Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Być dobrym pedagogiem - refleksje nad współczesną pedagogiką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PW-5W-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Być dobrym pedagogiem - refleksje nad współczesną pedagogiką
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat powstających w Polsce i w świecie różnorodnych nowatorskich kierunków pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które kładą największy nacisk na właściwą pracę pedagoga.

Celem jest zrozumienie i umiejętność określenia i definiowania poszczególnych kierunków, jakie występowały i powstają nadal w pedagogice współczesnej.

Celem jest umiejętność dokonywania różnic w ujmowaniu poszczególnych kierunków pedagogicznych XX wieku i współcześnie, poznanie przykładów innowacyjnych kierunków wykorzystywanych w praktyce, w pracy pedagogicznej.

Celem jest zdobycie umiejętności krytycznego analizowania pojawiających się prądów, istoty wychowania i kształcenia prezentowanych w tych prądach, porównanie teorii i umiejętność konfrontowania jej z rzeczywistością historyczną, społeczną, polityczną, oświatową.

Celem jest umiejętność wykorzystywania przez absolwentów pedagogiki w przyszłej pracy zawodowej pedagoga z uwzględnieniem różnych specjalności pedagogicznych, pozytywnych aspektów stworzonych i sprawdzonych już wcześniej kierunków i prądów pedagogicznych.

Kolejne realizowane tematy ukazują przemiany, rozwijające się nowe metody pracy dydaktyczno – wychowawczej, obalając tym samym podstawy szkoły tradycyjnej z jej formalizmem, werbalizmem i wrogim stosunkiem do indywidualnego traktowania ucznia.

Celem jest rozwinięcie umiejętności kontaktów interpersonalnych, pracy w grupie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogiki, zna terminologię pedagogiczną, ma wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami, potrafi dokonać analizy i interpretacji wytworów kultury w obrębie studiowanej dyscypliny, ma zdolność wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy wykorzystaniu dostępnych materiałów, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, potrafi formułować i wyrażać własne poglądy i idee dotyczące realizowanego materiału.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona internetowa Zakładu Historii Wychowania WSE UAM (www.historiawychowania.amu.edu.pl)


Strona internetowa Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM (www.wse.amu.edu.pl)


Zakład Historii Wychowania; Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Ul. Szamarzewskiego 89 (budynek D – pokoje 404;413)

60-568 Poznań


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- dyskusja;

- osobista refleksja;

- praca w grupach;

- lektura;

- projekt;

- referat;

- prezentacja materiałów multimedialnych;

- wykład.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 10 h W, 8 h ćw.

Praca własna studenta#: przygotowanie do konwersatorium 18

Praca własna studenta#: czytanie wskazanej literatury 18

Praca własna studenta#: analiza własna nad poziomem zastosowania zdobytej wiedzy w zakresie realizowanego przedmiotu w instytucjach oświatowych 18

Praca własna studenta#: przygotowanie do zaliczenia 18

SUMA GODZIN 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat powstających w Polsce i w świecie różnorodnych nowatorskich kierunków pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które kładą największy nacisk na właściwą pracę pedagoga. Poprzez analizę najważniejszych nurtów w pedagogice, a także poglądów i doświadczeń pedagogicznych ich twórców, myślicieli, badaczy, głownie w zakresie edukacji innowacyjnej, studenci uzyskują wiedzę, która w ich przyszłej pracy zawodowej pozwoli wykorzystywać ją dla własnych nowatorskich poszukiwań i pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

TK_01 „Nowe wychowanie” początków XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga

TK_02 Pedagogika pragmatyzmu – jako przykład „działania” w pracy pedagogicznej

TK_03 Wybrane koncepcje „niemieckiej pedagogiki reformy” – przeszłe doświadczenie pedagogiczne – refleksją dla współczesnych pedagogów

TK_04 Pedagogika eksperymentalna – przykłady różnorodności jako impulsy dla współczesnego pedagoga

TK_05 Pedagogika psychoanalityczna – znaczenie psychologii w pracy pedagoga

TK_06 Biopsychologiczna pedagogika Janusza Korczaka – przykład pedagoga znakomitego

TK_07 Pedagogika kultury – odwrót od pedagogiki subiektywnej – miejsce na kreatywność w pracy pedagoga

TK_08 Socjologizm pedagogiczny i pedagogika społeczna – szkoła jako miejsce uspołeczniania

TK_09 Pedagogika realizmu i esencjalizmu – istota działań pedagogicznych

TK_10 Pedagogika egzystencjalizmu

TK_11 Od pedagogiki filozoficznej do pedagogiki empirycznej. Tradycje pedagogiki europejskie i polskie – znaczenie historycznej refleksji w pracy pedagoga

