Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy greki biblijnej – analiza wybranych tekstów Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102Bibl05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy greki biblijnej – analiza wybranych tekstów Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

Celem wykładów z Biblijnej historii zbawienia jest uwypuklenie dwóch tematów w opisanych przez Biblię relacjach łączących Boga z ludźmi. Pierwszym tematem będzie próba ukazania biblijnego procesu ciągłego zbliżania się Boga do człowieka, a drugim to niestety dość częste oddalanie się człowieka od Boga, a niekiedy jego powrotów do Boga.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Biblijna historia zbawienia:

Biblia - świat słowa Bożego

Prawda zbawienia istotną treścią Pisma Świętego

Biblijna koncepcja zbawienia

Prehistoria zbawienia

Prolog historii zbawienia: stworzenie świata i człowieka

Upadek człowieka - negatywna odpowiedź na odwieczną dobroć Boga,

Protoewangelia - miłosierna reakcja Boga

Dzieje Patriarchów, wyjście z Egiptu i Przymierze Synajskie

Dzieje Izraela jako historia religijna

Jezus i Jego dzieło - fakty paschalne

Czas Kościoła - realizująca się rzeczywistość eschatologiczna

Epilog dziejów zbawienia, Apokalipsa św. Jana

Literatura:

Zalecana literatura

a) Tomasz Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 2004

b) Tschirschnitz Alfred, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994

c) Langkammer Hgolin, Historia czasów Starego i Nowego Testamentu, Wrocław 1995

d) Szlaga Jan, ks. (red), Wstęp ogólny do Pisma Św., Poznań-Warszawa 1986

e) Zawiszewski Edward, ks., Historia Zbawienia, Pelplin 1993

f) Romaniuk Kazimierz, bp, Krótki zarys Historii Zbawienia, Warszawa 1987

g) ( Brak autora) Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Opole 1985

h) Schedl Claus, Historia Starego Testamentu, T. I-V, Tuchów 1995

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu teologii biblijnej

zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu biblijnej historii zbawienia

ma podstawową znajomość zasad interpretacji tekstu biblijnego

posiada podstawową wiedzę na temat interpretacji słowa Bożego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)