Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamika grup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102ZK-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika grup
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia (przedmiotu):

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w zagadnienia dotyczące grup społecznych i ich funkcjonowania

b/ przygotowanie do skutecznej realizacji celów organizacyjnych w życiu zawodowym z wykorzystaniem umiejętności prowadzenia i pracy z grupą

c/ zmotywowanie do rozwijania umiejętności lidera grupy

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w zagadnienie grup społecznych

Klasa szkolna jako grupa społeczna (układ pozycji i ról w klasie, struktura socjometryczna grupy w praktyce szkolnej)

Dyscyplina w grupie ( modele dyscypliny, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie)

Aktywizacja i aktywność w grupie (wybrane metody pracy z grupą)

Małżeństwo i rodzina jako grupa społeczna (rodzaje rodzin, struktura i role w rodzinie, funkcje rodziny)

Współczesne subkultury młodzieżowe i ich przejawy patologiczne

Literatura:

Zalecana literatura

A. JANOWSKI, Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji

w pracy wychowawczej, Warszawa 1995;

M. ŁOBOCKI, Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, Warszawa 1994;

E. MIESZALSKI, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997;

H. RYLKE, G. KLIMOWICZ, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1982;

W. STEPHAN, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1999;

BILL ROGERS, Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu, Warszawa 2000

Dodatkowe publikacje wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna różne rodzaje grup społecznych, sposoby kierowania klasą szkolną, modele dyscypliny, różne rodzaje metod i technik aktywizujących w grupie

rozumie zjawiska procesu grupowego w klasie szkolnej, rodzinie, subkulturach młodzieżowych, wpływ grupy na funkcjonowanie jednostki

stosuje sposoby identyfikacji ról w grupie, planuje pracę z grupą w oparciu o metody i techniki aktywizujące,

swobodnie posługuje się repertuarem poznanych metod, radzi sobie z trudnymi sytuacjami w grupie

jest zdeterminowany do pogłębiania w sobie cech lidera grupy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)