Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Group Dynamics

General data

Course ID: 12-A086
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Group Dynamics
Name in Polish: Dynamika grup
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Cele modułu kształcenia

a) zapoznanie z rozwojem i zastosowaniem zasad dynamiki grup w zakresie psychologii społecznej, dydaktyki katechezy, teologii pastoralnej

b) przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć związanych z grupą: definicja i cechy grupy, rodzaje celów grupowych, rola norm grupowych i ich rodzaje, struktury grupowe, fazy rozwoju grupy, korzyści z bycia członkiem grupy.

c) wyrobienie umiejętności: diagnozowania grupy, obserwacji rozwoju grupy, określania ról w grupie, znajomości profili małych grup.

d) przekazanie wiedzy i kształtowanie postawy w zakresie syndromu myślenia grupowego, konformizmu, facylitacji, podejmowania decyzji.

e) rozwinięcie treści związanych z umiejętnością rozróżnienia rzeczywistości grupa a tłum (w aspekcie działań pastoralnych i duszpasterskich)

f) wyrobienie umiejętności oddziaływań duszpastersko–pastoralnych w parafialnej małej grupie

Full description: (in Polish)

Opis treści kształcenia

Dynamika grup: rozwój i zastosowanie zasad dynamiki grup w psychologii społecznej, dydaktyce katechezy, teologii pastoralnej wśród innych dyscyplin naukowych. Rola dynamiki grup wśród innych przedmiotów nauczania.

podstawowe pojęcia i relacje związane z grupą

niebezpieczeństwa przynależenia do małej grupy: syndrom myślenia grupowego, konformizm, facylitacja, trudności w podejmowaniu decyzji.

Sposoby działania duszpastersko–pastoralnego w parafialnej małej grupie (np. bibliodrama, taniec integracyjny, modlitwa tańcem), a także w zgromadzeniach agoralnych (np. przewodniczenie, organizacja, uczestnictwo).

diagnozowanie grupy, obserwowanie rozwoju grupy, określanie ról w grupie.

działania pastoralno- duszpasterskie w małej grupie i w zgromadzeniach agoralnych

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura

Lektura obowiązkowa

 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Zysk i S-ka, rozdz. 9. Procesy grupowe, s. 243-262.

 Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999, rozdz.9. Funkcjonowanie w małych grupach społecznych, s. 133-144

 Krawętkowski Ł., Role grupowe uczestników szkolenia, data publikacji: 2010-02-22, http://iszkolenia.pl/publikacje/pokaz/id/role-grupowe-uczestnikow-szkolenia

 Makselon J., Jednostka w grupie, w: Makselon J. (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1990 s. 233-254.

 Makselon J., Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka, w: Makselon J. (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1990 s. 207-232.

 Makselon J., Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II, Rzym 1997.

 Mika S., Psychologia społeczna - rozdział V, Warszawa l987, s.328-524 (lub Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1998 lub też Mika S., Wstęp do psychologii społecznej – O teorii małej grupy, Warszawa 1972.

 Soiński B. J., Pastoralne aspekty dynamiki grupowej, w: Teologia praktyczna tom 4, Poznań 2003, s. 93-114.

 Soiński B. J., Psychologiczno-pastoralne aspekty dużych zbiorowości. Zgromadzenia agoralne, w:Teologia praktyczna, tom 4, Poznań 2004, s. 7-23.

 Strojnowska B., Strojnowski J., Dynamika grupowa i jej zastosowanie w duszpasterstwie, w: Chlewiński Z. (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, Lublin 1989, s.103-121.

 Sujak E, ABC psychologii komunikacji, s. 89 – 93

 Vopel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce: Jedność 1999, s.5-16.

Lektura uzupełniająca

 Aronson E., Człowiek istota społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2000, 1994 r.

 Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna - serce i umysł, Poznań 1998.

 Biela A., Papieskie lato w Polsce. Szkic psychologiczny wizyty-pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce, Londyn 1983.

 Braun - Gałkowska M., Miłość aktywna. Warszawa 1980.

 Chełpa, S., Witkowski, T., Psychologia konfliktów. Wałbrzych (1999), Oficyna Wydawnicza UNUS.

 Corey M.S., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 1995.

 Czapów G., Czapów C., Psychodrama. Warszawa 1969.

 Derk-Siatkiewicz K., Psychodrama i pantomima, w: Wardaszko-Łyskowska H., Terapia grupowa w psychiatrii, Warszawa 1980 s. 330-344.

 Gibb J.B., Doświadczenia grupowe a ludzkie możliwości, w: Jankowski K., Psychologia w działaniu (s. 194-214). Warszawa 1981.

 Gut J., Haman W., Docenić konflikt. Warszawa 1993.

 Hartley P., Komunikacja w grupie, Poznań 1997.

