Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka w świetle biologii i psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HBS-21PDMJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języka w świetle biologii i psychologii
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przedstawienie biologicznych i psychologicznych uwarunkowań rozwoju języka

- omówienie hipotez na temat początków mowy i różnicowania się języków

- próba odpowiedzi na pytanie o wpływ zdolności poznawczych człowieka na kształt formalny języka

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Tematem zajęć są biologiczne i psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści kształcenia:

- język z perspektywy diachronicznej, teorie na temat pochodzenia języka;

- ewolucja człowieka, od australopiteków do homo sapiens sapiens;

- komunikacja zwierząt – typy komunikacji od najbardziej prostych o charakterze nieuświadomionym do komunikacji symbolicznej;

- budowa i ewolucja aparatów mowy i słuchu;

- neuroanatomia w perspektywie ewolucyjnej, zmiany w budowie układu nerwowego od naczelnych po człowieka współczesnego;

- język a mózg – relacje między zmianami neuroanatomicznymi a pojawieniem się i rozwojem języka;

- lokalizacja funkcji językowych w mózgu – badania osób zdrowych;

- neoropatologie – zaburzenia mowy i języka;

- początki mowy – powstawanie i różnicowanie się języków w świetle odkryć genetycznych i archeologicznych;

- kształtowanie się sytemu językowego – od pojęć pierwotnych (holistycznych) do złożonych struktur zdaniowych;

- przyswajanie języka – metody badań rozwoju języka;

- rozwój umiejętności językowych u dzieci, teorie na temat przyswajania języka przez dzieci, nauka języka jako obcego;

- rola pisma jako medium wykorzystującego odmienne od mowy systemy kognitywne w kształtowaniu zmian językowych, język mówiony a język pisany;

- kategorie semantyczne a ludzka percepcja;

- zjawiska uwarunkowane zewnętrznie (biologicznie i psychologicznie) w historii języka polskiego.

Literatura:

J. Aitchison, Ziarna mowy, Warszawa 2002.

D.R. Griffin, Umysły zwierząt, Gdańsk 2004.

J.B. Gleason, N.B. Ratner, Psycholingwistyka, Gańsk2005.

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2005.

H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2007.

N. Minissi, A człowiek wybrał słowo, Katowice 2002.

R. Foley, Zanim człowiek stał się człowiekiem, Warszawa 2001.

J. Shreeve, Zagadka neandertalczyka, Warszawa 1998.

M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, Warszawa 2002.

R. Leakey, Pochodzenie człowieka, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wyjaśnić rolę wiedzy o historycznym rozwoju języka w całokształcie wiedzy o języku, kulturze i komunikacji międzyludzkiej oraz znaczenie interdyscyplinarnego podejścia dla budowania wiedzy o języku;

- wymienić obszary w mózgu odpowiedzialne za wytwarzanie i rozumienie mowy, opisać budowę aparatu mowy i słuchu oraz scharakteryzować ich rozwój;

- wymienić podstawowe różnice w komunikacji ludzkiej i zwierzęcej, opisać sposoby komunikacji zwierząt;

- omówić hipotezy na temat pochodzenia mowy, które pojawiały się od starożytności po czasy współczesne;

- wskazać relacje, jakie zachodzą między procesami natury biologicznej i psychologicznej a zmianami w strukturze języka z perspektywy historycznej;

- wytłumaczyć, w jaki sposób wiedza na temat przyswajania języka przez dzieci oraz w toku nauki języka obcego pomaga wytłumaczyć zmiany zachodzące w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)