M. Kowalska, Warszawa 1998.

10. E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000.

11. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, 2001.

12. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna główne zagadnienia i głównych przedstawicieli filozofii dialogu

Zna konsekwencje antropologiczne i etyczne filozofii dialogu

Potrafi pokazać związki filozofii dialogu z klasycznym personalizmem oraz z teologią współczesną

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Omów znaczenie kategorii „Ty” w koncepcji Bubera i „Twarzy Innego” w filozofii Levinasa. Jaki wpływ miała filozofia dialogu Martina Bubera na filozofię personalizmu w XX wieku?

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)