Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Consecutive interpreting B-A / A-B

General data

Course ID: 09-TU-TKBAAB-WT11 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Consecutive interpreting B-A / A-B Name in Polish: Tłumaczenie konsekutywne B-A / A-B
Organizational unit: Faculty of Modern Languages and Literatures
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
(in Polish) Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
Language: (unknown)
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Tłumaczenie ustne

Cycle of studies:

2nd cycle

Module learning aims:

(in Polish) 1. Cele zajęć/przedmiotu:

- pogłębienie wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B

- pogłębienie wiedzy na temat zasad przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (kultura ogólna, terminologia, wiedza fachowa)

- rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B w przeważającej mierze bez notatek, z wykorzystaniem technik pamięciowych i umiejętności analizy i syntezy

- wprowadzenie do umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka A (polskiego) na język obcy B w końcowej części semestru

- przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

- rozwinięcie umiejętności władania ładnym i poprawnym językiem obcym B

- pogłębienie wiedzy z zakresu występowania publicznego oraz rozwinięcie tej umiejętności


Year of studies (where relevant):

Year 1

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) zaawansowana znajomość języka polskiego (A), zaawansowana znajomość języka obcego B, średniozaawansowana znajomość strategii tłumaczeniowych i średniozaawansowana umiejętność występowania publicznego

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 35

Czytanie wskazanej literatury 25

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 25

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 25

Inne (jakie?) – indywidualne ćwiczenia tłumaczeniowe 40


SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Full description: (in Polish)

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Zasady tłumaczenia konsekutywnego, techniki tłumaczenia konsekutywnego, zasady przygotowania się do tłumaczenia konsekutywnego

Techniki pamięciowe

Zasady występowania publicznego

Rejestry języka ojczystego i języka obcego oraz poprawność językowa

Tłumaczenie prostych tekstów z różnych dziedzin tematycznych (znanych historyjek, bajek, aktualnych wydarzeń, życia codziennego, zdrowia, ochrony środowiska, polityki)

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura:

‒ Gile, D. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

‒ Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

‒ Gillies, A. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

‒ Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

‒ Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

‒ Rozan, J.-F. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. Kraków: Tertium

‒ Seleskovitch, D., Lederer, M. 1989. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris: Didier Erudition.

‒ Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN.

‒ Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna i rozpoznaje główne techniki stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego, powołując się na najważniejsze zasady

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad tłumaczenia konsekutywnego

zna słownictwo języków A (polskiego) i obcego B w różnych rejestrach

tłumaczy teksty wygłoszone w języku A (polskim), należące do różnych rejestrów, na język obcy B

potrafi korzystać z technik pamięciowych i umiejętności analizy i syntezy w celu tłumaczenia bez notatek, jak również wyjaśnić zasadność ich użycia w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

potrafi występować publicznie, przywołując pogłębioną wiedzę z tego zakresu

używa poprawnego języka obcego B w tłumaczeniu na język B

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Maciej Drynda, Justyna Woroch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
discussion seminar - Exam

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (in progress)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
discussion seminar - Exam

Classes in period "Academic year 2022/2023, summer semester" (future)

Time span: 2023-02-27 - 2023-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
discussion seminar - Exam
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.