Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania wizualne i ich społeczne zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-SODU-BWS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania wizualne i ich społeczne zastosowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla socjologii II stopnia w semestrze 3
Strona przedmiotu: http://www.socjologia.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Socjologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat metodologii badań wizualnych i technik zbierania danych wizualnych

Rozwinięcie umiejętności odpowiedniego doboru perspektywy i narzędzi badawczych w zależności od analizowanej problematyki

Rozwinięcie umiejętności planowania i realizacji badań społecznych

Rozwinięcie umiejętności interpretacji danych empirycznych i tworzenia raportu badawczego

Przekazanie wiedzy na temat wybranych strategii wykorzystywania obrazów we współczesnych projektach badawczych realizujących cele pozaakademickie (dla instytucji publicznych, pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw)

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe i zaanwansowane techniki prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem danych i materiałów wizualnych, przede wszystkim zdjęć i wideo.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie 1: Kultura wizualna we współczesnym życiu społeczno-kulturowym.

2. Wprowadzenie 2: Podstawowe pojęcia i konteksty badań wizualnych i socjologii wizualnej.

3. Inwentaryzacje fotograficzne 1: Obserwacja wspomagana obrazami.

4. Inwentaryzacje fotograficzne 2: Refotografia i wizualne badanie zmiany społecznej.

5. Inwentaryzacje filmowe: Wideoanalizy interakcji społecznych.

6. Obrazy wykonywane przez badanych 1 : Autofotografia.

7. Obrazy wykonywane przez badanych 2: Wizualne narracje dokumentalno-biograficzne.

8. Wywiad fotograficzny.

9. Wizualne badania mobilne: Foto- i wideozwiedzanie.

10. Konsultacje dotyczące projektów zaliczeniowych

11. Obrazy jako wskaźniki 1: Analiza treści przekazów wizualnych.

12. Obrazy jako wskaźniki 2: Analiza dyskursu komunikatów wizualnych.

13. Narracje wizualne i prezentowanie danych wizualnych.

14. Zaliczenie.

Literatura:

• Banks Markus (2009), "Materiały wizualne w badaniach jakościowych", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Emmison Michael, Smith Philip (2007), "Researching the visual. Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry", London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

• Frąckowiak Maciej, Olechnicki Krzysztof (red.) (2011), "Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów", Warszawa: Bęc Zmiana.

• Kaczmarek Jerzy (red.) (2008), "Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej", Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

• Knowles Caroline, Sweetman Paul (2004) (red.), "Picturing the social landscape. Visual methods and the sociological imagination", London, New York: Routledge.

• Margolis Eric, Pauwels Luc (red.) (2011), "The SAGE Handbook of Visual Research Methods", London, Thousand Oaks, New Dehli, Singapore: Sage Publications.

• Olechnicki Krzysztof (2003), "Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych", Warszawa: Oficyna Naukowa.

• Pink Sarah (2007), „Visual Interventions. Applied Visual Anthropology”, Oxforf: Berghahn Books

• Pink Sarah (2009), "Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Rose Gillian (2010), "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Zna zasady stosowania wizualnych technik badawczych w badaniach społecznych

Buduje i stosuje wizualne narzędzia badawcze w sposób odpowiedni do postawionych problemów badawczych

Rozwija umiejętności interpretacji uzyskanych wyników i przygotowywania raportu badawczego

Potrafi wykorzystać obrazy do tworzenia wypowiedzi wizualnych

Rozumie i wyjaśnia istotę wybranych strategii interwencyjnych współczesnych stosowanych badań wizualnych

Posiada wiedzę o podstawowych etapach i kryteriach oceny interwencji społecznych opartych na obrazie

Rozwija umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowywanego w grupach 3-4 osobowych projektu badawczego wykorzystującego wizualne techniki badawcze i wskazującego na ich społeczne zastosowania. Wszystkie grupy realizują projekt w obszarze wspólnego, ogólnego zakresu tematycznego, wybranego podczas pierwszych zajęć organizacyjnych. Każda z grup w połowie trwania kursu, w uzgodnionym wcześniej terminie, losuje jedną z omawianych podczas zajęć technik badawczych. Do wylosowanej techniki grupa dobiera problem badawczy, techniki analizy zebranego materiału oraz potencjalne interwencyjne wykorzystania zrealizowanych badań. W trakcie trwania zajęć każda z grup projektowych dwukrotnie konsultuje z prowadzącymi rezultaty swojej pracy: (a) po stworzeniu koncepcji badań i narzędzi badawczych, (b) po zrealizowaniu badań (dostarczenie materiałów: np. wykonanych zdjęć, filmów, nagrań wywiadów etc.). Realizowane projekty mają na celu przećwiczenie przez studentów stosowania wybranych technik badawczych, z tego powodu zakres realizowanych badań może być ograniczony (np. 5 wywiadów w ramach jednej grupy).

Podstawą oceny jest krótka (ok. 10-minutowa) prezentacja, która w skondensowany sposób omawia przeprowadzone badania, ich rezultaty i potencjalne społeczne zastosowania. Każda z grup wyniki swoich badań prezentuje dwukrotnie. Pierwsza prezentacja odbędzie się podczas zajęć, a na jej podstawie będzie można uzyskać dodatkowe uwagi dotyczące sposobu prezentowania badań. Druga prezentacja odbędzie się podczas otwartego dla publiczności spotkania w wybranej instytucji publicznej w Poznaniu.

Poza swoim charakterem wykładowym zajęcia będą uwzględniały również elementy ćwiczeniowe – pracę w grupach nad projektowaniem narzędzi badawczych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.