Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A304-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem.

Cele modułu kształcenia

a) Celem zasadniczym wykładów i ćwiczeń jest wskazanie studentom właściwej emisji głosu ludzkiego w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

b) Podczas zajęć zostaną przedstawione konkretne sposoby prawidłowego sposobu oddychania w mowie i w śpiewie.

c) Studenci zdobędą wiedzę z budowy i fizjologii narządów głosu i słuchu.

d) Przedstawione zostaną zagrożenia i choroby związane z niewłaściwym posługiwaniem się narządem głosu.

Pełny opis:

Przedmiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem.

Opis treści kształcenia

Podstawowe zagadnienia – terminy z zakresu emisji głosu

Specyfika mowy w czasie wydobywania prawidłowo głosu ludzkiego

Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy

Umiejętność prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu

Umiejętność poprawnego posługiwania się narządem mowy w sytuacjach granicznych

Właściwe posługiwanie się narządem głosu

Ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne z elementami logopedii

Sztuka poprawnej autoprezentacji i opanowania tremy

Literatura:

Przedmiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem.

Zalecana literatura

Styczek I., Logopedia, Warszawa: PWN 1983

Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa: RM, 2007.

Plust W., Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki, Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2009, nr 2, s. 16-20.Mikuta M., Kultura żywego słowa, Warszawa 1963.

Bregy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974.

Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1978.

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2006.

Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1997.

Wojtyński Cz., Emisja głosu, PZWS 1970.

Dodatkowe informacje są dostępne w materiałach dla studentów na stronie internetowej osoby prowadzącej zajęcia, zobacz : wiktor.plust@wp.pl

Efekty uczenia się:

Przedmiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem.

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu emisji głosu

Zapoznał się z podstawowymi pojęciami związanymi z budową i funkcjonowaniem narządu głosu, słuchu i artykulacji

Zna układ oddechowy człowieka i ma wyćwiczony prawidłowy tor oddechowy

Posiada wiedzę na temat zagrożeń i chorób narządów głosu i zna formy terapii

Posiada wymagane umiejętności w zakresie oddechu, artykulacji, wymowy i śpiewu

Korzysta z literatury przedmiotu oraz potrafi szukać źródeł pomocniczych

Potrafi w ramach prezentacji przedstawić wybrany tekst z naciskiem na nienaganną dykcję i artykulację

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem.

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę wyjaśnić na czym polega prawidłowa emisja głosu?

Wymień kilka sposobów ochrony aparatu głosowego przed niepożądanym forsowaniem

Podaj właściwe sposoby oddychania

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Plust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Plust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)