 Jachimska, M., Grupa bawi się i pracuje. Wałbrzych 1994.

 Johnson, D.W., Podaj dłoń (s. 75-175). Warszawa 1992.

 Kollman R., Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych. w: Katechizacja różnymi metodami, red. Majewski M., Kraków 1994, s.33-55.

 Kownacki Z., Rummel - Syska Z., Metody socjopsychologiczne. Warszawa 1982.

 Kratochvil, S., Psychoterapia. Warszawa 1992.

 Kratochvil, S., Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. Warszawa 1986, str.11-43.

 Kudasiewicz J., Biblia w duszpasterstwie, w: Spotkaniach biblijnych. EK II 428-431.

 Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1986.

 Leder S., Kosewska, A., Bigo, B., Dynamika grup a psychoterapia grupowa. w: H. Wardaszko-Łyskowska (red.): Terapia grupowa w psychiatrii, Warszawa 1980, str.17-60.

 Łapiński M., Malewski J., Pawlik J., Rozwój technik psychodra¬matycznych w diagnostyce i terapii nerwic. Materiały II Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego, Gdańsk 1930.

 Maciejewski Z. P., Drama w katechezie, http://www.forum.plock.opoka.org.pl/teksty/drama.html

 Nęcki Z., Grupy. Małe grupy, w: Szewczyk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998 s. 116-120.

 Pater B., Wybrane metody i techniki psychoterapii grupowej, w: Waligura B. (red.), Elementy psychologii klinicznej, Poznań 1985, s.85-92.

 Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983.

 Praszkier R., Tryjarska B., Wybrane zagadnienia związane z prowadze¬niem grup treningowych, „Przegląd Psychologiczny” 24:1981 s. 34l-356.

 Prężyna W., Zgromadzenia agoralne jako zjawisko społeczne. Analiza doświadczeń lat osiemdziesiątych w Polsce, Roczniki Filozoficzne, Tom XLI, zeszyt 4 –1993, s.41-51.

 Rogers, C. R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław (1991).

 Sobczak-Matysiak, J., Psychologia kontaktu z klientem, Poznań 1997, s. 15-30.

 Socha Z., Podejście Gestalt, „Psychoterapia” 36: 1981 s. 19-26.

 Strojnowski J., Dynamika grupowa jako krytyka cywilizacji przemysłowo¬-miejskiej, „Summarium” 7(27): 1978 s. 274-276.

 Strojnowski J., Psychoterapia, Warszawa 1985.

 Strojnowski J., Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, „Roczniki Filozoficz¬ne” 25:1980 z. 4.

 Woyach, R.B., Jak zostać przywódcą?, Warszawa 1993.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada wiedzę z zakresu rozwoju i zastosowania zasad dynamiki grup w psychologii społecznej, dydaktyce katechezy, teologii pastoralnej wśród innych dyscyplin naukowych, i roli dynamiki grup wśród innych przedmiotów nauczania.

zna podstawowe pojęcia związane z grupą: definicja i cechy grupy, rodzaje celów grupowych, rola norm grupowych i ich rodzaje, struktury grupowe, fazy rozwoju grupy, korzyści z bycia członkiem grupy.

umie oddziaływać duszpastersko–pastoralnie w parafialnej małej grupie (bibliodrama, taniec integracyjny, modlitwa tańcem), a także w zgromadzeniach agoralnych (przewodniczenie, organizacja, uczestnictwo).

posiada wiedzę i kształtuje postawę w zakresie syndromu myślenia grupowego, konformizmu, facylitacji, podejmowania decyzji.

potrafi diagnozować grupy, obserwować rozwój grupy, określać role.

posiada umiejętność działań pastoralnych i duszpasterskich w małej grupie i w zgromadzeniach agoralnych

umie scharakteryzować zgromadzenia agoralne i posiada znajomość profili małych grup duszpasterskich.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przygotowanie pokazu multimedialnego na wybrany przez siebie temat ćwiczeń /na wybrane zajęcia/

2. Przygotowanie scenariusza zajęć integracyjnych dla wybranej przez siebie grupy (dzieci, młodzież, dorośli, szkoła, grupa duszpasterska, określona grupa zadaniowa, zespół pracowników) na wybrany temat/problem (np. poznawanie siebie, integracja, lepsza komunikacja, przemoc, akceptacja innych, itp.). Czas trwania zajęć: 1,5 h. Opisać problem i cel danych zajęć. Podać ile czasu jest przewidziane na poszczególne działania (w minutach). Opisać ćwiczenia/zabawy. Podać źródło przedstawionych zabaw integracyjnych (bibliografia, także strony internetowe).

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Classes in period "Academic year 2019/2020, winter semester" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 8 hours more information
lecture, 8 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Mirosław Gogolik, Hubert Pilarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Completion
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)