Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Kościoła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A012Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła II
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy o głównych etapach rozwoju Kościoła katolickiego w czasie i przestrzeni od reformacji i odkryć geograficznych do czasów najnowszych

b) rozwinięcie umiejętności usytuowania najważniejszych wydarzeń z dziejów Kościoła oraz umiejscowienie jego najważniejszych przedstawicieli na tle głównych wydarzeń historii powszechnej

c) zapoznanie w stopniu rozszerzonym z wiedzą na temat miejsca Kościoła na tle głębokich przemian gospodarczych i polityczno-społecznych

d) poznanie przyczyn i skutków konfliktów wyznaniowych w świecie chrześcijańskim oraz znaczenia wewnętrznej odnowy Kościoła katolickiego (sobór trydencki i watykański II)

e) uwrażliwienie na wpływ nowego obrazu świata i myśli filozoficznej na tradycyjne formy życia kościelnego i teologii

f) wyrobienie umiejętności krytycznej oceny i interpretacji źródeł historycznych związanych z historią Kościoła

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Ogólna charakterystyka czasów nowożytnych.

TK_02 Reformacja.

TK_03 Reforma Kościoła – Sobór Trydencki.

TK_04 Powstanie nowych zakonów – jezuici.

TK_05 Misje katolickie.

TK_06 Kościół prawosławny w Polsce. Unia brzeska.

TK_07 Spory teologiczne okresu nowożytnego. Jansenizm.

TK_08 Potrydencka odnowa Kościoła katolickiego w Polsce.

TK_09 Relacje państwo-Kościół. Gallikaznizm, febronianizm, józefinizm.

TK_10 Oświecenie i rewolucja francuska.

TK_11 Ogólna charakterystyka czasów współczesnych.

TK_12 Kościół i papiestwo w XIX w.

TK_13 Kościół w Polsce w okresie rozbiorów. Historia emigracji polskiej i duszpasterstwa emigracyjnego.

TK_14 Kościół i papiestwo w XX i XXI w.

TK_15 Kościół w Polsce w XX i XXI w.

Literatura:

. Zalecana literatura

Opracowania i podręczniki:

 Historia Kościoła, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, t. 3-5, Warszawa 1985-1987.

 B. Kumor, Historia Kościoła, t. 6-8, Lublin 1985-1995 i wydania późniejsze.

 M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 3-4, Warszawa 1989-1992.

 Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Kraków 1966.

 Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1, cz. 2, t. 2, Poznań-Warszawa 1974.

 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła w Polsce w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

 Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009.

 J. Kracik, Historia Kościoła katolickiego w Polsce, Wrocław [po 2007].

 Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007.

 B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.

Źródła:

 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

 P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, 3 t., Poznań 1994-1996.

 Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Paris 1967 (wersja dwujęzyczna).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

tłumaczy okoliczności ewangelizacji Nowego Świata oraz kontrowersje z nią związane

opisuje wpływ idei reformacyjnych na zmiany myślenia i mentalności narodów europejskich

wskazuje źródła rozwoju życia i dyscypliny kościelnej (katolickiej)

ocenia znaczenie najważniejszych postaci z dziejów Kościoła w okresie nowożytności i najnowszym

ukazuje wpływ nowych prądów myślowych oraz ruchów rewolucyjnych i totalitaryzmów na kryzys chrześcijańskiej tożsamości europejskiej

korzysta z podstawowych źródeł historycznych i literatury przedmiotu

dostrzega związek między faktami historycznymi a rozwojem teologii

posiada umiejętność krytycznej oceny źródła historycznego

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę omówić przyczyny prześladowań i rozwoju chrześcijaństwa od I do IV.

Znaczenie wczesnochrześcijańskich herezji dla rozwoju teologii Kościoła.

Znaczenie Konstantyna Wielkiego dla historii Europy i Kościoła

Kryteria oceniania

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dworacki, Łukasz Kędzierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)