TK_12 Pedagogika psychologiczna – interdyscyplinarność pedagogiki wartością dla zrozumienia natury dziecka

TK_13 Ideologie wychowania narodowego i wychowania państwowego – jako przykład znaczenia ideologii w oddziaływaniu pedagogicznym

TK_14 Pedagogika emancypacyjna – jako przykład istoty i znaczenia wolności w edukacji

TK_15 Pedagogika krytyczna jako teoretyczny opór przeciwko oświacie systematycznej – jej założenia i kierunki realizacji

TK_16 Antypedagogika i alternatywna pedagogika humanistyczna

Literatura:

Zalecana literatura:

Bińczycka J., Janusz Korczak a pedagogika humanistyczna, (W:) W korczakowskim kręgu, 1989 nr 25, s. 69-84;

Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962;

Gulczyńska J., Kobiety jako nauczycielki w gimnazjach poznańskich w okresie międzywojennym, (w:) Partnerka, matka, opiekunka – status kobiety w dziejach powszechnych, Bydgoszcz 2000, ss. 544-554;

Gulczyńska J., Nauczyciele szkoły średniej ogólnokształcącej w Polsce w kontekście wydarzeń politycznych lat 1980 - 1983, (w:) Być nauczycielem- opiekunem - wychowawcą. Perspektywa historyczna, pod red. Danuty Apanel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 142 – 164;

Gulczyńska J., Jamrożek W., Opozycyjna działalność nauczycieli w Polsce w latach osiemdziesiątych (wprowadzenie do problemu), (w:) Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, pod red. naukową Romualda Grzybowskiego, Toruń 2013, Tom IV, ss. 175-190

Gulczyńska J., Recepcja idei korczakowskich, „Biuletyn Historii Wychowania” 2012(28), Poznań 2012, ss. 153-162;

Gulczyńska J., Społeczno – edukacyjna działalność sióstr Sokolnickich, (w:) Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, (red.) W. Jamrożek, K. Kabacińska, W. Szulakiewicz, Poznań 2007, s. 137-145;

Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne, przełożył D. Sztobryn, (W:) Studia Kulturowe i Edukacyjne UMK, Toruń 1991.

Hubertus von Schoenebeck, Kocham siebie takim, jakim jestem, Kraków 1994.

Illich I., Społeczeństwo bez szkoły, Warszawa 1976;

Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński i L. Witkowski. Toruń 1990;

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2000;

Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki, Kraków 2010;

Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997;

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Naukowa Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, Warszawa 2003, t.1;

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967;

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Wyd. Strzelec, Kielce 1998;

Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński i L. Witkowski, Warszawa 1993;

B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1991;

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków 1992;

Szymański M. S., Niemiecka pedagogika reformy 1890 – 1933. Warszawa 1992;

Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki, Łódź 1992;

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

Pozycje źródłowe:

Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2005;

Korczak J., Jak kochać dziecko, Warszawa 2004, wyd. 5;

Korczak J., Notes Janusza Korczaka z fragmentami dzieł pedagogicznych i literackich, wybór tekstów Z. Bobowicz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna kierunki pedagogiczne, jakie występowały i występują w pedagogice współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które kładą największy nacisk na właściwą pracę pedagoga;

rozumie i posiada umiejętność określania i definiowania kierunków pedagogicznych;

potrafi porównywać poszczególne kierunki pedagogiczne XX wieku i współcześnie pod względem merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym;

zna innowacyjne kierunki pedagogiczne;

potrafi wykorzystać w praktyce innowacyjne kierunki pedagogiczne;

posiada umiejętność krytycznego analizowania poznanych kierunków;

potrafi wykorzystać w swej przyszłej pracy zawodowej pozytywne innowacyjne zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze stworzonych i sprawdzonych już wcześniej prądów pedagogicznych (poznanych podczas zajęć);

posiada umiejętność poszerzenia istniejącej oferty dydaktyczno-wychowawczej o nowatorstwo pedagogiczne w pracy zawodowej;

potrafi indywidualnie podejść do ucznia;

absolwent jest zmotywowany do kreatywności w przyszłej pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

- dyskusja podczas konwersatorium;

- obserwacja postaw studentów podczas konwersatorium;

- obserwacja i ocena aktywności studentów podczas zajęć;

- ocena z pisemnego lub ustna kolokwium;

- ocena z pisemnego lub ustna egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gulczyńska
Prowadzący grup: Justyna Gulczyńska, Konrad Nowak-Kluczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gulczyńska
Prowadzący grup: Justyna Gulczyńska, Konrad Nowak-Kluczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gulczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.