Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BHP w zawodzie nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FINA-ZBH Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: BHP w zawodzie nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Społecznych
E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Innych jednostek
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Przedmioty na specjalizacji nauczycielskiej w Instytucie Filozofii
Specjalizacja nauczycielska na filozofii semestr 2
specjalność nauczycielska na filozofii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filozofia – specjalność nauczycielska - kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i gimnazjalnej (rekrutacja 2011 studia I st.), w szkole podstawowej (rekrutacja 2012 studia I st.)

Cele kształcenia:

Cel kształcenia:

• wyposażenie studentów w wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

• wyposażenie studentów w wiedzę na temat aktów prawnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązków nauczyciela w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia mają przybliżyć niezbędną wiedzę o zasadach BHP oraz o prawach i obowiązkach nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa zajęć szkolnych.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

TK_01 Wybrane akty prawne. Prawa i obowiązki pracownika. Obowiązki nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych

TK_02 Ogólne wymagania dla pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia szkolne. Wymagania dotyczące wyposażenia stanowisk pracy i nauki (znaki bezpieczeństwa, instrukcje bhp, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej). Identyfikacja zagrożeń w pracowniach i laboratoriach. Zasady bezpiecznej pracy przy monitorach ekranowych.

TK_03 Informacje na temat działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji

TK_04 Organizacja wycieczek szkolnych. Bezpieczeństwo na drodze. Organizacja lekcji wychowania fizycznego i zawodów. Zagrożenia wypadkowe. Wypadek ucznia.

TK_05 Wypadek przy pracy nauczyciela oraz wypadek w drodze do i z pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Literatura:

prezentacje multimedialne w trakcie wykładu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Posiada wiedzę z zakresu aktów prawnych, dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zna prawa i obowiązki pracownika, w tym przede wszystkim obowiązki nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa i podczas przerw międzylekcyjnych

2. Zna ogólne wymagania dot. pomieszczeń szkolnych i ich wyposażenia; zna zasady bezpiecznej pracy przy nich, szczególnie przy monitorach ekranowych.

3. Ma wiedzę na temat działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji; Ma wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń; Zna zasady organizacji bezpiecznych wycieczek szkolnych, lekcji wychowania fizycznego i zawodów

4. Ma wiedzę dot. zagrożeń wypadkowych uczniów i nauczycieli, chorób zawodowych nauczycieli i świadczeń z tytułu wypadków

Metody i kryteria oceniania:

wykład - uczestnictwo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.