Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-B016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele zajęć/przedmiotu

a) przekazanie wiedzy wprowadzającej w integralnie rozumianą antropologię filozoficzną oraz w jej podstawowe problemy;

b) rozwinięcie umiejętności lokalizacji poszczególnych przedstawicieli, szkół i nurtów filozoficznych związanych z antropologią filozoficzną;

c) ukazanie głównych twierdzeń humanizmu personalistyczno-teistycznego w przeciwieństwie do różnych humanizmów naturalityczno-ateistycznych;

d) uwrażliwienie na te kierunki antropologii filozoficznej, które znacząco wpłynęły na proces kształtowania się argumentacji teologicznej, a także języka i pojęć doktryny chrześcijańskiej odnośnie do człowieka i jego powołania;

e) wyrobienie umiejętności interpretacji tekstów filozoficznych i doboru literatury przedmiotu

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wykłady:

Wprowadzenie w antropologię filozoficzną.

Główne nurty i kierunki antropologii filozoficznej.

Zagadnienie immanencji i transcendencji człowieka.

Cielesność i duchowość człowieka.

Poznanie i wola.

Problematyka wolności.

Problematyka osoby ludzkiej.

Zagadnienie jedności psychofizycznej człowieka.

Życie społeczne.

Człowiek jako istota religijna.

Człowiek i kultura.

Literatura:

Zalecana literatura

Bremer J., Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Kraków 2013.

Czaja D., Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005.

Galarowicz J., Antropodramatyka. Giganci filozofii człowieka, Kraków 2020.

Galarowicz J., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne, Kęty 2017.

Jędraszewski M., Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku, Poznań 2004.

Jędraszewski M., Poznać Boga i człowieka. Augustyn – Marcel – Stein – Levinas, Poznań 2007.

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, 2000.

Ravasi G., Krótka historia duszy, tłum. A. Wojnowski, Kraków 2008.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

rozumie, na czym polega integralnie rozumiana antropologia filozoficzna i zna jej podstawową problematykę

zna główne nurty i kierunki filozoficzne oraz ich przedstawicieli w odniesieniu do antropologii filozoficznej

zna główne twierdzenia humanizmu personalistyczno-teistycznego i potrafi właściwie odnieść się do twierdzeń różnych humanizmów naturalistyczno-teistycznych

zna główne kierunki antropologii filozoficznej, które znalazły swe odbicie w różnych ujęciach teologicznych

posiada umiejętność korzystania z dzieł filozofów i literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

‒ bardzo dobry (bdb; 5,0) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry plus (+db; 4,5) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry (db; 4,0) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny plus (+dst; 3,5) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny (dst; 3,0) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach uczenia się

‒ niedostateczny (ndst; 2,0) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Grabowski, Tadeusz Janka, Paweł Latusek, Marcin Lizut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Grabowski, Jan Grzeszczak, Tadeusz Janka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Latusek, Przemysław Zgórecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Zgórecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)