Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Organ accompaniment to the songs of liturgical

General data

Course ID: 12-102LiH-13B
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Organ accompaniment to the songs of liturgical
Name in Polish: Akompaniament organowy do utworów liturgicznych cz2
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Cele modułu zajęć

a/ przekazanie wiedzy wprowadzającej w liturgiczną muzykę organową

b/ wyrobienie umiejętności poprawnej gry na organach w czasie liturgii

c/ zmotywowanie do samodzielnego rozwoju gry na organach

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie notacji muzyki w kluczu wiolinowym i basowym oraz zasad muzyki kościelnej a także elementarne umiejętności w zakresie gry na organach

Full description: (in Polish)

Opis treści kształcenia modułu zajęć

Śpiewniki, chorały, opracowania muzyczne

Czterogłosowy układ akompaniamentu

Zasady rejestracji organów

Dobór repertuaru liturgicznego

Dokumenty Kościoła

Własne opracowania harmoniczne

Frazowanie, dynamika i agogika śpiewów liturgicznych

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura:

Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny, Warszawa 2005.

Chorał opolski, tom I, red. T. Musiał, Opole 1985.

Chorał opolski, tom II, red. T. Musiał, Opole 1987.

Chorał opolski, tom III, red. T. Musiał, J. Wolonek, Opole 1989.

Chlondowski A., Zbiór 225 łatwych preludiów, Poznań 1960.

Lewkowicz W. I., Harmonia gregoriańska, Księgarnia św. Wojciecha 1959

Liber Usualis, Vaticanum 1963

Rączkowski F., Msze gregoriańskie, Warszawa 1957.

Rączkowski F.,Śpiewajmy Bogu. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych, Płock 1999.

Rączkowski F., Zbiór preludiów na organy bez pedałów, Pax 1960

Szczepankiewicz M., Organista liturgiczny, Poznań-Szczecin 2003

Śpiewnik Wawelski, tom II, Kraków 2002.

Śpiewnik Wawelski, tom III, Kraków 2003.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Zna zasady i praktyki w zakresie harmonizowania utworów na organach

Potrafi wykonać akompaniament organowy śpiewów liturgicznych

Stosuje zasady muzyki w liturgii Kościoła

Posiada kompetencje do samodzielnego rozwijania umiejętności gry na organach i harmonizowania utworów liturgicznych

Jest przygotowany do towarzyszenia uczestnikom liturgii w głębszym jej przezywaniu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5.0 – bezbłędne przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

4.5 – bardzo dobre przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

4.0 - dobre przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

3.5 - zadowalające przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

3.0 – średniej jakości przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

2.0 – niezadowalające i niestylowe przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)