Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comic Book Cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-PIE-CBC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Comic Book Cultures
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: oferta AMU-PIE na semestr letni
Strona przedmiotu: http://www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo, specjalność Komunikacja międzykulturowa

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką narracji graficznych i obrazkowych

C2 Zapoznanie studentów z historią medium komiksowego

C3 Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych komiksów amerykańskich i europejskich w kontekście ich tematyki społecznej i kulturowej

C4 Analizowanie w trakcie zajęć najważniejszych przykładów tekstów komiksowych

C5 Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Zajęcia obowiązkowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowych zagadnień z historii i teorii kultury

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta 30 h

Praca własna studenta 30 h

SUMA GODZIN 90 h


Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie konkretnych przykładów graficznych narracji komiksowych w kontekście teorii kultury i szerokiego zaplecza tematyki kulturowej. Studenci będą mogli zapoznać się z metodami analizowania wybranych tematów społecznych i kulturowych (jak feminizm, rasizm, dyskursy polityczne, autobiografizm komiksowy) oraz samego komiksu w jego bogatych zależnościach ekonomicznych, produkcyjnych i odbiorczych. Po zajęciach studenci potrafić będą wskazywać oraz dyskutować na temat wybranych kulturowych tropów na przykładzie wskazanych komiksów, ale także rozumieć status narracji graficznych w szerokim paradygmacie studiów kulturowych.

Pełny opis:

1. Defining Comic Book Culture

2. Comic Book Store as a Theme for Cultural Studies

3. Designing “Death of Superman” – comic books as an industry

4. Comic City – graphic storytelling and theorizing the city’s space

5. Comics and/as pornography

6. Feminism in Comics. Lois Lane, Wonder Woman and women audience

7. Comic’s colonialism and representations of minorities – from TinTin to X-Men

8. Black Panthers of Comics – black people and graphic images

9. Social Avengers? Superheroes in politics

10. Graphic propaganda and post-9/11 narration – many lives of Captain America

11. „British Invasion” – new perspectives of popular comics

12. Drawing France – between isolation and inspiration

13. Comic’s Journalism – Joe Sacco’s critical perception

14. Graphic „self” – comic book as an autobiography

Literatura:

1.Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives and Geopolitics: Jason Dittmer

2.Comic Book Culture: Fanboys and True Believers: Matthew Pustz

3.Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America: Bradford W. Wright

4.Comics and the City: Urban Space in Print, Picture and Sequence: ed. by John Ahrens and Arno Meteling

5.Comics versus Art: Bart Beaty

6.Critical Approaches to Comics: Theories and Methods: ed. by Matthew J. Smith and Randy Duncan

7.Demanding Respect: The Evolution of American Comic Book: Paul Lopes

8.Drawing France: French comics and the Republic: Joel E. Vessels

9.Men of Tomorrow: Geeks, Gangsters and the Birth of the Comic Book: Gerard Jones

10.Multicultural Comics: From Zap to Blue Beetle: ed. by Frederick Luis Aldama

11.Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean: Douglas Wolk

12.Super Black: American Pop Culture and Black Superheroes: Adilifu Nama

13.The Power of Comics: History, Form and Culture: Randy Duncan, Matthew J. Smith

14.Twelve-Cent Archie: Bart Beaty

15.War, Politics and Superheroes: Ethics and Propaganda in Comics and Film: Marc diPaolo

Efekty uczenia się:

K_W01

teoretyczne koncepcje kultury, którą stosuje w perspektywie interdyscyplinarnej

K_W02

terminologię oraz koncepcje, dotyczące relacji i procesów zachodzących w kulturze, którą potrafi zastosować do opisu praktyk kulturowych

K_W06

zmiany zachodzące we współczesnym życiu kulturalnym oraz narzędzia terminologiczne i koncepcyjne, niezbędne do rozpoznawania, analizowania i interpretowania nowych praktyk kulturowych

K_U01

integrować, krytycznie interpretować i twórczo wykorzystywać ujęcia teoretyczne i podejścia badawcze właściwe dla kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

K_U02

określa

znaczenia, oddziaływanie społeczne i miejsce wytworów kultury w procesie historyczno-kulturowym, posługując się odpowiednimi metodami analizy i interpretacji

K_K01

pogłębiania kompetencji kulturowych współczesnego człowieka w warunkach komunikacji międzykulturowej, spotkania różnych tradycji i sposobów życia

K_K02

wykazywania się aktywnością i inicjatywą w rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmian w kulturze najnowszej

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin ustny

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.