Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka a współczesne dylematy moralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102TM-37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka a współczesne dylematy moralne
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele zajęć/przedmiotu:

ukazanie problemu norm uniwersalnych;

przedstawienie filozoficznego rozumienia zagadnień związanych z moralnością człowieka wierzącego i niewierzącego;

namysł nad współczesnym relatywizmem etycznym, kulturowym i aksjologicznym;

zapoznanie z teoriami etyki szczegółowej traktującej o dylematach moralnych i etycznych;

poznanie współczesnych interpretacji głównych dylematów moralnych i etycznych związanych z wielokulturowością;

rozwinięcie pogłębionych umiejętności związanych z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej;

rozwinięcie zdolności argumentacji filozoficznej oraz etycznej i obrony prezentowanego przez siebie stanowiska;

uwrażliwienie na istniejące obok siebie rozmaite interpretacje i rozwiązania współczesnych dylematów etycznych

Pełny opis:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

podstawowa wiedza z etyki ogólnej;

podstawowa wiedza z antropologii filozoficznej;

znajomość bazowych terminów etycznych, głównych teorii etycznych oraz nurtów europejskiej filozofii człowieka

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Etyka szczegółowa a metody etyki. Podział teorii etycznych. Rodzaje norm oraz sposoby ich tworzenia i uzasadniania. Norma moralności a normy moralne. Relatywizm etyczny i aksjologiczny, absolutyzm, fundamentalizm.

Osoba a natura. Etyka cnót i jej waga w życiu społecznym. Etyka deontologiczna a utylitaryzm. Metodologia argumentacji i podział argumentów.

Dylemat a trudny wybór. Struktura i rodzaje dylematów moralnych.

Dylematy moralne związane z początkiem i końcem życia ludzkiego

Dylematy moralne związane z eksperymentami medycznymi

Dylematy moralne związane z odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia

Literatura:

Zalecana literatura:

a) podstawowa

Biesaga T., Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

Chyrowicz B., Etyka stosowana: metody i problemy, Lublin 2013.

Etyka. Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016.

Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, różne wydania.

b) dodatkowa

Chyrowicz B., Etyka jako filozoficzny namysł nad moralnością, w: Etyka zawodu psychologa, red. J. M. Brzeziński, B. Chyrowicz, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2008, s. 21-40.

Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2017.

Czarnecki P., Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 2008.

Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, red. D. Sepczyńska, M. Jawor, A. Stoiński Olsztyn 2016.

Hołub G., Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014.

Ślipko T., 9 dylematów etycznych, Kraków 2010.

Szahaj A., Relatywizm i fundamentalizm, Toruń 2008.

Szutta N., Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, Lublin 2017.

Ulepszanie człowieka Perspektywa filozoficzna, red. Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii i prawa kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu filozofii i prawa kanonicznego

w pogłębionym stopniu powiązania teologii z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalające na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

w pogłębionym stopniu wybrane koncepcje człowieka i świata, rolę i znaczenie człowieka jako twórcy kultury i uczestnika życia religijnego oraz interakcje pomiędzy wiarą a rozumem

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

przeprowadzać badania w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych oraz syntezę różnych idei i poglądów, poprawnie dobierać metody i konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań, stanowiące oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

merytorycznie argumentować i kompetentnie prowadzić dyskusję światopoglądową dotyczącą zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, poprawnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (dogmatycznymi, etyczno-moralnymi, prawnymi, zawodowymi) Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów

jest gotów do intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, będącego podstawą odpowiedzialnego pełnienia zgodnych z kierunkiem i specjalnością ról zawodowych

rozwijania dorobku zawodu mając świadomość złożoności rzeczywistości oraz potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

identyfikowania i rozstrzyganie dylematów etyczno-moralnych, zwłaszcza związanych z etosem zawodowym oraz do przestrzegania i rozwijania tych zasad oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

- bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada znakomitą wiedzę i umiejętności analizy treści z zakresu współczesnych teorii etycznych oraz nurtów filozofii człowieka; a także kompetencje intelektualne związane z krytycznym podejściem do współczesnych dylematów moralnych i etycznych bez dogmatycznego i jednostronnego interpretowania omawianych podczas wykładu działań etycznych;

- dobry plus (+db; 4,5): student posiada bardzo dobrą wiedzę i umiejętności analizy treści z zakresu współczesnych teorii etycznych oraz nurtów filozofii człowieka; a także kompetencje intelektualne związane z krytycznym podejściem do współczesnych dylematów moralnych i etycznych;

- dobry (db; 4,0): student posiada dobrą wiedzę i umiejętności analizy treści z zakresu współczesnych teorii etycznych oraz nurtów filozofii człowieka; a także kompetencje intelektualne związane z krytycznym podejściem do współczesnych dylematów moralnych i etycznych;

- dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności analizy treści z zakresu współczesnych teorii etycznych oraz nurtów filozofii człowieka; jednakże wykazuje nieliczne braki w zakresie krytycznego podejścia do współczesnych dylematów moralnych i etycznych;

- dostateczny (dst; 3,0): student posiada podstawową wiedzę i umiejętności analizy treści z zakresu współczesnych teorii etycznych, choć z licznymi błędami w odniesieniu do określonych efektów uczenia się;

- niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca lub minimalna wiedza, umiejętności i kompetencje związane z zagadnieniami poruszanymi podczas wykładów; nieumiejętność krytycznej interpretacji zagadnień i zjawisk dotyczących współczesnych dylematów moralnych i etycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)